📚 รายชื่องานวิจัย ปี 2563

วิทยานิพนธ์

 1. มัทนิตา คงช่วย , นัฎจรี เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง , 2563 , ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 2. ศุภรัตน์ จิระโสภา , นัฎจรี เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง , 2563 , การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในของโรงเรียนในเครือข่ายท่าฉาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 3. วิษณุกร แตงแก้ว , นัฎจรี เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ , 2563 , ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 4. อุมาพร ทองมาก , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ , 2563 , การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของเครือข่ายสินปุนตาปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 5. วิธุดา คงมณี , กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา และ วัฒนา รัตนพรหม , 2563 , การสร้างชุดการสอนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดประสาทนิกร . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน .
 6. 🚩 กษมา ช่วยยิ้ม , นัฎจรี เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง , 2563 , การพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขในการทำงานของผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 7. ธเนศ สมาพงษ์ , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง , 2563 , การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 8. ปิยะวรรณ เวชสุวรรณ , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง , 2563 , การพัฒนาคู่มือการใช้งานโปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารของโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 9. พรพรรณ แก้วสุกศรี , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ ณิชาภัทร จาวิสูตร , 2563 , การประเมินโครงการจัดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 10. นธิยา ภัทรวังฟ้า , นัฎจรี เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ , 2563 , การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 11. ธิดารัตน์ ถึงสุข , พูลฉัตร วิชัยดิษฐ, รศ. และ พลกฤต แสงอาวุธ , 2563 , แนวทางการพัฒนาเพื่อบรรลุประสิทธิผลในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร รป.ม. สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ .
 12. เดชศรี สุวิรัตน์ , นัฎจรี เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ , 2563 , พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 13. นัทธพงศ์ แพนดี , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง , 2563 , การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 14. วิศรุต สมณะ , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ , 2563 , การประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 15. ผกามาส ปาลคะเชนทร์ , พูลฉัตร วิชัยดิษฐ, รศ. และ วาสนา จาตุรัตน์ , 2563 , การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร รป.ม. สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ .
 16. ปทิตตา เมฆาสวัสดิ์ , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ , 2563 , การพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 17. อรรถพงศ์ เสี้ยวทอง , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง , 2563 , การพัฒนาการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนชัยบุรีพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 18. ลัดดาวรรณ สัมพันธมิตร , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง , 2563 , ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา.
 19. เปรมทิพย์ อินทองคำ , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง , 2563 , “การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11” . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 20. ทรรศน์เทพ ทองเกษม , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ , 2563 , พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนตามทัศนคติของครูกลุ่มเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ภาคใต้ สังกัดสำนัก บริหารงานการศึกษาพิเศษ . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 21. ปณิธิ เจริญรักษ์ , นัฎจรี เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ , 2563 , แนวทางพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครู โดยผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 สุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 22. วรรณิสา บุญอ่อน , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ , 2563 , การบริหารงานวิชาการและภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษ ที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 23. พรรณพนัช มีสุข , พลกฤต แสงอาวุธ และ วิทวัส ขุนหนู , 2563 , ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร รป.ม. สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ .
 24. อุษา พร้อมประเสริฐ , วัฒนา รัตนพรหม และ อัญชลี แสงอาวุธ , 2563 , การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการสอนแบบวัฏจักร การเรียนรู้ 7 ขั้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน .
 25. ธนพร สืบกระพันธ์ , กฤษณี สงสวัสดิ์ และ มัทนียา พงศ์สุวรรณ , 2563 , การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลระนอง . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน .
 26. ชุตินันท์ วิเศษโชค , พลกฤต แสงอาวุธ และ วาสนา จาตุรัตน์ , 2563 , การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐานวิชาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ตอนบน . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร รป.ม. สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ .
 27. เอกชัย หนูใย , นัฎจรี เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ , 2563 , การพัฒนาคู่มือการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการการศึกษาต่อเนื่อง (C-Smart) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 28. ฉวีวรรณ หนูทอง , สิญาธร นาคพิน และ สิญาธร นาคพิน , 2563 , คุณภาพการบริการที่พักสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชา บริหารธุรกิจ .
 29. อัญญากร ช่วยสงค์ , นัฎจรี เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ , 2563 , ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 30. ณัฐสุดา ไวศยะ , พลกฤต แสงอาวุธ และ พลกฤต แสงอาวุธ , 2563 , แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนทางด้านการแพทย์ แผนไทย ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีศึกษา โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร รป.ม. สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ .
 31. วศินี ทะเดช , พลกฤต แสงอาวุธ และ วาสนา จาตุรัตน์ , 2563 , แนวทางการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร รป.ม. สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ .
 32. ศักดิ์ชาย แซ่ลิ้ม , สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์ และ พนาน้อย รอดชู , 2563 , การศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการสอนแบบเอสคิวโฟร์อาร์ ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ .
 33. ภัสราภรณ์ ณ พัทลุง , สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์ และ จิรศักดิ์ แซ่โคว้ , 2563 , การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เอ็ดโมโด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ .
 34. สุชาดา เพชรสุก , นัฎจรี เจริญสุข และ ปารุษยา เกียรติคีรี , 2563 , การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ด้วยเว็บสตอรี่เบิร์ดร่วมกับวิธีการสอนแบบทีม – คู่ – เดี่ยว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ .

