รายชื่องานวิจัยประจำปี พ.ศ. 2557


 • นริศ แก้วสีนวล . (2557). รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา. ดุษฎีนิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศุลีพร เพชรเรียง . (2557). คุณลักษณะของผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556-2566). ดุษฎีนิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ภาวะผู้นำการจัดการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชูศักดิ์ ชูช่วย . (2557). การพัฒนาสมรรถนะบุคคลากรของความเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ของสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาในภาคใต้ตอนบน. ดุษฎีนิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ณฐกร รักษ์ธรรม . (2557). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคใต้. ดุษฎีนิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ทวีศักดิ์ ยศถา . (2557). การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำการเรียนการสอนของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11. ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

 

 • กนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม . (2556). สภาพแวดล้อมในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนในกลุ่ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน . วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สมใจ สิกขวัฒน์ . (2557). การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชนาภัทร ยศเมฆ . (2557). การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ณณิฌญา เจียมสุขสุจิตต์ . (2557). ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุภาวดี คงทองสังข์ . (2557). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล . (2557). การพัฒนาคู่มือการใช้โปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและสารสนเทศนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กิตติยา ดำชะเอม . (2557). การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นิวัฒน์ รักษ์รอด . (2557). การพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตศรีวิชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เอกฉัตร ชุมศรี . (2557). การศึกษากระบวนการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มาลิณี จันทร์เพ็ชรพูล . (2557). ศึกษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • โศรดา น้อยดี . (2557). การพัฒนาคู่มือการใช้ระบบงานทะเบียนสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อัมรี ทองสมุทร . (2557). แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันตามความคิดเห็นของครู จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เสาวภา ยกย่อง . (2557). การศึกษาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เสาวรัตน์ เมฆจันทร์ . (2557). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศิริมา นุ้ยไม . (2557). การพัฒนาคู่มือการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการสอนของครูเครือข่ายสมุย 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธันย์วรัชญ์ วงษ์ตั้นหิ้น . (2557). การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องปริพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อาไอเสาะ ตึงเงาะ . (2557). การวิเคราะห์กรดลดริกในน้ำมันมะพร้าวพรหมจรรย์โดยเทคนิคแกสโครมาโทกราฟี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สมใจ เพชรชิต . (2557). การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชา ง 30267 เรื่อง อาหารไทยเพื่อสุขภาพจากผักสีเขียวในท้องถิ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธมนต์วรรณ หนูเกตุ . (2557). การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการอ่านเพื่อความเข้าใจในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุรีวรรณ ชัยเพชร . (2557). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุวิทย์ ชัยเพชร . (2557). การพัฒนาหนังสือนิทานร้อยกรองเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธันย์วรัชญ์ วงษ์ตั้นหิ้น . (2557). การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องปริพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อาไอเสาะ ตึงเงาะ . (2557). การวิเคราะห์กรดลดริกในน้ำมันมะพร้าวพรหมจรรย์โดยเทคนิคแกสโครมาโทกราฟี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สมใจ เพชรชิต . (2557). การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชา ง 30267 เรื่อง อาหารไทยเพื่อสุขภาพจากผักสีเขียวในท้องถิ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธมนต์วรรณ หนูเกตุ . (2557). การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการอ่านเพื่อความเข้าใจในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุรีวรรณ ชัยเพชร . (2557). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุวิทย์ ชัยเพชร . (2557). การพัฒนาหนังสือนิทานร้อยกรองเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธานิตย์ พลัดเมือง . (2557). การศึกษาสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อนุสรณ์ แท่นอ่อน . (2557). การบริหารกิจการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พศ.2551 เขต 11 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นิวัฒน์ หมวกทอง . (2557). การศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มลทิรา รัตนบุรี . (2557). การพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)สำหรับครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต3 . วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เกศณี ตรีกฤษณ์ . (2557). ทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กิจศรา พรหมสวาท . (2557). การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เรืองรวิศ พายุหะธำรงรัตน์ . (2557). การพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโดยโครงการความดีโรงเรียนบ้านบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปฐมา ชุมศรี . (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการจักการความรู้ ของผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 . วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชุติมา มากสอน . (2557). ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และงานอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รัตนา สุวรรณอำภา . (2557). ผลการใช้กระบวนการสองของเฮวินส์ที่มีความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และงานอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อรอุษา แซ่เตียว . (2557). การใช้โฟนิกส์ในการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และงานอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สารภี พงศาปาน . (2557). การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการสอนแบบ RAP สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และงานอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ฉันทนา ชัยพูลเดช . (2557). การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสปการณ์ภาษาของนักเรียนชั้น ม.1 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และงานอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วรินทร จันทรชิต . (2557). ผลของการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษแบบซิปปาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และงานอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชุติมา แซ่ตั้ง . (2557). การศึกษาความสามารถด้านกานฟังและพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง ของชั้น ป.3 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และงานอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วนิดา สุวรรณสินธุ์ . (2557). การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น ม.1 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ เอสคิวโฟร์อาร์พลัส . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และงานอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุพิทยาแก้วมณี . (2557). การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยวิธีควบคุมสู่การเขียนอิสระสำหรับนักเรีบยประถมศึกษาปีที่ 6 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และงานอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จิราพร กาศสุวรรณ . (2557). ผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการสอนแบบยึดภาระงานเป็นฐานของนักศึกษาวิชาเอกอังกฤษชั้นปีที่ 1 . วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และงานอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุตาพร แสงพละศักดื . (2557). การใช้วิธีการสอนแบบยึดภาระงานเป็นฐานพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และงานอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธชกร เทพสังข์ . (2557). การพัฒนาหนังสืมอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อสังคมของนักเรียนชั้น ม.1 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และงานอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พจนีย์ ปฐมนุพงศ์ . (2557). การใช้วิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทผสมผสานเทคนิคแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้น ม.5 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และงานอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เพียงฤทัย เทพอักษร . (2557). การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ตอล ของนักเรียนชั้น ม.3 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และงานอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ณัฐนิช บัวยม . (2557). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ และความคงมนทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนมัธยมปีที่3 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และงานอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พัชราภรณ์ พัฒนพงศ์ . (2557). การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรีบย ชั้น ม.3 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อุทัย วัฒนคีรี . (2557). การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการคิดแก้ปัญหาสำหนับนักหเรียนชั้น ป.1 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชนากานต์ โชติพิรัตน์ . (2557). การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุภาภรณ์ ลวณะสกล . (2557). ตัวแบบเชิงคณิคศสาตร์การแพระระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีผลจากการปรับปรุงตัวต้านไวรัส. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พเยาว์ สูนกามรัตน์ . (2557). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรีนรรู้ เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม วิชาคณิคศาสคร์ ชั้น ม.3 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อรวรรณ สวัสดิ์ . (2557). ผลการจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยชุดการเรียนตามตัวแบบของ แวนฮีลี เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับชั้น ม.3 ค . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ภัครพี หอมเจริญเวียง . (2557). การเลือกใช้บริการสถาบันสอนภาษาต่างประเทศของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศิริณภา รัฐนิยม . (2557). การตัดสินใจเลือกใช้โรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สาลี มากช่วย . (2557). การบริหารจัดการสิ่งแวดลิอมของโรงงานอุตสาหกรรมใน จังหวัดสุราษฏร์ธานี. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อนุชสรา คงประสม . (2557). ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการลานเทปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร . วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อุมาพร หนองลุง . (2557). ความพร้อมนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรหมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วรัชญา เผือกเดช . (2557). การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ทิพวรรณ อินคีรี . (2557). การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้หลักธรรมภิบาล กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา . วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุธรรม จิตต์ธรรม . (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช . วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เนตรอนงค์ เนียมสุวรรณ . (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศิริรัตน์ คงพราหมณ์ . (2557). การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยใช้การมีส่วนร่วมของสมาชิก กรณีศึกษาอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ภัทราภรณ์ กล่อมแก้ว . (2557). การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรณีศึกษาอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ภัทรวจี ไชยชนะ . (2557). บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในงานสาธารณสุขมูลฐาน เขตพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อรวรรณ อุดมทองสกุล . (2557). การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรการปรกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองนาสาร . วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ทิพวรรณ รอดกำเนิด . (2557). การจัดการงานบุคคลขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุกิจ ปากลาว . (2557). ศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้นำท้องถิ่น กรณีศึกษาอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ . วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ทิพยาภรณ์ อุดมลาภ . (2557). การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี . วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุกัญญา ศุภราช . (2557). การบริหารจัดการขยะมูลฝอยดดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จิรพงษ์ บำรุงพันธ์ . (2557). พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อมรพรรณ หนูชัยแก้ว . (2557). ภาวะผู้นำในการพัฒนาของผู้นำท้องที่ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นรเศรษฐ อินตานิล . (2557). การจัดการความรู้ในการกำจัดขยะมูลฝอยของกรรมการชุมชนเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วุฒิชาติ ไทยชนะ . (2557). การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเศพติดของประชาชน ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จันทิมา เพชรสังข์ . (2557). การพัฒนารูปแบบสื่อให้ความรู้เพื่อการป้องกันโรคติดต่อในแรงงานพม่า. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ฉวีวรรณ เติมชัย . (2557). พัฒนาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฎิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ . วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สิทธิชัย นันทรัตน์กุล . (2557). พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการดูแลเยาวชนให้ปลอดจากยาเสพติด สำหรับผู้ปรกครองนักเรียน ชั้น ม.3 โรงเรียนสุราฎรืธานี . วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 
 • อัญมณี เพียรแก้ว . (2557). ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจ เพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการตั้งครรภ์ของนักเรียน ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช . วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สมชาย เจริญสุข . (2557). ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแกนนำ ต่อการรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ . วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พิราภรณ์ แหลมสัก . (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่แผนกฝากครรภ์โรงพยาบาลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ . วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เกียรติสุดา บุญยเกียรติ . (2557). การศึกษาผลลัพธ์ของการให้บริการของโรงพยาบาลที่ดำเนินการพัฒนาด้วยระบบเครื่อข่าย HNQA จัดหวัดกระบี่ . วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จีรภา ปุตสะ . (2557). ผลการเสริมสร้างพลังอำนาจของกลุ่มเสี่ยงต่อการป้องกันโรคเบาหวานในชุมชนบ้านรำมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ . วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 

 •  เกียรติศักดิ์ ศรีทอง . (2557). การศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในอำเภอเกาะสมุย เครือข่ายสมุย 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อนุสรณ์ คงเจริญเมือง . (2557). การบริหารงานงบประมาณเงินรายได้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง. ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุนารี คงหาญ . (2557). การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมอาเซียนสำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กฤติมา พรประเสริฐ . (2557). ความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง. ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปรพล กลับศรี . (2557). การศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษาของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ดวงลัดดา แก้วเทศ . (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จิรนันท์ จิระพันธ์ทวีวงศ์ . (2557). การศึกษาความต้องการการนเทศภายในของครูโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ยุวดี ขุนทอง . (2557). การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สังวาล ทองปี้ . (2557). การศึกษาสถาพการบริหารด้านการเงิน บัญชีและพัสดุในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • บางกช สนธิเมือง . (2557). ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อรัญญา มูสีสิทธิ์ . (2557). การศึกษากระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูอำเภอกาญจนดิษฐ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุภาพร ภาครัตน์ . (2557). การศึกษาปัญหาการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุภารัตน์ ด้วงเอียด . (2557). การดำเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่. ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พงศ์ษา คุณชล . (2557). ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ณัฎนันท์ สิขิวัฒน์ . (2557). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ยุทธศักดิ์ ชัยแก้ว . (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กรภัทร์ เสือทอง . (2557). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ยุภาวดี กิ่วแก้ว . (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาเครือข่ายใต้ร่มเย็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ทัศนีย์ สุวรรณมณี . (2557). การบริหารการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อุทุมพร จันทร์ประวัติ . (2557). การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 7 ภาคใต้ . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รัตนพร คงกุลทอง . (2557). ศึกษาการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วิภา เทพพิชัย . (2557). การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 (ศิลาสลัก) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ขลุ่ย หนูสม . (2557). การศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการบริหารนโยบายการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อมราพร รักเพชร . (2557). ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ฉวีวรรณ ชัยแก้ว . (2557). คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กัญญาธรณ์ หนูคง . (2557). ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อัจฉรา สมหวัง . (2557). การเลือกใช้บริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสจากร้านสะดวกซื้อในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พยอม ช่วยบำรุง . (2557). ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดำเนินการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเด็กปฐมวัย ในอำเภอพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ขวัญตา มีเดช . (2557). การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดกลาง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วิสุทธิ์ จันทร์ปาน . (2557). การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกมะม่วง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มาธวี เกิดทรัพย์ . (2557). ประสิทธิผลกระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง. ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปิยธิดด์ หนูเสน . (2557). การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เอกศิริ รถแก้ว . (2557). ศึกษาการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อนุธิดา พัฒจันทร์ . (2557). การศึกษาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุพัฒน์ตรา วรรณศรี . (2557). การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอคีรีรัฐนิคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อรอุมา ณ นคร . (2557). การนิเทศงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง. ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปิยาภรณ์ รุ่งเรือง . (2557). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ยศวดี หงส์พิริยะกุล . (2557). การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อาทิตา แดงเรือง . (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กาญจนา ถิรพัฒนาพร . (2557). การศึกษาการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สิทธิชัย ยวงทอง . (2557). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลเมืองบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กาญจนา สาลีขาว . (2557). การศึกษาการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อัชฌาดา สายทอง . (2557). การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนปัญญาดี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เอกภพ แซ่สิม . (2557). การศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนอำเภอเกาะสมุย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปิยารัตน์ ผลผลา . (2557). การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พงศ์พันธ์ จันทร์ประวัติ . (2557). การศึกษาสภาพการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 7 ภาคใต้ . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พิมพ์วลัย อำลอย . (2557). ประสิทธิผลของการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เกศสุนีย์ จันทร์ประสิทธิ์ . (2557). การศึกษาสภาพการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11. ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นพรัตน์ ศรีสกุล . (2557). การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง. ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุพรรณี พุ่มเกลี้ยง . (2557). ศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปัทมา พรหมจันทร์ . (2557). ศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ยศ พรประเสริฐ . (2557). ความต้องการนิเทศการสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุชาวดี พรหมเสน . (2557). ศึกษาสภาพการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พิสนธ์ ชูทอง . (2557). การศึกษาการดำเนินงานจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 11 จ.ชุมพร . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ไกรวัลย์ สังมะสา . (2557). การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เทพบรรจง พูลสวัสดิ์ . (2557). การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนในอำเภอเกาะสมุย สังกัดเขตการประถมศึกษาเขต 1 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นารีรัตน์ สัมพันธ์ . (2557). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์เขต 2 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ภสินี ถ่ายย้วนกุล . (2557). การศึกษาปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอลิเกา จ.ตรัง . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปิยะธิดา ปั้นวงศ์ . (2557). การศึกษาการบริหารศูนย์พพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเกาะสมุย. ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พัชรินทร์ เนตรไสว . (2557). การศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปัญจนาถ ชูทอง . (2557). การพัฒนาคู่มือการสอนที่เนี้ผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับครูผู้สอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อรอนงค์ สังฆะสา . (2557). การพัฒนาคู่มิการจัดกิจกรรมเสริใสร้างวินัยของนักเรียนชุมชนมาบอำมฤตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต1. ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุภาวดี พยัคฆา . (2557). การศึกษาสภาพและปัญหาหารบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเขตประถมศึกษาเขต 3 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วงศ์จันทร์ แก้วศรีนวล . (2557). การพัฒนาคู่มิอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสสำนังงานเขต 1 สฎ . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อัษฏากร สอนทอง . (2557). การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษา เขต 1 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อรอนงค์ สังฆะสา . (2557). การพัฒนาคู่มอการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยของนักเรียนโรงเรียนชุมชน มาบอำมฤต เขต1 ชุมพร . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สิริพร รอดวิจิตร . (2557). การบริหารวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน หลังสวน จังหวัดชุมพร. ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รุ่งกานต์ ทองปาน . (2557). สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาของอำเภอเกาะสมุย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเขต1. ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุพรรษา กรอกสำโรง . (2557). การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับการนิเทศการสึกษา จ.ระนอง . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นิตยา หงษ์ทอง . (2557). การศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนสังกัด อบจ. สุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รจนา กลิ่นหอม . (2557). การศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมาบอำฤตวิทยบา จ. ชุมพร ตามความคิดเห็นของผู้ปรกครอง . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปิยภรณ์ ลิ้มสุวัฒนกุล . (2557). การศึกษาสภาพการปฎิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนเอกชน สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุนิตา คงวิจิตร . (2557). การพัฒนาคู่มือการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับครู ในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สัณหวัช สัมพันธ์ . (2557). การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองต่อการบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุริยา วรประดิษฐ์ . (2557). บทบาทการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอเวียงสระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธรรมทัศน์ เริกประดิษฐ . (2557). การศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศุภวรรณ พละเลิศ . (2557). การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล . (2557). การพัฒนาคู่มือครูที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษาด้านชีวิตและสังคมแก่นักเรียนในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา. ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นภัสสร คงจันทร์ . (2557). การศึกษาการบริหารโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มัทนียา มณีรัตน์ประเสริฐ . (2557). การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศรียาภัย 2 อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เพียงใจ ทองสาลี . (2557). ประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินในสถานศึกษาของอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศักดา ทองท่าชี . (2557). การศึกษาคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปัทมา แพเรือ . (2557). การศึกษาสภาพการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กชพร รักเกาะรุ้ง . (2557). การบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อภิชาติ ใจซื่อ . (2557). การศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เกศสุดา นนทชิต . (2557). การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กนิษฐา หนูรอด . (2557). ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ของโรงเรียนในสังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคใต้ . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วรรณา พุทธศรี . (2557). การประเมินการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รัตน์ษา กางกร . (2557). การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด สุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สมเจตน์ แก้วเรืองฤทธิ์ . (2557). สภาพปัญหาการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นิภาวรรณ ขวัญเมือง . (2557). การศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุภาณี เลิศศักดิ์วานิช . (2557). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อุบลรัตน์ ปัจฉา . (2557). การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู อำเภอเคียนซา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • บังอร ศรีวิริยะ . (2557). การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประภาสธรรมคุณ เทศบาล 4 (วัดสว่างอารมณ์) สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พิมพ์ประภา หมื่นรัญญ์ . (2557). สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนโดยเน้นคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนประถมศึกษาเครือข่ายสมุย 1 อำเภอเกาะสมุย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จันทรัสม์ ขอมา . (2557). การศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุภิรา พูลผล . (2557). การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สิริวรรณ คงเพชร . (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุภารัตน์ ศรีเนียม . (2557). การศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 11 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รัชดา ชัยรัตน์ . (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีกับประสิทธิภาพการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ประสิทธิ์ วัชรินทร์พร . (2557). การศึกษาการให้บริการฐานข้อมูลของศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุปราณี สุขไกว . (2557). สภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นุชกานต์ เทพชโลธร . (2557). การพัฒนาคู่มือครูของครูบรรจุใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับครูผู้ช่วยในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อมรรัตน์ โพธิ์เพชร . (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ เขต 11 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ณัฐพร บุญร่ม . (2557). การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือข่ายหลังสวน 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 3 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ษรนารี เอียดด้วง . (2557). การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จินตนา ร่วมใจ . (2557). การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายเมืองชุมพร 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มารศรี ศักดา . (2557). บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปริญญา เพกกิ้ม . (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช. ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปทิตตา สายจันทร์ . (2557). การศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จิราพร บุญทองกุล . (2557). การบริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อัมพร จันทร์มณี . (2557). การศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เสาวนีย์ เสนขวัญแก้ว . (2557). ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุธัญญา ศุภฉายากุล . (2557). ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ฐิติพร สุดสาย . (2557). การศึกษาสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอบ้านนาสาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จันทร์วลี เรืองอ่อน . (2557). ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ . (2557). การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา. ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นลินรัตน์ สุขเจริญ . (2557). การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ประจงจิตร สายสำลี . (2557). การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • แสงเดือน ทองปรอน . (2557). การดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ภัทราวลัย ลิ้นโป . (2557). บทบาทของผู้บริหารในการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุภัตตรา แก้วศาลา . (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับขวัญและกำลังใจของพนักงานครู สังกัดเทศบาลเมืองชุมพร . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นาฏยา คงทอง . (2557). การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พาเรศ ประทุมเพชร . (2557). การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จันจิรา แกล้วหาญ . (2557). การศึกษาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เจษฎา แก้วศรี . (2557). การพัฒนาชุดฝึกอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาอำเภอเกาะพะงัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชวนพิศ บัวอินทร์ . (2557). การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วันวรี ขวัญมณี . (2557). การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนเอกชน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เทอรีส มีเดช . (2557). การศึกษาคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนนานาชาติ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปราณี สวัสดี . (2557). การจัดทำคู่มือครู การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ด้วยโปรแกรม Flip Alblum 6.0 Pro โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ลัดดาวัลย์ แสงพรหม . (2557). บทบาทของครูในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนตามการรับรู้ของผู้ปกครอง กรณีศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พัชรวัลย์ จินดาวงศ์ . (2557). การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 นครศรีธรรมราช . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นุตริยา จิตตารมย์ . (2557). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชิสา เพตาเสน . (2557). ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามตวามต้องการของครูสังกัด สำนักงานเขตเพื้นที่ เขต 2 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • แก้วกาญจน์ สุวรรณน้อย . (2556). ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อพนักงานโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เด่นนภา พิณฌศรษฐ์ . (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการของธุรกิจการเงินที่มิใช่สถาบันการเงินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปาริฉัตร เรืองศรี . (2557). พฤติกรรมการเลือกสินค้าจากร้านโชว์ห่วยของผู้บริโภคในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นวงหง บุญมั่น . (2557). ความต้องการใช้บริการชำระเงินค่าไฟฟ้าของผู้บริโภคในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อมรรัตน์ พูนสวัสดิ์ . (2557). การบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ลลิตา ดวงรัตนฉายา . (2557). พฤติกรรมการใช้บริการร้านเทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อาภาวรรณ เศรษฐวัฒน์บำรุง . (2557). การศึกษาปัญหาในการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • คมกริช ศรีหงส์ . (2557). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วรรณา วิบูลย์ศิลป์ . (2557). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • หยาดพิรุณ ใจซื่อ . (2557). การให้บริการของเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จารุวรรณ จันทร์คง . (2557). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อรอนงค์ รักษ์พันธ์พงศ์ . (2557). พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผู้บริโภคในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วาสนา จุนเด็น . (2557). ประสิทธิภาพการทำงานตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อุทัยรัตน์ ช่วยอุปการ . (2557). “ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรประเภทพนักงานจ้าง เทศบาลนครเกาะสมุย 
 • อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ” . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เสาว์วณี ทองคำ . (2557). การนำหลักธรรมภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงาน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วิภาวรรณ สุขปานแก้ว . (2557). การจัดบริการสาธารณะตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุพศิน ชัยเดช . (2557). การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครภาคปราะชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อ่อนวิลัย อินชนะ . (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ยูฮัน หะยีมะสาและ . (2557). การศึกษาการใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารตามทัศนะของข้าราชการกองบิน 7 . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เบญจมาศ สุขสวัสดิ์ . (2557). การมีส่วนร่วมและความพึงใจของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุดา ไกรสิทธิ์ . (2557). ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติรถยนต์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร สาขาอำเภอหลังสวน . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นพดล คำหวาน . (2557). การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมภิบาลในทัศนะของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา เทศบาลนครเกาะสมุย . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ละออ ภู่ขำ . (2557). การให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วัฒนา เนียมทัพ . (2557). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วิลาวัณย์ นวลชาวนา . (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วรพิชชา เม่นตะเภา . (2557). คุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพด้านการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาโรงพยาบาลเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศุภณัฐ นุรักษ์ . (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม กรณีศึกษาพื้นที่สถานีตำรวจภูธรท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุณีสา ศรีมุสิกะ . (2557). สมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มานะ สังข์แก้ว . (2557). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปริศนา มังกรแก้ว . (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ขนิษฐา คงเย็น . (2557). คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานจ้างเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สิบเอกอาทิตย์ ปันเขียว . (2557). การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รัชดามาศ ภักดีพิน . (2557). ความต้องการด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ณัฐศักดิ์ ช่วยด้วง . (2557). การให้บริการสาธารณะด้านการส่งเสริมกีฬและงานสาธารณสุขโดยกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วชิรพันธ์ มีเดช . (2557). แนวทางให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครเกาะสมุยรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รพีพันธ์ ธิมากุล . (2557). การประเมินสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ณัฐทศักดิ์ ช่วยด้วง . (2557). การให้บริการสาธาณะด้านการส่งเสริมกีฬา อำเภอละแม จังหวัดชุมพร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปิยวิทย์ จันทร์ประดิษฐ์ . (2557). ความคิดดเห็นของประชาชนในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีต่อนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของระฐลาย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สมฤดี ขนอม . (2557). ประสิทธิภาพการปฎิบัติงานด้านบริการสาธารณสุขของเทศบาลดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สฎ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุวพัชร์ เพราทอง . (2557). การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชน ในเขต อบต.ทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุภัทรา ใจรังษี . (2557). การบริหารจัดการงานสวัสดิการในทัศนะของผู้สูงอายุ ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วาสนา ธนาพล . (2557). การบริหารการจัดการงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ฉัตรชัย เผือกเนย . (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พิศาล ชำนาญอักษร . (2557). ประสิทธิผลในการบริการประชาชนของโรงพยาบาลกองบิน 7 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วิชา พรหมโชติ . (2557). การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อรรถพร ผลผลา . (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ตรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธานี สุขเจริญ . (2557). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • หทัยพรรณ สังข์ชู . (2557). ประสิทธิผลในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นันทนา นาคเพชรพูล . (2557). การบริหารจัดการด้านสวัสดการสังคม กรณีศึกษาเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.