รายชื่องานวิจัยประจำปี พ.ศ. 2558


 • นัฎจรี เจริญสุข. (2558). รูปแบบภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้. ดุษฎีนิพนธ์ ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • คณิต นิยะกิจ. (2558). กลยุทธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเยาวชนพม่าในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย – พม่า จังหวัดระนอง. ดุษฎีนิพนธ์ ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ดวงพร ดุษฎี. (2558). คุณลักษณะการจัดการเรียนรู้ของครูสอนดีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน :การศึกษาแนวปรากฏการณ์วิทยา. ดุษฎีนิพนธ์ ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ประไพศรี ลีฬหะกร. (2558). ภาวะผู้นำครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใต้ตอนบน. ดุษฎีนิพนธ์ ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุดารัตน์ เพชรปานวงศ์. (2558). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้ตอนบน. ดุษฎีนิพนธ์ ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุริยะ แช่มศรีรัตน์. (2558). การพัฒนาแผนกลยุทธ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครในเขตภาคใต้. ดุษฎีนิพนธ์ ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

 • กฤช วีระพลพล แก้วกลาง. (2558). การพัฒนาคู่มือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับครูในอำเภอเมืองระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กฤชภร สุวรรณวิหค. (2558). การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาตามบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กาญจนา คงนุ้ย. (2558). ประสิทธิภาพการให้บริการของงานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กิตติพงษ์ อ่อนคง. (2558). การศึกษาการดำเนินงานเพื่อลดภาวะโลกร้อนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กิตติพงษ์ กาญจน์สำเริง. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จาริณี บุญร่ม. (2558). ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จาริยา อินทร์เทพ. (2558). “การใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นประกอบการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2″. วิทยานิพนธ์ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จิราภรณ์ จิตรพวง. (2558). การศึกษาสภาพและปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จุฬารัตน์ เกตุย้อย. (2558). คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพตามทัศนะของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ฉวีวรรณ หอมรักษ์. (2558). สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชญาภา อุบล. (2558). การพัฒนาคู่มือแหล่งเรียนรู้จังหวัดนสุราษฎร์ธานี สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ณณิฌญา เจียมสุขสุจิตต์. (2558). ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ณภัทรชนก สุทธิชยาพิพัฒน์. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการความรู้ของครู สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ทวีวรรณ จันทนาคิน. (2558). “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิผลของครู
 • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3″. วิทยานิพนธ์ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธนพร รัฐธรรม. (2558). การพัฒนาคู่มือครูสำหรับใช้ในการพัฒนาผู้เรียนที่บกพร่องด้านการอ่าน โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าชนะ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธรรมรัตน์ สงศรี. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิผลของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธวัชชัย ทวนทอง. (2558). “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
 • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1″. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นงนภัส ใจสมคม. (2558). การปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นิรมล มากภักดี. (2558). “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • ประถมศึกษาชุมพร เขต 2″. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • บุหลัน พุฒพิทักษ์. (2558). “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการดำเนินงานวิชาการของผู้บริหาร
 • สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง”. วิทยานิพนธ์ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เบญจพร บุญหรอ. (2558). “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน ระดับประถมศึกษาในอำเภอบ้านนาเดิม
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ประดิษฐ์ สังขนุกิจ. (2558). การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปรีดา ดำด้วงโรม. (2558). “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • ของผู้เรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปวีณ์ เกาะแก้ว. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปัญญาวุธ ช่วยคง. (2558). การพัฒนาคู่มือการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปุณญฬินัล กริสกรี. (2558). การพัฒนาคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับครูปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รัตนา ไก่แก้ว. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการส่งเสริมคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รัตนา นาคมุสิก. (2558). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รุ่งลาวรรณ บำรุงศรี. (2558). “การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
 • การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2″. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วนัสนันทน์ แก้ววงศ์ศรี. (2558). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการจัดการความขัดแย้งในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วรรฤดี ไกรราญ. (2558). สภาพการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วรฤทัย เจี่ยสกุล. (2558). การพัฒนาคู่มือการจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนในเครือข่ายพระยาสหวิทยาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วรวุฒิ สุขเอียด. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วิภาดา รักเหล็ก. (2558). การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศิวาภรณ์ เพ็ชรคงทอง. (2558). การศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สมนึก อินทรเทพ. (2558). “การศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส
 • ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สมพร พรหมหีต. (2558). “ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • ประถมศึกษาชุมพร เขต 2″. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สลิลรัตน์ ด้วงทองกุล. (2558). พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สัญญาวี โกละกะ. (2558). “ศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ และแนวทางแก้ไขปัญหา สำหรับเด็กเร่รอนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สาวิตรี ศรีรักษ์. (2558). “ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
 • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2″. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุจิตา โชติกุญชร. (2558). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุจิรา ชื่นวิเศษ. (2558). การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน ของเครือข่ายเอกชน เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุธีกานต์ ขวัญพัทลุง. (2558). การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล. (2558). การพัฒนาคู่มือการใช้โปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและสารสนเทศนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุภัทรพงษ์ โรยร่วง. (2558). การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุภิญญา เทียนขาว. (2558). การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเคียนซา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. วิทยานิพนธ์ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เสรีรัตน์ การะเกตุ. (2558). “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการจัดการความรู้ในสถานศึกษา
 • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2″. วิทยานิพนธ์ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อารีรัตน์ ชัยชนะ. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เอกพิชัย ชัยทอง. (2558). ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กิตติกานต์ แดงก่อเกื้อ. (2558). การพัฒนาชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฉบับพกพา สำหรับพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เกษม ช่างสนั่น. (2558). การศึกษาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางของนักศึกษาพลศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จรรยนาถ คำนวณ. (2558). ผลของการใช้เทคนิคจิ๊กซอร์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จริยาวดี ฉายแสง. (2558). การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บเควส เรื่อง Hello ASEAN เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จันทกานต์ ศิริสุข. (2558). ผลการใช้บทเรียนเกมส์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ดวงกมล สิบมุด. (2558). การศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค TGT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ดวงพร วงศ์วิชิต. (2558). การใช้กิจกรรมเพลงเสริมบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง – พูด ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ดวงมณี จินายง. (2558). ผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนโดยใช้การสอนเขียนแบบกึ่งควบคุม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ทัศนีย์ วิศิษฎ์พงศ์. (2558). การพัฒนาชุดฝึกอบรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานองค์กรเอกชน. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นุรมา มือลี. (2558). ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พินพิชญา หุ่นเภตรา. (2558). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธี START สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ฟาริด้า จิตต์เส้ง. (2558). การศึกษาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์จำลองของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มิรัญตี เกกินะ. (2558). การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบ MIA และ CIRC. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รัชบาวรรณ์ เกษีสม. (2558). การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นบริบทท้องถิ่นของจังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศศิธร นวลเศษ. (2558). การศึกษาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สมจิตร จันทชาติ. (2558). “การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การสอนแบบบูรณาการ
