📚 รายชื่องานวิจัย ปี 2554

รายชื่องานวิจัยประจำปี พ.ศ. 2554


ชื่อเรื่อง
ชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
การประเมินสมรรถนะครูตามแนวการประเมินตนเองของครูสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อรพรรณ รักเดช การบริหารการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สุราษฎร์ธานี อธิตา คำปล้อง การบริหารการศึกษา
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ชาตรี ปี้บ้านท่า การบริหารการศึกษา
การศึกษาการบริหารงานลูกเสือสามัญในโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จุรีย์พร นิลสังข์ การบริหารการศึกษา
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลของผู้ปกครองในเขตอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มิ่งมาศ พรหมจันทร์ การบริหารการศึกษา
การศึกษาสภาพและปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ณัฐชัย ด้วงทองแก้ว การบริหารการศึกษา
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนตามการรับรู้ของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ภิญโญ ปิยะภิญโญวุฒิกุล การบริหารการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ปกครองในจังหวัดระนองที่มีต่อนโยบายของรัฐบาล ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒน์นรี วชิระ การบริหารการศึกษา
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมครู เรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครู ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 จังหวัดระนอง พนม วงศ์ท่าเรือ การบริหารการศึกษา
การประเมินโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาอละโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ภุมเรศ วัชโรสินธุ์ การบริหารการศึกษา
ศึกษาประสิทธิผลในการบริหารงานสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชุมพร สนธยา จิตภิบาล การบริหารการศึกษา
ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สายสุณี สำลี การบริหารการศึกษา
การปฏิบัติงานส่งเสริมวินัยนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง เสาวคนธ์ ชูศรี การบริหารการศึกษา
การพัฒนาคู่มือการทำวิจัยชั้นเรียนในโรงเรียนเทศบาล จังหวัดกระบี่ ฐานิชญา ธิปัตย์ การบริหารการศึกษา
การพัฒนากระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อำพันธ์ มั่นหมาย หลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เบญจมาศ กลับอยู่ หลักสูตรและการสอน
ประสิทธิภาพของการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แผนผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พัณณิตา เกษมูล หลักสูตรและการสอน
การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 กมลทิพย์ เอี่ยมสอาด คณิตศาสตร์ศึกษา
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องการพิสูจน์เรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วานีดา ทองปัสโนว์ คณิตศาสตร์ศึกษา
Comparison of Two Extraction Mathods for Determination of Benzoic Acid, Sorbic Acid and Salicylic Acid in some Dried Fruits by High Peformance Liquid Chromatography Suwarunee Kaeokhongsuk วิทยาศาสตร์ศึกษา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สุจิตรา สุวรรณวงศ์ การสอนภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการและอาชีพ
การศึกษาการใช้แผนผังความคิดในการสอนเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สุภลักษณ์ วรรณนุช การสอนภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการและอาชีพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
พฤติกรรรมการใช้บริการรัานซัก อบ รีด ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อรุณศรี คงแก้ว บริหารธุรกิจ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เอกฉัตร จิตติ์มาตร บริหารธุรกิจ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในทัศนะของประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อธิดา คณนา บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้าจากร้านค้าในถนนคนเดินเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อานีต้า มามะ บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบันของผู้บริโภคในจังหวัดชุมพร เอกราช ทองสุข บริหารธุรกิจ
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรนักธุรกิจบริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี ชฎาพร ก้องศักดิ์ศรี บริหารธุรกิจ
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี ชาญวิทย์ ทองโชติ บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของผุ้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จุรีรัตน์ พรมฤทธิ์ บริหารธุรกิจ
การจัดการปัจจัยการผลิตในระบบเกษตรผสมผสานของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จารุวรรณ บุญแก้ว บริหารธุรกิจ
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร ตามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว จันทรัช ปัจจมะ บริหารธุรกิจ
การตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จตุพล จันทร์ผ่อง บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ของบุคลากรในโรงเพยาบาลเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรณิการ์ สุขสม บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมการซื้อผลไม้ของประชาชนในอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิตติยา อินทร์ชัย บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักเรียน นักศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณัฐวรรณ แมนวงศ์ บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมการซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นันทนัช นิลสดใส บริหารธุรกิจ
การตัดสินใจเลือกซื้อกล้องดิจิตอลของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณัฐพล เหมาะประมาณ บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบริษัทนำเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต ปรียา แก้วเจริญ บริหารธุรกิจ
การตัดสินใจซื้อสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างประเทศของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พรรณิธิชา ศิริโภคพัฒน์ บริหารธุรกิจ
ภาพลักษณ์สนามบินนานาชาติกระบี่ในทัศนะของนักท่องเที่ยว พิพัฒน์ ลิ่มเถาว์ บริหารธุรกิจ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อโรงพยาบาลในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รังสินี สะอาดฤทธิ์ บริหารธุรกิจ
การตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ราตรี รัตนภิรมย์ บริหารธุรกิจ
การตัดสินใจฝากเงินของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รติกร บัวสุวรรณ บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศเส้นทางสุราษฎร์-กรุงเทพฯ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศรัญญา แก้วศรี บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมผู้บริโภคไข่เค็มไขยาของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศิริวรรณ์ ฟักทอง บริหารธุรกิจ
ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุรางคนา สวัสดิ์ภิรมย์ บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์และสื้ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุจรรยา วงศ์สวัสดิ์ บริหารธุรกิจ
การบริหารจัดการงานพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคใต้ ธารทิพย์ พัฒน์แช่ม บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฐิติรัตน์ เทพประดิษฐ์ บริหารธุรกิจ
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี วาสนา บุญชิต บริหารธุรกิจ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกของประชาชนในเขตอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไกรสร เพชรกรด รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนอนุบาลชุลีกร อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณรงค์ บัวแก้ว สิ่งแวดล้อมศึกษา
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องป่าชายเลน โรงเรียนบ้านบางฉาง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พานิชย์ โรจนธรรม สิ่งแวดล้อมศึกษา
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนปากน้ำดอนสัก เทศบาลตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ราหยา ประทุมเกษร สิ่งแวดล้อมศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนศักยภาพในการป้องกันยาเสพติดของผู้นำท้องถิ่น ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เอกชัย สุทธิรักษ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กฤษณพร แพกุล ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาการจัดการขยะโดยคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รัตนวดี วิเชียรเชื้อ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชวง สมพังกาญจน์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
พัฒนาการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชนาธิป สวัสดี สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนวปรัชญาเศรษบกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จันทนา หมวกทอง สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดของเยาวชน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กัญญา ริยาพันธ์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรทรงเป็นพระประมุชของประชาชนบ้านท่าเรือเหนือ ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มนตรี เพชรขุ้ม สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันยาเสพติดของเยาวชนในสถานศึกษา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัญญาพล วรรณศิริ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
พัฒนาการจัดการเงินกู้กองทุนหมู่บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมชาย ทองมาก สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ชื่อเรื่อง
ชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
บทบาทของครูในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 อภินันท์ เหล่าพราหมณ์ การบริหารการศึกษา
สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 อารีย์ นิลเอก การบริหารการศึกษา
การจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ชโลทร สังครุธ การบริหารการศึกษา
การศึกษากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาในเทศบาลเมืองชุมพร เชาวลิตร พุ่มพะเนิน การบริหารการศึกษา
การบริหารงานวิชาการของถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จิระวรรณ ผลสด การบริหารการศึกษา
ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จันทิมา ชัยชนะโชค การบริหารการศึกษา
การศึกษาสภาพการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จิราพร มีเทพ การบริหารการศึกษา
การพัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง ภาษา HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จุรีย์พร ชูชนะกิจ การบริหารการศึกษา
กระบวนการการดำเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ขันธ์ไชย ภู่ศิลป์ การบริหารการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็ฏปฐมวัยในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กรรณิกา มีสิทธิ์ การบริหารการศึกษา
: สภาพการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้เพื่การจัดการศึกษาของโรงเรียนในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กมลรัตน์ กระสันต์ การบริหารการศึกษา
สภาพการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มนตรี คุณวุฒิ การบริหารการศึกษา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นิภาพร ทิพย์แก้ว การบริหารการศึกษา
สภาพการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานร จังหวัดสุราษฎร์ธานี น้ำเพชร รอดแก้ว การบริหารการศึกษา
การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดระนอง พิกุล ยิกุสังข์ การบริหารการศึกษา
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประหยัด กันแก้ว การบริหารการศึกษา
การพัฒนาคู่มือการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ไพศาล มีเพียร การบริหารการศึกษา
การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมในโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงสร้าง SEAT ประยูรศักดิ์ รัตนะ การบริหารการศึกษา
ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการของกลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง รัชฎาภรณ์ กฤติยาโชติปกรณ์ การบริหารการศึกษา
การดำเนินงานตามาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถทมศึกษาระนอง รัชนีวรรณ ชัยเพชร การบริหารการศึกษา
การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในของผู้นิเทศการศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายบางกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โสภณ ทองจิตร การบริหารการศึกษา
พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เซฟดี ศรีเมือง การบริหารการศึกษา
ศึกษาการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซัลมา เสลาคุณ การบริหารการศึกษา
สภาพและปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช สุลาวรรณ บุญล้อม การบริหารการศึกษา
สภาพและปัญหาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สิทธิศักดิ์ ชิตพิทักษ์ การบริหารการศึกษา
การศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 สุชาติ ทองรัตน์ การบริหารการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 วาสนา พัฒน์นิล การบริหารการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 วันวิสาข์ เม้งหิ้นติ๊ว การบริหารการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 วานิช อินทร์สุวรรณ การบริหารการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 4 สาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อรวรรณ แซ่ลิ้ม บริหารธุรกิจ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุส่าห์ แป้นประจุน บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุมาพร ลิ้มสุวรรณ บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมการซื้อวัสดุก่อสร้างของประชาชนในเขตอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อนันต์ ช่วยศรี บริหารธุรกิจ
ความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี บังอร วิชัย บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เบญจวรรณ อินมณเทียร บริหารธุรกิจ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชลลดา โก้สกุล บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการสำนักงานขนส่ง จังหวัดกระบี่ ชมทิศา นากสุก บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสถานตำรวจภูธรอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกรียงไกร ไกรแก้ว บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กฤติกุล ศรีทองกุล บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน เขตตรง สังกัดภาค 14 คำนวล เมฆจันทร์ฉิม บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นงนุช ลิ่มอรัญ บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานธีรวุฒิธุรกิจการบัญชี คอนศัลแทนต์ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประทีป เมืองแก้ว บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานบริการน้ำมัน ปตท. สาขาอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปิยบุตร คุ้มพร้อม บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอำเภอไร่เลย์ จังหวัดกระบี่ รัตน์สุดา หง้าฝ้า บริหารธุรกิจ