การค้นคว้าอิสระ

 1. ภัทฐินันท์ บัวอ่อน , พลกฤต แสงอาวุธ และ วาสนา จาตุรัตน์ , 2563 , การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร รป.ม. สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ .
 2. สุรชัย เกื้อสกุล , พลกฤต แสงอาวุธ และ วาสนา จาตุรัตน์ , 2563 , แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม : กรณีศึกษาในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร รป.ม. สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ .
 3. ฮาบีบ๊ะ แย่งกุลเชาว์ , วาสนา จาตุรัตน์ และ ปุณยวีร์ หนูประกอบ , 2563 , การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร รป.ม. สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ .
 4. 🚩ประทีป เนตรพุกกณะ , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ , 2563 , การพัฒนาการดำเนินการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 5. ศุภรัตน์ พรหมทอง , อ.1 และ อ.2 , 2563 , ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร รป.ม. สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ .
 6. 🚩นัจนันท์ ทิ้งน้ำรอบ , นัฎจรี เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง , 2563 , การพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 7. ยุทธพงษ์ มั่งเรืองสกุล , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ , 2563 , การศึกษาการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 8. 🚩กิตติมา เนตรพุกกณะ , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ , 2563 , การพัฒนากระบวนการจัดการขยะของโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 9. 🚩พรสุดา แก้วสุวรรณ , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ , 2563 , การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของครูโรงเรียนวัดประตูใหญ่ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 10. 🚩ปวีณา ลิ้มสุวัฒนกุล , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ , 2563 , การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของครูโรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 11. ณัฐฐิพันธุ์ พรหมประสิทธิ์ , บรรจง เจริญสุข และ ญาณิศา บุญจิตร์ , 2563 , การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบโครงงานเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการมีจิตสาธารณะ ของนักเรียนในโรงเรียนบ้านโกตา อำเภอละงู จังหวัดสตูล . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 12. 🚩วรารัตน์ นาพิรุณ , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง , 2563 , การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยใช้กิจกรรมโครงงาน . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา. 
 13. 🚩ณัฐิกานต์ ปังศรีวงศ์ , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ , 2563 , การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนตลาดหนองหวาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 14. ภัทรวดี จำใบรัตน์ , บรรจง เจริญสุข และ ญาณิศา บุญจิตร์ , 2563 , การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) จังหวัดชุมพร . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 15. ศุภโชค จิตเขม้น , นัฎจรี เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง , 2563 , การดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาฝาชี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 16. 🚩เซน ร่มพฤกษ์ , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สถาพร สระมาลีย์ , 2563 , การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในโรงเรียนบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 17. 🚩บุปผา รื่นรวย , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ , 2563 , การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการนิเทศสำหรับครูในโรงเรียนประชานิคม 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 18. 🚩ชลันพร สังข์สิงห์ , บรรจง เจริญสุข และ ญาณิศา บุญจิตร์ , 2563 , การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 19. กอบเกียรติ ยังเจริญ , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง , 2563 , การพัฒนาแนวทางประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความต้องการเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพไชยา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 20. 🚩จรัส การดี , นัฎจรี เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง , 2563 , การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของครู โรงเรียนบ้านร่าปู อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 21. ปริญา เพชรชู , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ , 2563 , การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาฝาชี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 22. สงกรานต์ รัตนแสงศร , บรรจง เจริญสุข และ ญาณิศา บุญจิตร์ , 2563 , การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 23. เชิงชาย ชูช่วง , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ , 2563 , การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการมีส่วนร่วมของชุมชนตามการรับรู้ของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 24. อำไพ เกื้อกูล , วาสนา จาตุรัตน์ และ ไชยวัฒน์ เผือกคง , 2563 , ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร รป.ม. สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ .
 25. ปริตา พืชผล , วรรณะ บรรจง และ ญาณิศา บุญจิตร์ , 2563 , การพัฒนาการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเวียงสระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 26. พูลศิริ ดีมานพ , พลกฤต แสงอาวุธ และ วิทวัส ขุนหนู , 2563 , แนวทางการบริหารจัดการ การให้บริการสายการบินภายในประเทศ กรณีศึกษา : ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร รป.ม. สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ .