ดุษฎีนิพนธ์

 1. เขมจิรา กุลขำ. (2559). การพัฒนาภาวะผู้นำใฝ่บริการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติ. ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 2. ปรเมษฐ์ จินา. (2559). รูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียน อสม. : กรณี โรงเรียน อสม. บ้านสี่แยกสวนป่า. ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 3. เพ็ญศิริกรณ์ ประเทียบอินทร์. (2559). องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 4. สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์. (2559). การนำนโยบายการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติของสถานศึกษา ในจังหวัดภาคใต้ตอนบน. ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 5. สุดารัตน์ แก้วเก้า. (2559). การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา. ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 6. อุไรวรรณ พูลสมบัติ. (2559). ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นสากลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

วิทยานิพนธ์

 1. กวินตรา ซ้วนลิ่ม. (2559). ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 2. กิ่งแก้ว สุขชนะ. (2559). การศึกษาการนำนโยบายการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนไปปฏิบัติในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 3. จันจิรา เขียวคล้าย. (2559). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 4. จุไรรัตน์ อุไรโรจน์. (2559). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 5. จุฬารัตน์ ยังทรัพย์. (2559). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับการบริหารสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของโรงเรียน สังกัดเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 6. ชยพร ชูบัว. (2559). การดำเนินงานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 7. ฎีกา นักฟ้อน. (2559). การพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 8. ณัฐธยาน์ ทวี. (2559). “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 9. ตัทธิตา ติ่งต่ำ. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 10. ธรรมนูญ จันทร์แก้ว. (2559). การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 11. ธิดาทิพย์ กลับแก้ว. (2559). สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 12. ปรีชา เมืองพรหม. (2559). การประเมินโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 13. ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์. (2559). บทบาทของผู้บริหารต่อการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 14. พิมภา คีรีเมฆ. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารกับสภาพการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 15. ภาคภูมิ มณีบางกา. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 16. รัชนี กลอนสม. (2559). “ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 17. ลดาวัลย์ ทรัพย์เจริญ. (2559). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับความสำเร็จในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 18. เลอพงศ์ มณีฉาย. (2559). การพัฒนาคู่มือครูที่ปรึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 19. วรเชษฐ์ บุญประกอบ. (2559). “ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 20. วรรณดี จันทร์คงทอง. (2559). การศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 21. วรรณพร กรดมาก. (2559). การพัฒนาคู่มือการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 22. ศจี ชนะรัตน์. (2559). การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 23. ศิริลักษณ์ นามนวล. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 24. ศุภรัตน์ วัฒนา. (2559). การศึกษาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 25. สืบพงศ์ ซ้วนลิ่ม. (2559). ศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 26. สุรพล พันธุ์ทอง. (2559). การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 27. อภิชาติ ทินแก้ว. (2559). การพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 28. อรทัย แก้วมณี. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำกับประสิทธิผลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 29. อริสา มีพัฒน์. (2559). การศึกษาการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 30. อังค์วรา สุวรรณเสน. (2559). บทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 31. กมลชนก ช่วงบุญส่ง. (2559). การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 32. จิระวัฒน์ ขวัญใจ. (2559). ผลการใช้บทเรียนโมดูลด้วยกลวิธีคิวเออาร์ และเทคนิคการสอนเอสคิวโฟร์อาร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 33. ชวัลลักษณ์ ชุมทอง. (2559). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิคแผนภูมิความหมายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 34. ชวิน มณีนูน. (2559). ผลการเรียนด้วยห้องเรียนกลับด้านโดยเน้นทีมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 35. ฐานิสรณ์ เลขทิพย์. (2559). การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยวิธีสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทและวิธีสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 36. ฐิตินันท์ พูลศิลป์. (2559). การใช้รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 37. ฐิติมา บุญญา. (2559). การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบผสมผสาน เรื่องภาษาอังกฤษในงานอาชีพสำหรับครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 38. ดวงพร โสมสุข. (2559). ผลการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากเพลงด้วยบทเรียนออนไลน์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 39. ไทยน้อย พรายอินทร์. (2559). ผลการเรียนผ่านบทเรียนแสวงรู้บนเว็บภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้องถิ่นภูเก็ต ด้วยกลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 40. ธรชญาน์ ชีใหม่. (2559). การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การสอนภาษาแบบองค์รวมการอ่านแบบอาร์อีเอพีกับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 41. ธีรศักดิ์ จันทรเกิด. (2559). การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การสอนแบบกลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์แบบลินซ์กับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 42. นีรนุช ศรีสวย. (2559). “ผลของการใช้ชุดฝึกอบรมแบบเน้นการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