 • ของเมอร์ดอค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4″. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สมบัติ ระมัด. (2558). การใช้บทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ ด้วย B-SLIM Model เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุทธิกาญจน์ โรยทองคำ. (2558). การพัฒนาหนังสือเล่มเล็กเรื่อง “Spirit of Surat Thani” เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุภาภรณ์ นิลเวช. (2558). การพัฒนาชุดการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลวีธี KWL PLUS สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุภาวดี จันทร์เอียด. (2558). การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดฝึกอ่านเรื่อง “The Wonderful ASEAN” ด้วยวิธีการสอนแบบ เค ดับเบิลยู แอล พลัส กับการสอนแบบปกติ เค ดับเบิลยู แอล พลัส กับการสอนแบบปกติ. วิทยานิพนธ์ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อัมภาพร พาภักดี. (2558). ผลการใช้วิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จินดาพร เรืองรักษ์. (2558). การพัฒนาหนังสืออ่านประกอบเรื่องการหาร สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จิราวรรณ สุทธินุ้ย. (2558). การพัฒนาหนังสืออ่านประกอบสำหรับครู เรื่องความน่าจะเป็น. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชุติมา การะเกต. (2558). ผลการรณรงค์การล้างมือต่อตัวแบบคณิตศาสตร์การระบาดของโรคมือ เท้า ปาก. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เตชินี สถิตย์เดช. (2558). ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาตกโรค. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปิยรัตน์ ชวภัทรโสภณ. (2558). การวิเคราะห์เสถียรภาพของตัวแบบการเลิกสูบบุหรี่ โดยการรณรงค์ให้ความรู้. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พจณีย์ กาญจนเสนา. (2558). การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่อง สมการและการแก้สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พนิดา ถาวรานุรักษ์. (2558). ผลการใช้ชุดการเรียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องความเท่ากันทุกประการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พักตร์ผกา ศรีสว่าง. (2558). “ผลการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4″. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รุจิเรศ ทีปะปาล. (2558). การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่อง บทประยุกต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วิระศักดิ์ พูนพนัง. (2558). ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลมาจากอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุรัชตา สังข์ทองจีน. (2558). ผลของการรณรงค์ให้ความรู้ที่มีผลต่อตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การแพร่ระบาดของโรคตาแดง. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อุษา สื่อมโนธรรม. (2558). การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ขวัญใจ ชูโชติ. (2558). “การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียน
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6″. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จิตติมา เจริญธนวานิชย์. (2558). การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องหน่วยสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธีรเดช สกุลอ่อน. (2558). การพัฒนาบทเรียนโมดูลวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นัทธมน พัฒน์แก้ว. (2558). การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง สมบัติของวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ประภากร เชาวลิต. (2558). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พันธะเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปราณี คุ้มม่วง. (2558). การพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม เรื่องสารชีวโมเลกุล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พรธิภา ประพันธ์บัณฑิต. (2558). การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืช ชีวิตสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ลัดดาวรรณ ชูนาวา. (2558). การพัฒนาชุดการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิชาเคมี เรื่องเคมีอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วิจิตรา จินตนพันธ์. (2558). การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วิมลศรี คุ้มพยันต์. (2558). การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง พืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศิรินทร์ยา ณ นคร. (2558). การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศิรินันท์ พงษ์ขยัน. (2558). การพัฒนาชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่องสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์. วิทยานิพนธ์ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สันติชูชัย ชำนาญ. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุดารัตน์ ธีรพิสิฐ. (2558). การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุวรรษา มุสิกะไชย. (2558). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เสาวนิต ช่วยนุกูล. (2558). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อะไอเสาะ ตึงเงาะ. (2558). การวิเคราะห์กรดลอริกในน้ำมันมะพร้าวพรหมจรรย์โดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ดวงสมร วุฒิระวัฒน์. (2558). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ทวี อินทร์ท่าฉาง. (2558). “การพัฒนาหนังสืออ่านประกอบ เรื่อง สำนวนภาษาถิ่นใต้ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1″. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วัชรี แสงอรุณ. (2558). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศรีนวล อินทร์ท่าฉาง. (2558). การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เที่ยวทุ่งเตา เมืองเก่าเตาหลอมโบราณ รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กรรณิการ์ บรรจงดัด. (2558). พฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กานดา ประเสริฐ. (2558). การเลือกใช้บริการร้านค้าส่งของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กิตติกรรญดา จำปาสิทธิ์. (2558). แรงจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท กวางตุ้ง กว๋างเขิ่น รับเบอร์ กรุ๊ป จำกัด ในเขตภาคใต้. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชญานุตม์ ทุ่มทวน. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการปฏิบัติงานและปัจจัยด้านการบริหารกับผลการดำเนินงานในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ฐิติยาภรณ์ จิตราภิรมย์. (2558). พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ณฤดี ศรีสุดา. (2558). คุณภาพชีวิตและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ทิพวรรณ ทองเรือง. (2558). การเลือกซื้อคอนเทคเลนส์ของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธิดารัตน์ ชูพัฒน์พงษ์. (2558). ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นิอร เชาวน์วุฒิพันธ์. (2558). พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • บุญยุพา อนุภักดิ์. (2558). การรับรู้และความคาดหวังจากกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พฤกษา แก้วสาร. (2558). การตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของบริษัทจำกัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พิชญาฏา พิมพ์สิงห์. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทุนมนุษย์ของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พิชามญชุ์ ศรีสุวรรณ. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พิเชฎฐ์ บุญเลิศ. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของประชาชน ในจังหวัดตรัง. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ภัสร์ศศิร์ หีดจันทร์. (2558). การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รวิสรา สุทธิ. (2558). ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ลลิตา ทองอ่อน. (2558). การมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ในจังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ละอองดาว แก้วดี. (2558). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วรรณา รำมะสิทธิ์. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและทัศนคติของสมาชิกกับการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลาม จำกัด สาขากาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วารุณี วัชรสวัสดิ์. (2558). การรับรู้คุณค่าและจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชีที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ประกอบธุรกิจในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศราวุฒิ แก้วศรี. (2558). “คุณภาพการให้บริการที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ การขนส่งผู้โดยสารทางน้ำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศิริพร คงพราหมณ์. (2558). การตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อนุชสรา คงประสม. (2558). ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการลานเทปาล์มน้ำมันของเกษตรกร ในจังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อรจิรา วงษ์สินธุ์. (2558). การบริหารภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในจังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อรทัย จันทโร. (2558). พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยว ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อรัญญา แสงทอง. (2558). การรับรู้สื่อโฆษณา คุณค่าตราสินค้า และการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อริสรา ชูมี. (2558). สมรรถนะในการปฏิบัติงานของแรงงานไทยภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อัจฉรา หัวเมืองแก้ว. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเคาวน์เตอร์เซอร์วิสจากร้านสะดวกซื้อ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กัสมาวรรณ ยิ้นซ้อน. (2558). การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการให้บริการธุรกิจเรือนำเที่ยวเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต. วิทยานิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เกรียงศักดิ์ ฤทธาภัย. (2558). การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาล ตำบลกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เกรียงศักดิ์ สังขผล. (2558). ประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จุรีภรณ์ จันทรมาศ. (2558). การบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ไตรภพ เขียนบรรดิษฐ์. (2558). การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่มาตรฐานเมืองน่าอยู่กรณีศึกษา เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธีรวัฒน์ พรหมเพ็ญ. (2558). แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบุคลากรงานทะเบียนราษฎรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • บุญเลิศ เนตร์ขำ. (2558). การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน กรณีศึกษา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ประเทือง ศรีละมนตรี. (2558). ความต้องการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในเรือตรวจการณ์ สังกัดกองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ. วิทยานิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ไพรวัลย์ รัตนมา. (2558). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รัชณีบูลย์ ชูโกสม. (2558). “การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41
 • อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร”. วิทยานิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วิชิต โกมลหิรัญ. (2558). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ไวพจน์ เพ็ชรศรี. (2558). การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • แสงทอง ชนกเศรณีต์. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เอมิกา แช่มศรีรัตน์. (2558). การพัฒนางานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กิติศักดิ์ หมอกแก้ว. (2558). การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องโลมาสีชมพูในอ่าวขนอม สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จรงค์ เกื้อสกุล. (2558). การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรประมงน้ำจืดของชุมชนบึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พนิดา ซิบยก. (2558). การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ แบบศูนย์การเรียน เรื่องโลมาสีชมพู ในอ่าวขนอม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พรรณพิไล เกษีสม. (2558). การพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ในโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พศวัต คุระวรรณ. (2558). มวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของไม้โกงกางใบใหญ่ในแปลงปลูกป่าชายเลนที่เสียหายจากสึนามิ อำภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มะลิ เพชรคง. (2558). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำคลองสินปุน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มานะ ถูวะการ. (2558). การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นสาระสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ป่าต้นน้ำเขาประ – บางคราม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จิรพงษ์ พัฒนประดิษฐ. (2558). ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมทางการเมืองส่วนท้องถิ่นของกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ณิชกานต์ บัวอินทร์. (2558). การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยแผนแม่บทชุมชนบ้านชายวัด ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ทวีวัฒน์ คงวุ่น. (2558). พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนโรงเรียนวัดเทพนิมิตร ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศุภศักดิ์ โมรา. (2558). ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สารีย์ ครุอำโพธิ์. (2558). พัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของผู้นำท้องถิ่นตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุนิษา กลิ่นขจร. (2558). ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรบ้านเขานาใน ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จักพงษ์ สุขมี. (2558). “พัฒนาการใช้หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอไชยา
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จิรารัตน์ นวนไหม. (2558). การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เชาวลักษณ์ วิชิตเชื้อ. (2558). การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เชาวลิต วิมล. (2558). พัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดของนักเรียนมัธยมต้น โรงเรียนนวมินทร์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธนสิทธิ์ เมืองแมน. (2558). การพัฒนาศักยภาพประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธัญวรัชย์ แซ่เต้ง. (2558). การพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการกลุ่ม / สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเขตอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เนรมิต แก้วรักษา. (2558). การพัฒนาภาวะผู้นำของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พระชาญชัย บารมีชัย. (2558). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทิศหกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พระอาคม ศิริวัฒน์. (2558). “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการปฏิบัติตนตามหลักสาราณียธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พิชิต ธรรมฤทธิ์. (2558). การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ต้องขังเรือนจำ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สมชาย รองเหลือ. (2558). “การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเบตง
 • จังหวัดยะลา”. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สิทธิชัย นันทรัตน์กุล. (2558). “พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการดูแลเยาวชนให้ปลอดจากยาเสพติด สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อังคณา ฤทธิกุล. (2558). การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อัธ วังสะวิบูลย์. (2558). “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมป้องกันยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดโกศาวาส อำเภอคีรีรัฐนิคม
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กันตินันท์ ทองแดง. (2558). ประสิทธิผลการใช้กระบวนการกลุ่มต่อความรู้และพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วย โรคความดันโลดหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กุลธิดา ผลทวี. (2558). ประสิทธิผลโปรแกรมการลดน้ำหนัก ของอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • คนากร สุรการากุล. (2558). ภูมิปัญญาของหมอกระดูกพื้นบ้าน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จันทร์จิรา สุขแก้ว. (2558). ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากต่อสมรรถนะการดูแลช่องปาก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จิราภา แย้มแสง. (2558). ผลของการใช้โปรแกรมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและการบริโภคอาหาร ในเด็กนักเรียนที่มีภาวะอ้วนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จุไรรัตน์ อังสิริกุล. (2558). ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในหญิงตั้งครรภ์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชิงชัย บัวทอง. (2558). ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ในนักเรียนชั้นประถมศึกษปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางเหียน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ฐิตาพร มะลิเครือ. (2558). ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธีระศักดิ์ แป๊ะป๋อง. (2558). พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นฤมล สุขศรี. (2558). ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นันทศักดิ์ ธรรมสุวรรณ์. (2558). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นิภารัตน์ ฤกษ์ดี. (2558). พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ประหยัด ช่อไม้. (2558). ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปริณฎา บุญเกษม. (2558). ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคไตวายเรื้อรังในบุคคลที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเกาะสมุย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปัญญารัตน์ นุรักษ์. (2558). ประสิทธิผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปาริชาติ สุขสนาน. (2558). การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกำกับตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมในการลดน้ำหนักของอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปิยนารถ สิงห์ทอง. (2558). ผลของโปรแกรมการป้องกันการใช้สารเสพติดของนักเรียนโรงเรียนพรุพรีพิทยาคม อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ไปรมา กลิ่นนิรัญ. (2558). ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พรพิมล อุลิตผล. (2558). ผลการใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยเบาหวาน ที่มารับบริการ โรงพยาบาลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พรภิมล วงมุสิก. (2558). ผลของการจัดกิจกรรมการควบคุมน้ำหนัก โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อค่าดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอวความรู้และพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พิมพ์ปวีณ์ มณีรัตน์. (2558). ศักยภาพของแกนนำผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ชมรมผู้สูงอายุใต้ร่มบุญ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พุทธจักร ช่วยราย. (2558). ผลของโปรแกรมพัฒนาความรู้ และพฤติกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารในร้านแผงลอย จำหน่ายอาหาร เขตอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มารยาท พรหมทองนุ่น. (2558). ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มและแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในการป้องกันโรคเบาหวาน ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เมธินี เทพาอนุรักษ์. (2558). การพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแห่งหนึ่ง ในอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ยุรี ด้อหล้า. (2558). ปัญหาและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ในจังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รัชนุช ปัญญา. (2558). การศึกษาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและโรคของแรงงานต่างด้าว ในโรงพยาบาลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รุจิเรศ วงศ์เล็ก. (2558). ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้ ทัศคติและการปฏิบัติของแกนนำชุมชน ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วริษา ธรรมรงรักษ์. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของแกนนำชุมชน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศิริพร ปันนุ้ย. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการให้บริการตามรูปแบบการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศิริรักษ์ เกียรติเฉลิมพร. (2558). พฤติกรรมของผู้ดูแลในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สายใจ ศิลปพรหมมาศ. (2558). ผลของการประยุกต์วงจรเดมมิ่งเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 3 เดือน ในหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สายทิพย์ ผลาชุม. (2558). การพัฒนาสมรรถนะการป้องกันวัณโรคปอดสำหรับกลุ่มเสี่ยง ของอาสาสมัครสาธารณสุข. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สิริมา ศิลปี. (2558). ผลของการนวดเท้าด้วยตนเองต่ออาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุจิตรา เพ็ชรร่วง. (2558). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุธิดา สุทธิรักษ์. (2558). ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุพจน์ ชดช้อย. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุรชัย พวงงาม. (2558). การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุวินัย เลาวิลาศ. (2558). ผลของโปรแกรมเพิ่มสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้- ชุมพร. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุไหวด๊า บุหลาด. (2558). ประสบการณ์ผู้ติดยาเสพติด 4×100 ของวัยรุ่นในตำบลแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อรพรรณ รักวงค์. (2558). แนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นในชุมชนบ้านบางปาน ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อัจจิมา ชนะกุล. (2558). พฤติกรรมการควบคุมป้องกันโรค มือ เท้า ปากของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อัมมร บุญช่วย. (2558). ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี.วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อารม คงพัฒน์. (2558). ผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนเพื่อการป้องกันการสูบบุหรี่ ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อุดม บำรุงรักษ์. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

 • กนกพร บัวแก้ว. (2558). การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูสังกัดเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กรรณิกา แก้วสงค์. (2558). แรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กัญญณัช แซ่ตั้ง. (2558). การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กัลยกร ทิพย์ศิริ. (2558). การศึกษาสมรรถนะทางวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กาญจนา รักบำรุง. (2558). การศึกษาคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 ตามความคิดเห็นของครู อำเภอเกาะสมุย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เกษณี สุจจิตร์จูล. (2558). การศึกษาสภาพการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร. ค้นคว้าอิสระค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จันทร์จิรา ศรีบัวโรย. (2558). การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จันทร์จิรา อินทร์ชนะ. (2558). การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จันทร์เพ็ญ ภารา. (2558). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร. ค้นคว้าอิสระค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จิตติมา พิทยาสุนทร. (2558). การศึกษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดชุมพร. ค้นคว้าอิสระค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จิราพร รักดำ. (2558). การศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อกระบวนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จิราวรรณ หนูแปลก. (2558). ศึกษาปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ฉัตรณภรณ์ นาคสังข์. (2558). การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ฉัตรพล เวฬุการ. (2558). การศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชนะ กฤตานุพงศ์. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาอาชีวเอกชนสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชวนพิศ เทพมณีไชย. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชินธรรม พรหมมณี. (2558). การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ ตามความคิดเห็นของครู ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชุติมา ทองหนู. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษากับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เชิดพงศ์ ราชสมบัติ. (2558). การมีส่วนร่วมของครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • โชคดี เพชรแก้ว. (2558). การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในอำเภอดอนสัก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ฌาณิดา แก้วคง. (2558). การศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิตร. (2558). การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในของผู้นิเทศการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ดลยา ดรุณศรี. (2558). ศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ดาเรศ หิมวาห์. (2558). การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ทัสดา บุตรวาทิตย์. (2558). การศึกษาสภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธัญวุฒิ แก้วฉาง. (2558). การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธีระศักดิ์ ไชยชนะ. (2558). การศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นงนุช จิตภักดี. (2558). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดชุมพร. ค้นคว้าอิสระค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นฤนาด เชิดแสง. (2558). การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปริศนา สำเนียงแจ่ม. (2558). การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้วงจรคุณภาพ. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปิยนาถ เชี่ยวสมุทร. (2558). การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี 3. