📢ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

เนื่องจากในสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

รายละเอียดเพิ่มเติมทางเทคนิคและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบผ่านระบบออนไลน์จะแจ้งให้ทราบ
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://graduate.sru.ac.th/ และไลน์กลุ่ม
ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัคร ทุกคนแอดไลน์กลุ่มเพื่อรับข้อมูลข่าวสารการจัดสอบอีก 1 ช่องทาง

Online Excem64(1)