ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและระดับปริญญาโท) โดมการจัดการลงทะเบียนและรายงานตัว ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏุสราษฎร์ธานี จากนั้นได้มีการเสวนา “การศึกษาและวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21” จากนั้นเป็นพิธีเปิดและบรรยายพิเศษจาก ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม (รักษาราชการแทนอธิการบดี) และการชีแจ้งเรื่อง “มารตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” โดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) จากนั้นนักศึกษาใหม่แยกเพื่อพบกรรมการประจำหลักสูตรฯ เพื่อรับฟังกรรมการหลักสูตรในเรื่องการจัดการศึกษาในหลักสูตรของแต่ละคนต่อไป

การเสวนา “การศึกษาและวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21”


การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2562