📃 รายชื่องานวิจัย ปี 2545

 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส โดยใช้กระบวนการหาอนาคตร่วมกัน (F.S.C.) สำหรับแกนนำชุมชน อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : เจียรณัย บัวลอย /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงของประชาชนในเขตเมือง : ศึกษากรณีบ้านในลึก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : วรณัน ธนศิริรักษ์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรสาธารณสุข ในโครงการการประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดนเทคนิค SWOT ANALYSIS /ผู้วิจัย : ปรเมษฐ์ จินา /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการวางแผนแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : พงศกร พรหมสุวรรณ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส โดยใช้กระบวนการหาอนาคตร่วมกัน (F.S.C.) สำหรับแกนนำชุมชน อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : เจียรณัย บัวลอย /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 /ผู้วิจัย : ถิรวิทย์ วิภาดาพิสุทธิ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนร่วมนักเรียนตาบอดเรียนรวมกับนักเรียนปกติใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : รัตนาภรณ์ รัตนสมบูรณ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : ชาญวิทย์ ยิกุสังข์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาการนิเทศงานวิชาการของผู้บริการโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจ.ระนอง /ผู้วิจัย : วิเชียร ขวัญสมคิด /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนัการประถมศึกษาจังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : ชติ บัณฑวรรณ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษากระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : นริศ นพชำนาญ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคใต้ สังกัด กรมอาชีวศึกษา /ผู้วิจัย : จุลพงษ์ จำนงทอง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนปฐมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : เกษม ศานติประพันธ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : จารุพรรษ ชอุ่มผล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา กรมสามัญศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สมชาย กิจคาม /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาสภาพการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถามศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : วิชัย จรรยา /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาการดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในจังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : พัชรินทร์ สุวรรณวนิช /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาสภาพการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : วีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สุธารา สังข์กรด /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : อารี หอมละออ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การบริการโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคใต้ สังกัดกรมอาชีวศึกษา /ผู้วิจัย : ปราโมทย์ ดำทิพย์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2545