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พัทยา บุญมาก. (2558). การศึกษาสภาพการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พัทราวดี อยู่หุ่น. (2558). การศึกษาการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มะลิวรรณ ไหมเขียว. (2558). การศึกษาคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มิญญ์ชนก ปรางละออ. (2558). การศึกษาความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ยุภาวดี กิ่งแก้ว. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา เครือข่ายใต้ร่มเย็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รัชนี ศรเกษตริน. (2558). การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วรพจน์ บัวจันทร์. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วรรณวิมล คงชู. (2558). การศึกษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศโดยใช้โปรแกรมบริหารจัดการ อาชีวศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วรฤทัย นุริตมนต์. (2558). การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ตามโครงสร้างซีท (SEAT Framework) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วันชัย พันเรือง. (2558). สภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วารุณีย์ วิชัยดิษฐ์. (2558). ศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามทรรศนะของครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วิมล แก้วประภาส. (2558). การศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกันคุณภาพผู้เรียน ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร.ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วิรตี ศิรินาโพธิ์. (2558). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับประสิทธิผลการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศิริพร แก้วประจุ. (2558). การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนสังกัดเทศบาล จ.สุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์. (2558). การศึกษาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพไชยา. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศุภศิริ พัฒนภักดี. (2558). การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สรรค์พงศ์ ลูกรักษ์. (2558). คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สรัช พูลสมบัติ. (2558). การศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดชุมพร. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สราวุธ สมบูรณ์. (2558). การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ตามความต้องการของสถานประกอบการ. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุธี ไทยเกิด. (2558). การศึกษาสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรมในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามความต้องการของสถานประกอบการ. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุธีร์ ก่อบุญขวัญ. (2558). ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ของนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุภาพร ชิณวงศ์. (2558). การศึกษาการบริการแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุภารัตน์ ไถลเพ็ชร. (2558). การศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุลาวัลย์ นุ่นสังข์. (2558). การศึกษาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุลีวัลย์ ทองอาญา. (2558). การศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2. ค้นคว้าอิสระค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุวาณี มั่นเรืองเดช. (2558). การศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อนุษา ศิลปวิศาล. (2558). ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อภิเดช พัฒน์เวช. (2558). การศึกษาสภาพการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อมร บุษบรรณ์. (2558). การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อมรรัตน์ เรืองไสยพร. (2558). การศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเคียนซา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. ค้นคว้าอิสระค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อรพรรณ ช่วยดำ. (2558). การศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อัจฉรา ฉัตรากาญจน์. (2558). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อัฐพร ธรรมาภิรมย์. (2558). การศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อัฒชฎาพร จุลสงค์. (2558). การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อารีรัตน์ ปลอดนคร. (2558). คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2561) ตามทัศนะของครูผู้สอนในอำเภอกาญจนดิษฐ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กิตติยา ไชยภักดี. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการเลือกใช้บริการ บริษัทประกันชีวิตในอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จิราวัฒน์ จินดาวัฒน์. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบผู้นำกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกองค์กรในบริษัทไทคุนเฮง จำกัด. ค้นคว้าอิสระ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชนัญญา คุ้มบุญ. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ในบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค สาขาสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ทิพวัลย์ เพชรผ่อง. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจของลูกค้า และความพึงพอใจของลูกค้ากับการรักษาลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นุชนภางค์ เพ็ชรสุก. (2558). ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจร้านอาหารและห้องพักในอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่. ค้นคว้าอิสระ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ผกา ใจงาม. (2558). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พฤกษ์ จันทร์ภักดี. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญและกำลังใจกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัทกรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน 3 ศูนย์สุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ภัจนี เกิดทอง. (2558). ความสุขในการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ภัทร์ธีนันท์ ขุนทองจันทร์. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับการรักษาบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ค้นคว้าอิสระ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รัตนาวดี คงอุบล. (2558). “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพของการให้บริการกับความตั้งใจใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการสถานีขนส่ง
 • จังหวัดกระบี่”. ค้นคว้าอิสระ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ลลดา อุ่นละมัย. (2558). ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วณิศา นาคแก้ว. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญและกำลังใจกับประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. ค้นคว้าอิสระ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วิยะดา ขาวมี. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนราชการภูมิภาคระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดกระทรวงมหาดไทย. ค้นคว้าอิสระ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วิศณุ สอนทอง. (2558). ความคุ้มค่าจากการตัดสินใจขายไม้ยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วีระพันธ์ สิริพศุตม์. (2558). ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศิริขวัญ เสียงเพราะ. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การให้บริการสินเชื่อธุรกิจกับคุณภาพการให้บริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดกลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศิริรัตน์ ชวนประสิทธิ์. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับคุณภาพการให้บริการของธนาคารธหารไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สมาภรณ์ สุขสม. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สิทธิมา เพ็งผอม. (2558). คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สิลินี บุญมา. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์เครื่องสำอางตราสินค้าไทยกับความจงรักภักดีของลูกค้าในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุภารัตน์ ศรีแสง. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคารออมสิน เขตสุราษฎร์ธานี 1. ค้นคว้าอิสระ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อนัสฟีญา ศรีแสง. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน เขตสุราษฎร์ธานี 1. ค้นคว้าอิสระ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อังค์วรา สารลึก. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของธนาคาร บริษัท เค.พี.ที. พาราวู้ด จำกัด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชลิตา แท้เที่ยง. (2558). คุณภาพการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นิภา ห้วยลึก. (2558). ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ประวิช มณีน้อย. (2558). สมรรถนะของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศุภาพิชญ์ อินทร์ชัย. (2558). การปฏิบัติงานด้านบริการสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษา ศูนย์บริการสาธารณสุขบึงขุนทะเล. ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุกัญญา นาคประเสริฐ. (2558). ระบบสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุคนธา พันธ์ประทุม. (2558). ความพร้อมในการเตรียมการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระรป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อลงกรณ์ อรุณพันธ์. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อาภัสนันท์ จันทร์สว่าง. (2558). ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร. ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

