ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่ 2/2562 หลักสูตรปริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยการรับสมัคร ดังนี้

Click… เข้าสู่ระบบบรับสมัคร ONLINE

กำหนดการรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง –> 1 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2562
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ต –> 10 กรกฎาคม – 20 กันยายน 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา –> 30 กันยายน 2562
  • สอบคัดเลือก –> 5 ตุลาคม 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา –> 10 ตุลาคม 2562
  • รายงานตัวและปฐมนิเทศ –> 19 ตุลาคม 2562
  • เปิดเรียน (ภาคพิเศษ) –> 2 พฤศจิกายน 2562

Click… อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

Click… อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น