  เพื่อการโรงแรมของพนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 43. ปิยะมาศ กิ่งน้ำฉ่า. (2559). การใช้วิธีสอนแบบโฟนิกส์ผสานกลวิธีช่วยจำเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 44. ผาณิต บุญญา. (2559). “ผลของการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจแบบผสมผสานรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 45. มนธิชา ทองหัตถา. (2559). ผลการใช้สตอรี่บอร์ดในการส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 46. เยาวรัตน์ คงมา. (2559). “การเปรียบเทียบผลของการใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับผังกราฟิกและวิธีสอนแบบปกติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 47. ระพิพรรณ สุขสวัสดิ์. (2559). “การใช้บทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องย้อนกลับเพื่อศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 48. วิกาวี ชายคง. (2559). การพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 49. สันชัย ภู่ประดิษฐ์. (2559). ผลการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร สำหรับพนักงานสายการบิน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 50. สิริพร มากเกลี้ยง. (2559). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคร่วมกันคิดกับวิธีสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 51. สุทธิศิลป์ สุขสบาย. (2559). การใช้กระบวนการความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 52. สุภาวดี บ้าง. (2559). การใช้ชุดการเรียนรู้ควิปเปอร์สคูลด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 53. สุวิมล ทวิสุวรรณ์. (2559). ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 54. หทัยวรรณ จันทร์อยู่. (2559). ผลการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกอบรมแบบสร้างเสริมประสบการณ์การพูดภาษาอังกฤษ ด้วยบริบทท้องถิ่น สำหรบมัคคุเทศก์น้อย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 55. หฤทัย อรมุตร. (2559). ผลของการใช้ชุดฝึกอบรมสถานการณ์จำลอง เพื่อพัฒนาความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของกลุ่มหัตถกรรมกระจูด ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 56. กฤติยาณี สอนสง. (2559). ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและมาตรการควบคุม. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 57. กิ่งดาว ช้างกลาง. (2559). ตัวแบบคณิตศาสตร์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีผลมาจากอัตราการติดเชื้อไม่เชิงเส้น. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 58. จิตติพร ปรีชา. (2559). การรณรงค์ให้ความรู้ที่มีผลต่อตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์โรคอีสุกอีใส. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 59. ณรงค์ศักดิ์ ขาวสุริยจันทร์. (2559). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ที่มีต่อความสามารถ ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 60. นงนุช นนทโชติ. (2559). ผลของการรณรงค์ให้ความรู้ที่มีผลต่อตัวแบบการระบาดของโรคอหิวาตกโรค. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 61. พิชญพงศ์ ชาตะกูล. (2559). ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยาที่มีผลมาจากแรงงานย้ายถิ่นที่เข้ามาทำงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 62. วีระศักดิ์ ปานกลาง. (2559). การพัฒนาหนังสือประกอบการเรียนรู้เรื่อง จำนวนอตรรกยะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 63. สาวิตรี ยิ่งสวัสดิ์. (2559). ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่มีผลจากฤดูกาล. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 64. อุราภรณ์ แก้วหนู. (2559). ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การระบาดของโรคที่มีผลมาจากโปรแกรมการให้ความรู้ด้วยสื่อ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 65. คณิศร์ณิชา สมทรง. (2559). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยใช้การสอนแบบแผนที่ความคิดร่วมกับเทคนิคการจำนีมอนิคส์กับการสอนแบบปกติ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 66. ฐาปนิก สุริยฉาย. (2559). การพัฒนาชุดการเรียนแบบบูรณาการ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 67. ดวงกมล พวงแก้ว. (2559). การพัฒนาชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 68. แดนทวี มานะจิตร. (2559). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 69. พุทธชาติ อ้นเขาวงค์. (2559). การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 70. ระพีพรรณ สิทธิยางกูร. (2559). การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 71. โศรดา ธนาภัณฑ์. (2559). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 72. สุกัญญา รักษาคง. (2559). การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 73. เสาวภา ผุดบ่อน้อย. (2559). การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 74. กมลวรรณ ปานเมือง. (2559). “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning) ที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 75. กานต์กนิษฐา ทองนา. (2559). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 76. จิราภรณ์ แสงเผือก. (2559). การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรี่องการปกครองท้องถิ่นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 77. ฐาสิณีย์ นภัสสิริวารี. (2559). การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนต่างชาติขั้นต้น โรงเรียนนานาชาติ เอส ซีแอล. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 78. ปิยรัตน์ สุขวาณิชวิชัย. (2559). การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 79. พิไลวรรณ เพชรไฝ. (2559). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 80. ภัทราพร ช่างเหล็ก. (2559). “การประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 81. มัสนา หมานเหล็บ. (2559). “การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา (Polya) ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 82. เยาวภา ศรีเมือง. (2559). การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาภารกิจเกาะติดชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดขรัวช่วย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 83. อรรถพล พลวัฒน์. (2559). การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่องการปกครองท้องถิ่นไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 84. กชพร สุขสวัสดิ์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการองค์การการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการรับรู้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 85. กัญญาภัทร จันทร์ขาว. (2559). บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 86. กัณหา ปอยี. (2559). การธำรงรักษาบุคลากรของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประกันภัยจากรถ จำกัดเขตภาคใต้. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 87. กิตติคุณ ลาภเบญจพร. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสำนักงานบัญชีเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 88. จารุณีย์ หมั่นถนอม. (2559). กลยุทธ์การมุ่งเน้นการตลาดที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 89. จิตรา กาสาเอก. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ บริษัทลิสซิ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 90. ณัฐกฤตา เดชมณี. (2559). “ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับการเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 91. ณัฐกิตติ์ อู่ฉาย. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารแบบปากต่อปากกับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 92. ณัฐชานันท์ นพคุณนิรันดร์. (2559). ภาพลักษณ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในสำนักงานภาคใต้ตอนบน ตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการ. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 93. ณัฐพันธุ์ ตติยาภรณ์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลของชีวิตกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 94. ณัฐวรา ชมแก้ว. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันต่อองค์กรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 95. ทักษพร คงคาช่วย. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการ คุณค่าการรับรู้ความไว้วางใจกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวในธุรกิจที่พัก ประเภทรีสอร์ท อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 96. นัยนา เพ็งแก้ว. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้แท๊บเล็ตในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 97. พิจิตรา แก้วพิชัย. (2559). ความสำเร็จของการวางแผนทางการเงินให้ครัวเรือนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 98. ไพศาล คำแก้ว. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 99. มยุรา ประพันธ์กาล. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์สลากกับความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน ในจังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 100. รัชพล มีชัย. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อตราสินค้า คุณค่าตราสินค้ากับความภักดีต่อตราสินค้า ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวของผู้บริโภค ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 101. สิยาพัฐ สาลา. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยจิตวิทยา ที่มีต่อการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 102. สุดาวรรณ แท่นทอง. (2559). ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าห้างสรรพสินค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 103. สุธาทิพย์ ศรีทับทิม. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะด้านจริยธรรมกับส่วนเผื่องบประมาณของผู้จัดการในธุรกิจก่อสร้างของจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 104. สุวรินทร์ อ่อนคำ. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 105. เสาวรส เกตุกัณฑ์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงกับความสำเร็จโครงการ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 106. อรอุมา ไกรผล. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สาขาภาคใต้. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 107. อ้อมเกล้า สุจันศรี. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล จริยธรรม และส่วนเผื่องบประมาณของผู้บริหารธุรกิจยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 108. อาภัสรา พูลชะโก. (2559). “การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อหลอดไฟ LED ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 109. เฉลิมพล ประเทียบอินทร์. (2559). การดำเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของสถานีตำรวจภูธร สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 110. ดนุพล วิเชียร. (2559). ประสิทธิผลในการจัดทำบัญชีครัวเรือนของประชาชน : กรณีศึกษา ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 111. ธนกฤษ รักษ์ศรีทอง. (2559). ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 112. ธนวรรณ พรหมหิตาธร. (2559). การบริหารจัดการการจัดทำแผนพัฒนาสามปี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 113. พยุหเกียรติ พรายแพร้ว. (2559). สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงาน สังกัดการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 114. พรทิพย์ บางแก้ว. (2559). การพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 115. พิศมัย นุรักษ์. (2559). การส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 116. มาลิณี สายใจบุญ. (2559). ความผูกพันของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนกลุ่มเจเนอเรชั่นวายต่อองค์กร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 117. เยาวลักษณ์ พิมพ์เทพ. (2559). ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานสารบรรณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง และวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 118. วราภรณ์ ช่วงชุณห์ส่อง. (2559). การบูรณาการการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนและสอบสวน ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ : กรณีคดีพิเศษพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 119. วิลาวรรณ วงค์สุวรรณ. (2559). การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาลของกองทุนหมู่บ้านในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 120. สุภานี อักษรสวัสดิ์. (2559). ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 121. อธิภัทร หนูขวัญแก้ว. (2559). การเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรสังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 122. อภิชาญ หัสโสะ. (2559). การศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง กรณีศึกษาสถานนีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 123. นูรียะ วาเต๊ะ. (2559). การเปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 124. สานิตย์ ขาวนิ่ม. (2559). การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องขยะมูลฝอย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 125. สุธีรา สุทธิมาศ. (2559). การกำจัดน้ำเสียจากการย้อมผ้าบาติกด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติก โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 126. กมลชนก บัวบาน. (2559). ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของประชาชนตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 127. กิ่งแก้ว ใฝ่สุข. (2559). แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมทางเลือก ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 128. กิตติวัตร ฝอยทอง. (2559). ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนบ้านเกาะหาดทรายดำ ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 129. จรัสศรี จิตราภิรมย์. (2559). การพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 130. นิรัตน์ ช่วยจิตต์. (2559). ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านเกาะปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 131. เบญจมาวดี รอดปังหวาน. (2559). ยุทธศาสตร์การสร้างจิตสาธารณะในการจัดการขยะของโรงเรียนมุสลิมสันติธรรม มูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 132. พลศิริ เภรี. (2559). การบริหารจัดการใช้แรงงานการทำ สวนยางพาราของเกษตรกร ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 133. ศราวดี แง่งจุ้ย. (2559). ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนบ้านเขาพุดทอง ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 134. สุนิสา ไกรรัตน์. (2559). การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านห้วยเรียน ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 135. สุรเกียรติ สงฆ์รักษ์. (2559). การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนอำเภอสวี จังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 136. สุรศักดิ์ รักษา. (2559). ยุทธศาสตร์การพัฒนาลักษณะพฤติกรรมในการลดอุบัติเหตุจากการจราจรของนักเรียนในสังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 137. อติกานต์ วิชิต. (2559). การพัฒนาศักยภาพของชาวประมงพื้นบ้านในเขตเทศบาลตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 138. อรอนงค์ มณีโชติ. (2559). การพัฒนาแผนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านบ่อปลา ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 139. อรัญยา ปฐมสกุล. (2559). การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 140. อำพล รักษายศ. (2559). “ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของครัวเรือนเพื่อพึ่งพาตนเอง ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 141. เอกพงษ์ มีสิทธิ์. (2559). การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 142. จีระศักดิ์ กรมาทิตย์สุข. (2559). ผลของโปรแกรมสร้างเสริมพลังชุมชนในการป้องกันโรคมาลาเรีย บ้านท่านหญิง ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 143. ชยอร ทองเอม. (2559). การพัฒนาศักยภาพการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแห่งหนึ่ง ในอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 144. ชาตรี ชัยนาคิน. (2559). การเลิกเสพยาบ้าซ้ำ : กรณีศึกษาผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยวิธีชุมชนบำบัด. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 145. นิภานันท์ สุขสวัสดิ์. (2559). ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อการดูแลตนเองในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 146. มนชนก พัฒน์คล้าย. (2559). ประสบการณ์การตั้งครรภ์และการเลี้ยงดูบุตรของวัยรุ่น ในเขตพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 147. วีรศักดิ์ สอาดเอี่ยม. (2559). ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในผู้ชายวัยทำงาน อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 148. ศิริอำพร ทองมาก. (2559). กระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงานในการพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 149. สิรินาถ แสงแก้ว. (2559). โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อป้องกันปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 150. สุพัตรา ใจเหมาะ. (2559). ผลของกายบริหารโดยใช้ท่าฤาษีดัดตนต่ออาการปวดหลังส่วนล่างของผู้ประกอบอาชีพกรีดยางพาราในพื้นที่ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 151. สุภาวดี สุขมาก. (2559). ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 152. สุรากรี หนูแบน. (2559). ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มและแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 153. โสภาวรรณ เชื้อดี. (2559). ผลของการใช้แรงสนับสนุนทางสังคมและการเสริมสร้างคุณค่าในตนเองต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 154. อรพินท์ พรหมวิเศษ. (2559). กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้เทคนิคกระบวนการ AIC : บ้านช่องอินทนิน หมู่ 10 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 155. อุทุมพร กรองไชย. (2559). ประสบการณ์การดูแลตนเองด้านสุขภาพของแรงงานพม่าที่ป่วยด้วยวัณโรคอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 156. อุมาพร ชมโฉม. (2559). ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

การค้นคว้าอิสระ

