กำหนดการประชุมนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2563) บัณฑิตวิทยาลัย มรส. ได้มีการประชุมนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และห้อง GA104 มีการประชุมนักศึกษาใหม่ด้วยระบบออนไลน์ (ถ่ายทอดสด) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นตามมาตรการเว้นระยะห่างตามนโยบาย Social Distancing และได้จัดตั้ง “จุดคัดกรอง” เพื่อคัดกรองผู้เข้าสอบที่อาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอาการเริ่มต้นของ covid-19 โดยมีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาการอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดี รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชี้แจงเรื่อง “มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” หลังจากนักศึกษาแต่ละกลุ่มสาขาวิชาแยกพบกรรมการประจำหลักสูตร เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาให้กับนักศึกษาใหม่