ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

QE-63

Click for Download: Download File