 • กนกพรรณ ยังบุญสุข. (2558). ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเคียนซา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กนกวรรณ คงศิริ. (2558). สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน สังกัดเครือข่ายลำทับ จังหวัดกระบี่ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กนกอร ปานกลาง. (2558). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กมลวรรณ สุนทรสุข. (2558). การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชุมพร. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กรรณิการ์ ชัยรัตน์. (2558). ความต้องการของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กรรณิการ์ วิมุติการ. (2558). การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กฤตชยา แป้นนาบอน. (2558). การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กวิสรา อินทร์เทพ. (2558). “ความต้องการในการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1″. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กัญญาธรณ์ หนูคง. (2558). ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กาญจนา ถิรพัฒนาพร. (2558). การศึกษาการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กาญจนา นาคสุวรรณ. (2558). การศึกษาสภาพการดำเนินงานการนิเทศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กาญจนา หนูสุข. (2558). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กิตติยา ดำชะอม. (2558). การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เกษร ศิลปกุล. (2558). การศึกษากระบวนการวัดผลประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • โกวิท มุขพริ้ม. (2558). การศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จตุพร สิ้นทุกข์. (2558). การศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอำเภอสวี จังหวัดชุมพร. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จักรพันธ์ นวลสุทธิ์. (2558). การพัฒนาคู่มือการจัดทำเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จันจิรา แกล้วหาญ. (2558). การศึกษาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จันทร์จิรา หอมหวน. (2558). การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จามจุรี อ่อนเย็น. (2558). “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
 • การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 อำเภอเกาะสมุย”. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จีรวรรณ สุวรรณสาม. (2558). การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในแบบคู่สัญญาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เจริญ แพประสิทธิ์. (2558). ปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เจ๊ะหม๊ะ เจ๊ะมะแซ. (2558). การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ณรงค์ เทพประดิษฐ์. (2558). การจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดระนอง. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ณัฎนันท์ สิขิวัฒน์. (2558). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กับการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ณัฑธนันท์ จำนงค์รัตน์. (2558). การศึกษาการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนเอกชน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ตะวัน รักพูนแก้ว. (2558). การดำเนินงานตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ภาคนิพนธ์ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ทิพาภรณ์ หญีตศรีคำ. (2558). การศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธีรวุฒิ กางกรณ์. (2558). การศึกษาการบริหารงานลูกเสือของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์. (2558). การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมพร. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นงคราญ เชื้อนุ่น. (2558). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นงนุช อำพันธุ์. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง. ภาคนิพนธ์ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นพดล จิตติศักดิ์. (2558). การบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นารีรัตน์ สัมพันธ์. (2558). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นารีฮา สาและ. (2558). การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเกาะสมุย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • น้ำทิพย์ นันทิยา แก้วกลาง. (2558). การพัฒนาคู่มือพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษสำหรับครู ในอำเภอเมืองระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นิธิศ สันสยะ. (2558). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทครูที่ปรึกษากับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดชุมพร. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • บุญจันทร์ รุ่งฟ้า. (2558). การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอดอนสัก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • บุษรา คงด้วง. (2558). การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ประเสริฐ ทองสาลี. (2558). การศึกษาสาเหตุของการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาของอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปราณี รัตนะ. (2558). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียน
 • สหวิทยา เขตทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช”. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปฤษณา รอดทองดี. (2558). การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทา งการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปาริชาติ อ่อนคำ. (2558). ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พงศธร เกษกล้า. (2558). การพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนพุทธยาศรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. ภาคนิพนธ์ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พนาวรรณ พุฒถนอม. (2558). การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียน กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พิทักษ์ ช้างกลาง. (2558). การพัฒนาคู่มือการดำเนินงานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พิมประภา ลอยสกุล. (2558). การนิเทศภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พิริยะ วัฒนคีรี. (2558). บทบาทของครูผู้สอนในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พีระ อินทรักษ์. (2558). การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พูนสุข เผือกเดช. (2558). การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พูรินทร์ เพชรรัตน์. (2558). การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เพ็ญศรี ปานกุล. (2558). การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เพ็ญสุดา ติกขณา. (2558). การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดระนอง. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ไพฑูรย์ จันทร์ชุม. (2558). การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานในโรงเรียนระดับประถมศึกษาอำเภอพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ไพโรจน์ อละหุช์ชะ. (2558). การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ภัทรานิษฐ์ กุมพันธ์. (2558). การศึกษาการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ภาสกร ศรีระหงส์. (2558). ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มณฑา รงพรหม. (2558). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มนตรี แก้วโสภาค. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับประสิทธิภาพการสอนของครู โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มูหมัด สวยงาม. (2558). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษาอำเภอเคียนซา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มูฮำมัด ฮาเระ. (2558). “การศึกษาความสำเร็จของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
 • ในจังหวัดชุมพร”. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ยงยุทธ ชัยทอง. (2558). “การศึกษาความต้องการในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สังกัดเทศบาลนคร
