📃 รายชื่องานวิจัย ปี 2548

 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : นิพนธ์ หนูแป้น /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : รูปแบบพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในงานสาธารณสุข อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : อดิศักดิ์ ปลอดภัย /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชนแม่น้ำ ในแขตเทศบาลตำบลเกาะสมุย /ผู้วิจัย : สุเทพ ยอดยิ่ง /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ยุทธศาสตร์การใช้สื่อเพื่อพัฒนาจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชน ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : อรรถพล บุญชัยยะโยธิน /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสอนวิชาปฏิบัติงานอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สุลีพร ดีทอง /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สมควร กาฬรัตน์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พัฒนากลวิธีการมีนส่าวนร่วมของประชาชนในการอนุกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านเขาพระ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ศุภวิทย์ มีแสง /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : อัจฉราพร พรมุกดา /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : พรศักดิ์ เสียงเพราะ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : จงกลนี แพน้อย /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : สนิท ณ ระนอง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : คุณลักษณะของหัวหน้าคณะวิชาช่างอุตสหกรรมที่พึงประสงค์ในวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ /ผู้วิจัย : สมชาย ศิริมานะกุล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัญหาการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 /ผู้วิจัย : ประสิทธิ์ กิจจาพิสุทธิ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 /ผู้วิจัย : พนัส ทองภูเบศร์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การประเมินตนเองของครูตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : วรรณี พุ่มสุวรรณ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : สภาพแวดล้อมวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพรในทัศนะของนักศึกษา /ผู้วิจัย : เฉลิม สันติวณิชย์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สำราญ ชิตเพชร /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนากิจกรรมในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี /ผู้วิจัย : นิตยาพันธ์ ปาณชู /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร ที่มีต่อการดำเนินการทางวินัยตามอำนาจหน้าที่ /ผู้วิจัย : สัญญานนท์ พรหมมณี /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : สุริยา จันทร์สงค์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพท้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : เสาวนีย์ เพชรทรัพย์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2548
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 /ผู้วิจัย : ประสงค์ พัฒน์ระวังด่าน /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพท้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 /ผู้วิจัย : ไพบูลย์ ลิ้มพัธยาเนตร์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : วิเชียร สมผล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 /ผู้วิจัย : จรัล เพชรดี /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ยุทธศาสตร์การใช้เบญจศีลเพื่อพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช /ผู้วิจัย : สมมาส เส้งสุย /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ยุทธศาสตร์การป้องกันยาสเพติด โดยการสร้างอนาคตร่วมกันของทหารกองประจำการ ของกองทัพทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 /ผู้วิจัย : ทรงพล เฮ่าหนู /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ยุทธศาสตร์พัฒนาคณะกรรมการชุมชนเพื่อการบริหารจัดการองค์กรชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : พีระเดช เกิดอุดม /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ยุทธศาสตร์การบริหารงานอบบมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : กรุณา ศรีคิรินทร์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพการบริการประชาชนของตำรวจ สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ธิระกิจ หวังมุทิตากุล /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลทันตนสุขภาพเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการสร้างพลังของผู้ปกครอง ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ไมลีย์ มณฑิราช /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในการป้องกันและควบคุมพิษกำจัดศัตรูพืช ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : ทรงพร โลกมิตร /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนากาวภะผู้นำของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร /ผู้วิจัย : พงศ์ศักดิ์ พิณวานิช /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาเจตคติที่มีต่อการใช้สิ่งเสพติดของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : เตือนจิตร วงศ์สวัสดิ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดการเรียนรู้งานประดิษฐ์ เรื่องผลิตภัณฑ์จากใบยางพารา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา /ผู้วิจัย : วันดี วัฒนชัย /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาผลการใช้แบบฝึกกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาต่อ ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /ผู้วิจัย : ทวีศิลป์ ซื่อสัตย์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ธนายุ ภู่วิทยาธร /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสำนักงานคลังจังหวัด สังกัดสำนักงานคลังเขต 7 /ผู้วิจัย : ลักขณา สุภาพ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2548
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : รัชดาภรณ์ ปฏิบัติ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2548