อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้”

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้” โดยมี ผศ.ดร.จิระศักดิ์ แซ่โคว้ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการฝึกอบรมโดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเทศบาลตำบลวัดประดู่


waste2018
« 1 ของ 3 »