 1. กรกมล เรืองเต็ม. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยกับพัฒนาการเด็กตามการรับรู้ของครูในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 2. กรธิดา กิมาคม. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 3. กษมา โพธิ์เซ่ง. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในอำเภอเกาะสมุย.ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 4. กานต์ ศรีแสง. (2559). ศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อำเภอเกาะสมุย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 5. กิ่งกาญจน์ กิตินพวงษ์. (2559). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 6. ไกรสร แก้วโลก. (2559). ศึกษาการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัดกระบี่. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 7. ขนิษฐา สถานสถิตย์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา อำเภอท่าแซะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 8. ขวัญจิต แก้วมงคล. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในอำเภอเกาะสมุย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 9. จริยา บัวแย้ม. (2559). การดำเนินงานการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอเกาะสมุย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 10. จริยา วิชชุรังษี. (2559). “การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 11. จีระภา บุญไชย. (2559). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 12. จีระศักดิ์ นิธิพัฒนานนท์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 13. ฐิติภรณ์ สุทธิ์รัตน์. (2559). บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเกาะสมุย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 14. ธิดารัตน์ มาตย์สถิตย์. (2559). บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษของครู ในสถานศึกษาอำเภอเกาะสมุย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 15. ธีระพล บุญสุข. (2559). การศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ตามการรับรู้ของครูโรงเรียนเอกชนในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 16. นงลักษณ์ พาจันดี. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในอำเภอเกาะสมุย.ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 17. น้ำฝน ทองเกตุ. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 18. บรรยง ดิษฐรักษ์. (2559). บทบาทการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 19. ปราณิสา ภูมิไชยา. (2559). การศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 20. ปรีชา อิสสระ. (2559). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 21. ปุญญิศา จิตร์มุ่ง. (2559). การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 22. พัชรี รินรส. (2559). การศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 23. พิชัย บุญชูประภา. (2559). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 24. เพ็ญจันทร์ ชาประวัง. (2559). การศึกษาการบริหารงานวิชาการตามการรับรู้ของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 25. ลภัสรดา ยวดยิ่ง. (2559). การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาติ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 26. วรวรรณ หลิมวุฒิกุล. (2559). การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดชุมพร. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 27. วราวิทย์ วาณิชย์เจริญ. (2559). บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาของครู ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 28. วัชระ แสงแก้ว. (2559). การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 29. ศศิธร แซ่หลี. (2559). การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 30. ศิวนนท์ ใจเย็น. (2559). การศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามการรับรู้ของครู. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 31. สราพร ทัตติยพงศ์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายสมุย 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 32. สุนทรี แซ่ตัน. (2559). ความฉลาดทางอารมณ์ของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 33. สุภาพร มีสิทธิ์. (2559). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 34. อนุสรณ์ กระจ่างจิตร. (2559). การบริหารจัดการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 35. อภิเดช จิตรมุ่ง. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 36. อัศราพร ศิริสมบัติ. (2559). การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 37. อาวุธ จันทร์เมือง. (2559). ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู ในสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11.ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 38. อุไรวรรณ จันทร์เมือง. (2559). การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11. ค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 39. กมลทิพย์ จุลพงษ์. (2559). การบริหารความขัดแย้งในองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 40. กฤติกา เพชรรัตน์. (2559). คุณภาพการบริการของสำนักงานบัญชีในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 41. กัญญาณัฐ จุเส้ง. (2559). การตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 42. เกรียงยุทธ อินเอียด. (2559). ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการลานเทรับซื้อปาล์มน้ำมันในอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 43. จตุพร อภิวันท์. (2559). ความสำเร็จของการจัดหาเงินในธุรกิจโรงแรมและที่พักในจังหวัดนครศรีธรรมราช. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 44. จิราภรณ์ ขาวหนูนา. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจในการปฏิบัติงานกัปบระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 45. จุฑาวรรณ ทองสม. (2559). สภาพและปัญหาการสื่อสารการตลาดของธุรกิจหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 46. ฐิติมา ไพฑูรย์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการทำงานเป็นทีมกับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานบริษัทสุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำกัด. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 47. ธนาวุฒิ จันทรัตน์. (2559). ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน). ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 48. ธิดารัตน์ มั่งมี. (2559). คุณภาพการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 49. ธีระชัย ศรีพงษ์พันธุ์กุล. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความภักดีของลูกค้าตลาดประมูลยางพาราขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 50. ปรัชญา อาวุธ. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินสาขาบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 51. ปิยนุช เขาโพธิ์. (2559). “ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและการเลือกใช้บริการโรงแรมขนาดกลางในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 52. ภัทรกร เพชรรัตน์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาลตำบลในเขตอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 53. มยุรา คชไพร. (2559). คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 54. มยุรา ช่วยแก้ว. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 55. เรืองวิทย์ สุวรรณรัตนโชติ. (2559). การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 56. วชิรา หย่ำวิลัย. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 57. วนิสา เชาวลิต. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับคุณภาพการให้บริการของธุรกิจร้านกาแฟสด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 58. ศศิวิมล ภิวัฒน์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 59. ศิริมา แซ่จิ้ว. (2559). กลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 60. สัญญาพร เสมียนเพชร. (2559). ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 61. สิริรัตน์ เจริญลาภ. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานห้างสรรพสินค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 62. สุดารัตน์ วักแน่ง. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ตราสินค้ากับการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ร้านสะดวกซื้อในอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 63. สุภสิทธิ์ พันธุ์วิชาติกุล. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดีต่อร้านเช่าพระเครื่องของผู้นิยมสะสมพระเครื่องในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 64. สุวลักษณ์ ม่วงพฤกษ์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมกับความสุขในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 65. เสาวรัตน์ เทือกธรรม. (2559). ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการบริษัททัวร์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 66. อธิชัย แซ่เอียด. (2559). ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไม้แปรรูปยางพาราในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 67. กรรณเดช ทิมสวัสดิกุล. (2559). การบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรณีศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา . ค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 68. จิราวรรณ อินทร์เสวียด. (2559). การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 69. จุฑามาส ศรีวงษ์. (2559). การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชนในท้องถิ่น กรณีศึกษา ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 70. ณพริดา สุริยะ. (2559). ความเสี่ยงในการบริหารองค์กร กรณีศึกษาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี). ค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 71. ณัฐชานันท์ สุดแก้ว. (2559). การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตำรวจบ้านกับการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 72. นิภาพร มณีโชติ. (2559). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการภัยพิบัติด้านอุทกภัยและดินถล่ม : กรณีศึกษาตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 73. อนุพงศ์ ทองเรือง. (2559). คุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานยุติธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย. ค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 74. อภิชาติ สวัสดี. (2559). การให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

ภาคนิพนธ์

 1. กูอุดม สัญญา. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 2. เกรียงไกร แก้วมีศรี. (2559). การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี 1. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 3. ชนาธิป เลิศกิจลักษณ์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 4. ชเนตตี สงนรินทร์. (2559). ปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 5. ช่อลัดา เลิศกิจลักษณ์. (2559). การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 6. ฐิติ โกละกะ. (2559). การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามการรับรู้ของพนักงานครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 7. เดชณรงค์ ประชานนท์. (2559). “ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู ในอำเภอกาญจนดิษฐ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1”. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 8. ธีระวัฒน์ บุญทน. (2559). “การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน อำเภอเกาะสมุย
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 9. นวรัตน์ กลิ่นกลอย. (2559). การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 10. บุญเนือง เพชรเล็ก. (2559). การศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 11. ปิยมน กรเพ็ชร. (2559). การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 12. ไพศาล ชนีมาส. (2559). คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 13. มณฑา เพชรสุทธิ์. (2559). การศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 14. รุจิรัตน์ ไชยโย. (2559). การศึกษาสภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยระดับตำบล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 15. วนิดา นิลสังข์. (2559). การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในเครือข่ายป่าร่อน – คลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 16. วิภาวดี ไตรรัตน์. (2559). การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาในอำเภอวิภาวดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 17. ศุทธิษา หมัดสุสัน. (2559). การศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 สหวิทยาเขตทักษิณ. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 18. สุธัญญา แดงทอง. (2559). การศึกษาการดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 19. สุไรยา สะดียามู. (2559). ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 20. เสาวณีย์ นุชรังค์. (2559). การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 21. อณัศยา พิณเศรษฐ์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์กรของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 22. อมรศิลป์ ธีรานุวรรตน์. (2559). บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 23. อาซีซะ เหร็นเร๊ะ. (2559). การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 24. เอกชัย อ้นชู. (2559). ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 25. จรีรัตน์ ภูวนสุวรรณ. (2559). ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 26. จารุวรรณ ศรีเกตุ. (2559). ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ (จำกัด ) มหาชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 27. ชรินทร์ บุญศรี. (2559). คุณภาพการให้บริการของธุรกิจนำเที่ยวในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 28. ธิดารัตน์ มณีรัตน์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการเปลี่ยนหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 29. เปมิกา สีนวน. (2559). ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อคุณภาพบริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีศึกษา ณ ท่าอากาศยานเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 30. พิมนพรรณ แซ่ก๊วย. (2559). กลยุทธ์การให้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 31. ภัทธิรา ยงค์. (2559). ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าของประชาชน ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 32. ภัทริยา พรพาณิชย์พันธ์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้าศูนย์อาหารสะพานเจ้าฟ้ากับการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค จังหวัดกระบี่. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 33. มณทิชา เกิดฤทธิ์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมคอนราด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 34. มัลลิกา เหลืองเพิ่มสกุล. (2559). ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรธนาคารออมสิน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 35. รจนา ภูแก้ว. (2559). ความต้องการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอละแม จังหวัดชุมพร. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 36. รจนา สำเภา. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญและกำลังใจกับความผูกพันของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 37. รุ่งนภา เขียวบุญจันทร์. (2559). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสาธารณะเกาะลำพู จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 38. ลนิดา ใจกว้าง. (2559). กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคมที่มีผลต่อการดำเนินงานของโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 39. วนิดา มีศิริ. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับแรงจูงใจในการซื้ออาหารสำเร็จรูปจากร้านสะดวกซื้อในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 40. วิพาภรณ์ วิชัยดิษฐ. (2559). การรับรู้ภาพลักษณ์เทสโก้โลตัสของผู้ใช้บริการในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 41. วุฒิเทพ เติมคลัง. (2559). คุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 42. ศศิกานต์ นุ่นรักษา. (2559). การรับรู้ภาพลักษณ์อำเภอเกาะสมุยของนักท่องเที่ยวชาวไทย. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 43. สมฤทัย อนุรา. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 44. สิริอร ติกวัฒนานนท์. (2559). ภาพลักษณ์องค์กรและคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองระนองตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 45. โสรยา ขนอม. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 46. อธิปัตย์ สมจิตต์. (2559). พฤติกรรมผู้บริโภคและระดับความสำคัญของกลยุทธ์ทางการตลาดเสื้อผ้า ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 47. อัมพร แสงสุข. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 48. อำนาจ เกื้องิ้ว. (2559). คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์และระดับความสำเร็จในการดำเนินงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 49. ชนัญชิดา คงแป้น. (2559). การให้บริการงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 50. พงศพัฒน์ ทองปลอด. (2559). คุณภาพการให้บริการของพนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ศูนย์สุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 51. พงษ์พัฒน์ เนคะมัชชะ. (2559). การมีส่วนร่วมของประชาชนต่องานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ กรณีศึกษา : สถานีตำรวจภูธร เกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 52. มนตรี ชัยสิทธิ์. (2559). ประสิทธิผลการให้บริการประชาชนของสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน จังหวัดชุมพร. ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 53. มัญฑิตา ขันติยะชัย. (2559). กระบวนการกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 54. ยุพดี โสตโยม. (2559). ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 55. วิลัยพร ตาวัน. (2559). การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่. ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 56. สมพร ใหม่โสภา. (2559). ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกซ่อมบำรุงโครงสร้างอากาศยาน (MS-S) ฝ่ายช่าง บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน). ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 57. อาระดา จิตมุ่ง. (2559). การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาในพื้นที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 58. ชาคร วิภาดาวุฒิกุล. (2559). พฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดระนอง. ภาคนิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
 59. ธานินทร์ คชกาญจน์. (2559). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของกลุ่มแรงงานพม่า ในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง. ภาคนิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.