 • สุราษฎร์ธานี”. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ยศกฤต ช่วยนุกูล. (2558). การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ยินดี ขวัญชุม. (2558). ความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ยุภาวดี ชูศรี. (2558). การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายลำทับ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รัชนี ฉิมภักดี. (2558). ศึกษาความต้องการการนิ เทศการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วงศกร ดำแก้ว. (2558). การดำเนินงานนิเทศภายใน โรงเรียนกลุ่มมัธยมท่าทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วธินทร์ คงเพชร. (2558). สภาพการดำเนินงานการบริการด้านการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วรรณดี สุขทองแท้. (2558). การประเมินการบริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วรุณยุพา ชูจันทร์. (2558). บทบาทการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วันจันทร์ บุญเกิด. (2558). การศึกษาสภาพการบริหารงานธุรการ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วัลนิภา พริ้งสกุล. (2558). การศึกษาสภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาของครูในโรงเรียนอำเภอคีรีรัฐนิคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วานิช เรืองวงษ์. (2558). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์). ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วิภา ธนบัตร. (2558). การสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ในเขตอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วีราภรณ์ เบญจประเสริฐ. (2558). ความต้องการการนิเทศการศึกษาของครูในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ไวกูลณ์ ชะรารัตน์. (2558). การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 7 ภาคใต้. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สกุลจิต นวลสุทธิ์. (2558). การศึกษาแรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สนอง ศิลปกุล. (2558). การศึกษากระบวนการจัดการงบประมาณเพื่อการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สนิท มีแสง. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สมโชค มีขวด. (2558). การศึกษาองค์ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ประเภทช่างอุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สมพร แก้วมณี. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารด้านการนิเทศภายในโรงเรียนกับสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สมศักดิ์ ทองสมุทร. (2558). การศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา เครือข่ายฉนวนนิพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สรินทร์ สินพรหมมาตย์. (2558). ศึกษาสภาพการดำเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สวาท สิทธิไทย. (2558). การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในเครือข่ายสหมิตร อำเภอพระแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. ภาคนิพนธ์ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สามารถ เกอิ. (2558). การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สำหรับครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สาวิกา ชาตรีทัพ. (2558). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับพฤติกรรมการมีวินัยและจรรยาบรรณ ข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สาวิตรี คชรัตน์. (2558). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สาวิตรี สุวรรณโณ. (2558). การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สิริพร พิทักษ์ธรรมณี. (2558). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการวางแผนและพัฒนาโครงการสำหรับครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุกัลยา นรดี. (2558). การนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุจิตรา เสวียงชัย. (2558). “การพัฒนาชุดฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูในสถานศึกษา เครือข่ายพะโต๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • ประถมศึกษาชุมพร เขต 2″. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุดา เจี่ยกุญธร. (2558). สภาพปัญหาการบริหารงานพัสดุในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุรพงษ์ ศุทธางกูร. (2558). การศึกษาความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เสวก เอียดนิมิตร. (2558). การศึกษาการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เสาวณี วิชัยดิษฐ. (2558). การศึกษาการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูประจำชั้นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จังหวัดกระบี่. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อนุพงศ์ อัตถไพศาล. (2558). ศึกษาสภาพการใช้ และปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของอำเภอเกาะสมุย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อมรพจมาน พรหมพัฒน์. (2558). การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามทัศนะของผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อรรถพร เกตุแก้ว. (2558). การปฎิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อรวรรณ ศรียาภัย. (2558). ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อรษา คชสิทธิ์. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายใต้ร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อัจฉรียา ทองมา. (2558). ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อัญชนา ไชยรักษา. (2558). การศึกษาการควบคุมภายในด้านงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อัฐรักษ์ ธนัตวรานนท์. (2558). การศึกษากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 7 (ภาคใต้). ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อำพรรณ พรหมสวัสดิ์. (2558). การศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดชุมพร. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เอกนรินทร์ บุญยะโพธิ์. (2558). การศึกษาสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กตกร เพ็งหนู. (2558). คุณภาพการให้บริการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ จังหวัดสงขลา. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กัญจนา แก้วน้อย. (2558). ประสิทธิผลการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กันยากานต์ อ่อนจร. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทจำหน่ายรถยนต์ในอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กัลยภรณ์ กองฟู. (2558). คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทสมุย. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กาญจณ์ศิริ สุรินทร์วงศ์. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ขนกกร ส้มเกตุ. (2558). พฤติกรรมการใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จารุวรรณ จันทร์คง. (2558). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จุฑามาศ สมหวัง. (2558). ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมอาร์ค บาร์ บีช รีสอร์ท ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชุติมา ดอนทราย. (2558). การเลือกใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบันของผู้บริโภคในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • โชคเชียร์ เพชรสี่หมื่น. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญและกำลังใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ฐานิต สุขเกิด. (2558). การตัดสินใจซื้อแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ณิชานันท์ ชูระบำ. (2558). คุณภาพการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ดวงฤดี ศรีสุขสวัสดิ์. (2558). คุณภาพการให้บริการของร้านอาหารฟาสต์ฟูดในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ทิฆัมพร พูลสวัสดิ์. (2558). กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการธนาคารออมสินในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นิภาภรณ์ ทองรัตน์. (2558). ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารพื้นบ้านของลูกค้าในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • บำเพ็ญ พิบูลย์พล. (2558). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปทุมมา แดงสวัสดิ์. (2558). การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและการแข่งขันของการขนส่งทางบกสาธารณะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปรียานุช ปุนจุบัน. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปัณจนา มาโทน. (2558). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานที่ให้บริการสปา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปาณิสรา จันทร์วิเมลือง. (2558). การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจสปาในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปารมี พันธ์อุไร. (2558). การตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวผู้สูงวัยชาวต่างชาติในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปิยะบุตร แสงศรีจันทร์. (2558). พฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านสะดวกซื้อในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปิยะมาศ เพชรรอด. (2558). การบริหารจัดการงบประมาณตามแผนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พรทิภา ศรีสุขใส. (2558). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของตัวแทนจำหน่ายประกันภัยรถยนต์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พวงผกา ทองเผือก. (2558). คุณภาพการให้บริการของโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พิมพ์ลภัส พูลสวัสดิ์. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านถ่ายเอกสารหรืองานพิมพ์ ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พิมลา อารีย์กุล. (2558). “การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอำเภอเกาะสมุย
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พีรดา อินทรคีรี. (2558). พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มาณิตา วิชัยดิษฐ์. (2558). ลักษณะของโรงแรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของธุรกิจโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ยงยุทธ เจียงวิริชัยกูร. (2558). ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ยุพา นาคพัฒน์. (2558). ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เย็นใจ พรหมปาน. (2558). พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วชิรสา พานทอง. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการงานเครื่องครัวสแตนเลสสั่งผลิต ของผู้ประกอบการร้านอาหารในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วรรณลินี ฉู้วงศ์. (2558). ความเข้าใจและความตระหนักที่ส่งผลต่อความเต็มใจจะจ่ายของผู้ซื้อเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 ในห้างสรรพสินค้า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วรรณา วิบูลย์ศิลป์. (2558). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วันรุ่ง ซุ่นสุวรรณ์. (2558). คุณภาพการบริการที่มีผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วายุเดช จันทรกานต์. (2558). “การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคารออมสินสาขาเคียนซา
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สมบัติ สันติจรูญโรจน์. (2558). การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุชิตา มณีรัตน์. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทักษิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุพรพรรณ บำรุงพันธ์. (2558). ความจงรักภักดีในตราสินค้าของผู้บริโภคที่มีต่อกาแฟ คาแฟ่ อเมซอน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุมาลี มากบัว. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและความจงรักภักดีที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุริยา แย้มลังกา. (2558). พฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวกล้องของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อมรรัตน์ เต็มตาวงษ์. (2558). การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษของประชาชนในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อมรรัตน์ ยกทรัพย์. (2558). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมซิกเซ้นส์สมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อัจฉรียา จันทร์ผ่อง. (2558). ภาพลักษณ์โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อาคเนย์ ปลอดคง. (2558). การเลือกซื้อเครื่องเล่นดิจิตอลแบบพกพาของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อานนท์ ณะฤทธิ์. (2558). การจัดการด้านการผลิตและการตลาดสวนมะนาวของเกษตรกรในอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เอมอร โลภาศ. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการจัดเก็บรายได้กับหลักการภาษีที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร. ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กมล มีชัยพัฒนกิจ. (2558). การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนติดเกมโดยใช้การมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จตุพล ทรงแก้ว. (2558). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น กรณีศึกษา พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จุฑามาศ ตารมย์. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนบ้านเกาะแรต อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • จุฑามาศ ศึกษา. (2558). การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เจษฎาภรณ์ คงยิ่ง. (2558). คุณภาพการบริการประชาชนของพนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เฉลิมพล ลีลากีรติกุล. (2558). ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชัยวัฒน์ คงเย็น. (2558). ความต้องการของประชาชนต่อการรับบริการสาธารณะของกองช่าง เทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ชุมพล ผลผลา. (2558). ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกองช่าง กรณีศึกษาเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ตวงพร พุ่มแย้ม. (2558). การป้องกันการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ของผู้หญิงและเด็ก กรณีศึกษา สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธนัสถา เพชรศักดิ์. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชน ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธรรมนูญ ทองส่งโสม. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการสาธารณะ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธรรมรงค์ มณีโชติ. (2558). การบริหารจัดการภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ธัญญาลักษณ์ สุวรรณโณ. (2558). การบริหารจัดการศูนย์ฟิตเนสเพื่อบริการประชาชน กรณีศึกษาสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • นพดล คำหวาน. (2558). การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลในทัศนะของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษาเทศบาลนครเกาะสมุย. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • บุญส่ง สุวรรณรัตน์. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ประเสริฐ สมบัติแก้ว. (2558). การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม : กรณีศึกษาในอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปัญญา วุฒิ. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปิยพัฒน์ สุขแก้ว. (2558). ความต้องการของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ปิยวัฒน์ นาควงค์. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำผังเมืองรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เปรมจิต คลี่บำรุง. (2558). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานทางหลวงกระบี่ (สุราษฎร์ธานี). ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เปรมฤดี ศิริพงศ์ประพันธ์. (2558). การบริการประชาชนของพนักงานเทศบาล ส่วนการโยธา สำนักการช่างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในทัศนะของประชาชนผู้รับบริการ. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • พัชราวลัย แก้วอ่อน. (2558). การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ภัทราวดี เทียมกุล. (2558). การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • มนตรี เกื้อหนุน. (2558). การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รัชนีย์ ใจห้าว. (2558). ศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • รัฐพงศ์ ไกรวงศ์. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาล ตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ลลิตา คงชนะ. (2558). การมีส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชนชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วรพจน์ อิงควัชรกุล. (2558). การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วรัญยา วงศ์ศิริ. (2558). ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • วันชัย แสงสุวรรณ. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศราวุธ พรหมแก้ว. (2558). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ศุภณัฐ เอ่งย่อง. (2558). ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สมพงษ์ แทนกุล. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สรรชัย คำเอี่ยม. (2558). มาตรฐานศักยภาพของบุคลากรที่ประกอบอาชีพด้านบริการธุรกิจโรงแรม ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาสาขาบริการที่พัก อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สิริพงศ์ แก้วอ่อน. (2558). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุพศิน ชัยเดช. (2558). การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครภาคประชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุภาณี งามอักษร. (2558). การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองดุก (เฉียงพร้า) ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุภาพร เขียวน้อย. (2558). “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุรเดช ปานเดช. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุวัฒน์ พัฒศรีเรือง. (2558). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • สุวิช นุ้ยบุตร. (2558). การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของประชาชนในพื้นที่บ้านดอนตะเคียน ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อภิชาติ ถ้ำจันทร์. (2558). ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะ กรณีศึกษาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อัญจิรา ทองชูช่วย. (2558). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อานุภาพ จันดิถวงค์. (2558). การป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ของฝ่ายป้องกันและปราบปรามในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อุดมศักดิ์ เศษธนู. (2558). การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • เอกพงศ์ ทองบ่อแสน. (2558). ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขน อำภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่. ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • กิ่งแก้ว จันทร์แก้ว. (2558). คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง. ภาคนิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • น้ำฝน สุวุฒิกุล. (2558). ผลการประคบสำลีแอลกอฮอล์แช่เย็นต่อการลดความเจ็บปวดจากการเจาะเลือดในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองระนอง. ภาคนิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ประเดิม มณีแดง. (2558). วิถีชีวิตความรู้ความเชื่อ และพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลต่อการเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคมาลาเรียในแรงงานต่างชาติชาวพม่าในตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง. ภาคนิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • อรอนงค์ ช่วยณรงค์. (2558). การพัฒนาแบบประเมินและคัดกรองผู้ป่วยเจ็บ – แน่นหน้าอกหรือใต้ลิ้นปี่ หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลระนอง. ภาคนิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 • ออนตา รามรัตน์. (2558). ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในกลุ่มเสี่ยงชุมชนบ้านหาดทรายดำ ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง. ภาคนิพนธ์ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.