📃 รายชื่องานวิจัย ปี 2546

 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้กระบวนการ AIC /ผู้วิจัย : วิชาญ เครือรัตน์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำ ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : แสงมาศ แป้นนางรอง /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การจัดทำแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่นในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ประสิทธิ์ สุขขวัญ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิก อบต. ในรายการวิทยุ อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชนในเขตอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : สุรีย์ กลั่นประชา /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดการฝึกอบรมธรรมะตามแนวคิดทางการศึกษาของท่านพุทธทาสเพื่อพัฒนาสังคม /ผู้วิจัย : ทัศนีย์ สิทธิสุวรรณ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับการบริหารและ การจัดการการศึกษาตามพระราชบัญ-ญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 /ผู้วิจัย : ลักขณา เจริญแพทย์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาความพร้อมในการออกเสียงเลือกตั้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : กิตติพง วงศ์คำ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2545
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาและพัฒนาภาพลักษณ์สถานีอนามัยที่พึงประสงค์ของผู้รับและผู้ใช้บริการ /ผู้วิจัย : นุกูล เพชรชนะ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ใช้สารเสพติด ตามโครงการในความรับผิดชอบของค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : เอนก คงขุนทด /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการรูปแบบการจัดการศึกษาโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอด ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ปรีดา ทิพย์มณี /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนารูปแบบของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักเรียนพลตำรวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ /ผู้วิจัย : ชไมพร ยุวานนท์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล :การกระจายอำนาจการจัดการศึกษา ตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 /ผู้วิจัย : สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหายาบ้าของผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สุริยา รัตนกาญจนพันธ์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการบริหารองค์การส่วนตำบลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สามารถ สุเมธีวรศักดิ์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเชี่ยวหลาน ZIC /ผู้วิจัย : พยนต์ ไทยเกิด /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : จรัญ รอดศรีนาค /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนในตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : จตุพล ชูจันทร์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาระบบไร่นาสวนผสมของเกษตรกร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ชลินทร์ ประพฤติตรง /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : วิวัฒน์ มณีรัตน์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการรูปแบบการจัดการศึกษาโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอด ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ปรีดา ทิพย์มณี /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ใช้สารเสพติด ตามโครงการในความรับผิดชอบของค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : เอนก คงขุนทด /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาปัญหากระบวนการพัฒนาครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดกระบี่ /ผู้วิจัย : อุดมพร พลดี /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /ผู้วิจัย : ฉลอง เหมืองเพชร /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ภิญโญ รินเกลื่อน /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : ชำนาญ นวลคล้าย /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาปัญหากระบวนการพัฒนาครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดกระบี่ /ผู้วิจัย : อุดมพร พลดี /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : สุรพล เหมตระเวน /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : แบบผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : พูลสุข สกุลไทย /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : วิวัฒน์ โรยสกุล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : นันทนา จิตมุสิก /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สุเวช รุ่งแดง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจ.สุราษฎร์ธานี ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ /ผู้วิจัย : จินตนา พรหมเดช /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาบทบาทการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : ธัญญา บรูทการ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : จรวย พิมาน /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของผู้บริหารโรงเรียนฯ /ผู้วิจัย : วุฒิพงษ์ ชนะ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของผู้บริหารโรงเรียนฯ /ผู้วิจัย : วุฒิพงษ์ ชนะ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสามัญศึกษา จังหวัดสตูล /ผู้วิจัย : พรเทพ แป้นเพชร /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : เสรี พรหมฤทธิ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลนาสารและเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : นงนุช ลำพูน /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สกุล แสงจันทร์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานปกครองนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ สามัญศึกษาภาคใต้ /ผู้วิจัย : บรรจง ปานช่วย /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 /ผู้วิจัย : รัญจวนศรี ขุนไชยรักษ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5 สังกัด สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ /ผู้วิจัย : ปัญญา ทองอร่าม /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การให้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประกอบการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : จริยา ลือชัย /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาและพัฒนายุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของลูกหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของบริษัทสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ สำนักงานบ้านดอนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : นพดล สาเมือง /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนากลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรมตามกระบวนการวิสาหกิจชุมชน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : นริศร์ มีเจริญ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการดำเนินงานสหกรณ์แบบมีส่วนร่วมของสหกรณ์กองทุนสวนยาง จำกัด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ไมตรี อินเตรียะ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2546
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ภานุรักษ์ ฤกษ์ดี /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2546