สอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

วันนี้ 22 กรกฎาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การนำนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปปฏิบัติ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ของ นางสาวหทัยชนก ไชยฤกษ์ ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบทุกท่าน


22jul2019 thesis