การตัดสินใจในการเลือกซื้อสุนัขเพื่อเลี้ยงของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่งโรจน์ ภาวศิริพงษ์ บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมการใช้บริการห้างซุปเปอร์เซ็นเตอร์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สนธิพร บุญแช่มชู บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุกัญญา มีแก้ว บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สาขาอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศักดิ์ชัย ชูชาติ บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษาฝึกงานประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จากวิทยาลัยการอาชีพไชยา สุพาพร เจริญจิต บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้ายขายยาในเขตอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมภพ ชูอำไพ บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบ้านเช่าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทศพล ราชเดิม บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจในเขตเทศบาลเมืองกระบี้ จังหวัดกระบี่ ทิพย์ธนี ทองศรีเทพ บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเคหะของลูกค้าธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 2 วีรวัตร แก้วแสง บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจในการใช้บริกรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 วิยะดา สมบูรณ์วิทย์ บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของท่องเที่ยวชาวต่างชาติบริเวณหาดอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ วรรณา ไชเดคเกอร์ บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการอู่ซ่อมบำรุงรถยนต์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ วิโรจน์ ทองเคร็ง บริหารธุรกิจ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการเข้าชมฟาร์มจระเข้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยุวดี นวลมุสิก บริหารธุรกิจ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การพัฒนาโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียงเทศบาลเมืองเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อภิชยา เชาวเหม รัฐประศาสนศาสตร์
ยุทธศาสตร์การป้องกันยาเสพติดสำหรับเยาวชน กรณีศึกษาตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรจบ ชุมแก่น รัฐประศาสนศาสตร์
สภาพการดำเนินงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉัตรชัย เพชรรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์
การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครัวเรือนของบ้านวัดประเดิม ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ชัยรัตน์ วัฒนจิตต์ รัฐประศาสนศาสตร์
แนวทางการพัฒนาการทำงานตามบทบาทหน้าที่ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดรุณี สมจิตต์ รัฐประศาสนศาสตร์
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จักรกริศน์ อิศโร รัฐประศาสนศาสตร์
สมรรถนะการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จารุชา พรหมจรรยา รัฐประศาสนศาสตร์
ศึกษาการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กัลยารัตน์ ทรงวิลาศ รัฐประศาสนศาสตร์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารระดับต้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร มธุกร บำรุงราษฎร์ รัฐประศาสนศาสตร์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิ์ภาพในการทำงานของพนักงานขนกระเป๋าแรงงานภายนอก มานพ โสดาจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์
ความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นิตยา อินเกื้อ รัฐประศาสนศาสตร์
การพัฒนาระบบสวัสดิการของพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นฤมล อินทร์พรหม รัฐประศาสนศาสตร์
แนวทางการพัฒนาการติดต่อสื่อสารของกองช่างซ่อมบำรุงอากาศยานชั้นโรงงาน (MD1) ฝ่ายช่างบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) นเรศ กุหลาบ รัฐประศาสนศาสตร์
แนวทางการลดรอบเวลาการซ่อมบำรุง ของกองซ่อมบำรุงอากาศยานระดับโรงงาน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) พรพิทักษ์ ศรีพยัพ รัฐประศาสนศาสตร์
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปรารถนา เกียงสุภา รัฐประศาสนศาสตร์
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกพ่นสีอากาศยาน (MS-P) ฝ่ายช่างบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เสมอ รุจิธรรม รัฐประศาสนศาสตร์
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร สุรชัย สินพุก รัฐประศาสนศาสตร์
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านชายฝั่งบ้านบางมะขาม หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุรพงศ์ บุญสินธุ์ รัฐประศาสนศาสตร์
แนวทางการลดปัญหาการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรของประชาชนในการใช้ยานพาหนะ กรณีศึกษา ถนนทางหลวงสาย 41 ในเขตอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศิริสุข คำสุข รัฐประศาสนศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารของแผนกผลิต (CP-K) ผ่ายครัวการบิน (DC) บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) วีรวัฒน์ กลั่นกลาย รัฐประศาสนศาสตร์
ประสิทธิผลที่ได้จากการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกซ่อมบำรุงโครงการอากาศยาน (MS-S) ฝ่ายช่าง บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) วีรวัฒน์ พลับสิงห์ รัฐประศาสนศาสตร์
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของแผนกซ่อมโครงสร้างอากาศยาน (MS-S) ฝ่ายช่างบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ยุทธนา ถูกจิตต์ รัฐประศาสนศาสตร์
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขี้หนอน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเม ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ราณี รักดี รัฐประศาสนศาสตร์