📃 รายชื่องานวิจัย ปี 2552

 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : เทิดศักดิ์ ศรีนาค /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี ขต 1 /ผู้วิจัย : อนันต์ ปานสังข์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การสร้างและพัฒนาแผนจัดการการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้กิจกรรมการแสดงละครเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา /ผู้วิจัย : อนุรัตน์ แพนสกุล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยชั้นเรียนของสถานศึกษาในอำเภอละเม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 /ผู้วิจัย : อรุณ มาตร์ทอง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดล่าง) สังเกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : อดิศักดิ์ สัมฤทธิ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 /ผู้วิจัย : อุทยาน พัฒน์ยัง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : อรวรรณ ศรีรัตนพรพันธุ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : อรวรรณ คุ้มชำนาญ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนากระบวนการให้บริการด้านงานทะเบียนของวิทยาลัยชุมชนระนอง /ผู้วิจัย : อมราพร สุวรรณเทียบ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /ผู้วิจัย : อัจฉรา ตุมระวัต /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : อุปสงค์การท่องเที่ยวเกาะสมุยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ /ผู้วิจัย : อารีรัตน์ ทิพย์พันธ์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์ต่อปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการสหกรณ์กองทุนสวนยาง : กรณีศึกษาสหกรณ์กองทุนสวนยาง อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ /ผู้วิจัย : อติชาต วิเชียรมณี /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์: กรณีศึกษาลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจ สำนักงานธุรกิจเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : อภิชาติ ชูประจง /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่เสริมสร้างค่านิยมพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น) /ผู้วิจัย : เบญจพร บุญหรอ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการอนุรักษ์ป่าไม้ของนักเรียนโรงเรียนพ่วงพรหมครวิทยา ตำบลพ่วงพรหมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : บุษรากรณ์ ฤทธิ์สบุก /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาศักยภาพในการวางแผนพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : บุญส่ง เสรีบูรณะพงศ์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : บัญญัติ พูลผล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ความต้องการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : บวรเทพ นรเทพไพศาล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : บุศรินทร์ ทับแบน /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : กระบวนการพัมนาคุณภาพของบุคลากรเพื่อนำระบบการบริหารความเสี่ยงเข้ามาใช้ในศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : เบญจลักษณ์ ชูโชติ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาผลการใช้นิทานประกอบกิจกรรมละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอายุ 5 – 6 ขวบ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี /ผู้วิจัย : บุญญาดา บุญญรัตน์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมกับฝ่ายฝึกอบรมธุรกิจการบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) /ผู้วิจัย : บุญเลิศ เถาทอง /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการวางแหผนพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ชลิต สุวรรณบุตร /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชาติเฉลิม /ผู้วิจัย : ชมพูนุท พัดพรม /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาการสนับสุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 /ผู้วิจัย : โชติ กีรติยากุล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 /ผู้วิจัย : เครือพรรณ นนทสิงห์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาการปฏิบัคิตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : ชัยรัตน์ บุญนาค /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อแผนกคลังสินค้านำเข้าระหว่างประเทศและสายการบินพันธมิตร ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) /ผู้วิจัย : ชนิดา ไชยาวรรณ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึก (THAI SHOP) ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) /ผู้วิจัย : ชัยณรงค์ ณ นคร /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพร้อมของพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการฝึกอบรมด้วยระบบ E-Learning /ผู้วิจัย : คัมภีร์ มากแก้ว /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคต่อร้านค้าปลีกประเภทดิสเคานท์สโตร์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ชุมศิลป์ แกล้วกล้า /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความรู้และทัศนคติที่มีต่อเซลล์แสงอาทิตย์ของผู้ประกอบการในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ชลธิชา สอนสง /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พฤติกรรมการเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของผผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ชำนาญ แสงมณี /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาคู่มือจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารโรงเรียน สังกักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 /ผู้วิจัย : ดำรงศักดิ์ สุขโคนา /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในสถานศึกษาอำเภอดอนสัก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : ดวงพร แซ่เฮ่า /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของแผนกรับเอกสารขาออกฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) /ผู้วิจัย : ดุสิต นันชนก /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการงานวิวาห์ครบวงจร ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ดวงใจ งามฉวี /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : จรุงจิตร สวนแก้ว /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : จันทร์ทิมา ปราบทุกข์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดขยะ เทศบาลเมืองเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : จันทิมา ทองเรือง /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 /ผู้วิจัย : จารี อินทร์ชิน /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูประจำชั้นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 /ผู้วิจัย : จิรพันธ์ เกิดกุล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : จรียา เกลี้ยงมุณี /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การบริหารการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : จตุพร วาทีเส้ง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมขั้นพื้นฐาน 8 ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตาขุน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 /ผู้วิจัย : จรัญ ทองปัสโนว์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 /ผู้วิจัย : จิตติมา พิมาน /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อบุคคลขอลธนาคารพาณิชย์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : จันทร์จิรา เซ่งบุญตั๋น /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : จิราพรรณ สำเภาทอง /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : จิณห์จุฑา รักชาติ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของผ็ใช้บริการภายในศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) /ผู้วิจัย : จารุวรรณ พิทักษ์ศิลป์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมในจังหวัดกระบี่ /ผู้วิจัย : จุรีพร รัตนมงคลถาวร /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : จันทนา เพชรทอง /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : จิตศรี จุ้ยจุลเจิม /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับเพชรของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : จันทร์เพ็ญ ตู้บันเทิง /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถยนต์โดยสารของห้างหุ้นส่วนจำกัดสมุยทัวร์แอนด์ทรานสปอร์ต คอร์ปอรชั่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : จตุพร ศรีพร /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจรับซื้อปาล์มน้ำมันของผู้ประกอบการในจังหวัดกระบี่ /ผู้วิจัย : จุไรรัตน์ มงกูฎแก้ว /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ภาพลักษณ์การใช้บริการของรถไฟในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : จารุวรรณ แก้ววิเชียร /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราฎร์ธานี /ผู้วิจัย : คณิต ศิรินุพงศ์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : คุณลักษณะทางจริยธรรมของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : ขวัญเรือน พวงพันธ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาคู่มือการจัดทำเอกสารประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : กาญจนา ยิ้มพัฒน์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : คมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 /ผู้วิจัย : กัญญา กำเหนิด /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกระบี่ /ผู้วิจัย : กัลยาณี สิทธิไพศาลกุล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : สภาพการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : กรรณิการ์ ทองจันทร์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการติดต่อสื่อสารของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระนอง /ผู้วิจัย : กิตติมา คงโต /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่เวชกรฉุกเฉินและอาสาสมัครกูภัยมูลนิธิระนองสงเคราะห์ ของวิทยาลัยชุมชนระนอง จังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : กังสดาล หัสสนะ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการใช้บริการร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : กาญจนา ศิริสุข /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : กัญจนา ชุมบัวจันทร์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวท่าปอมคลองสองน้ำ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ /ผู้วิจัย : กิตติ ธงไชย /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 /ผู้วิจัย : กาญจนา พัดพา /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในภาคใต้ของประเทศไทย /ผู้วิจัย : กิตติพันธ์ สุขเมือง /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ /ผู้วิจัย : กรรณิการ์ สุขเมือง /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความต้องการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ของผู้ประกอบการในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ชวัญชนก อุ่นจิตร /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : สภาการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมของครูผู้สอนและผู้บริหารในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกระบี่ /ผู้วิจัย : ละอองทิพย์ ฤทธิ์สุข /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : The Analysid of Significant Factors Affecting the Income of the Oil Smallholder in Surat Thaini Province /ผู้วิจัย : Lee Song Thai /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การใช้ชุดฝึกพัฒนาการอ่านภาษาไทยโดยใช้วิธีสอนแบบโฟนิกส์กับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ /ผู้วิจัย : มะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : มาลีกา ชูลี /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการหยุดงานของพนักงานต้นรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) /ผู้วิจัย : มณีมนต์ ผ่องพงษ์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารพาณิชย์ในอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : มนตรี ชูศิลป์ทอง /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าแซะ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : นภาพร เหล่าเกื้อ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พัฒนาการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : นวลจันทร์ สระทองทิว /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : นิวัติ ทวยเจริญ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทำงานกับความเครียดของบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : นวลจิรา ธรรมสิริพร /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : นริษรา สิทธิชู /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาคู่มือการจัดทำเว็บไซต์ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : นิรัญ เรืองดำ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชและสัตว์ในสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /ผู้วิจัย : นฤมล อทิตยกุล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแผนกปฏิบัติการการผลิตสินค้าขาเข้าสายการบินลูกค้า ฝ่าย ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) /ผู้วิจัย : นิรภัย อภัยนุกูล /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : นงพงา ทองท่าฉาง /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การเลือกบริการธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดภูเก็ต /ผู้วิจัย : นฤมล ทองชนะ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการธุรกิจสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด /ผู้วิจัย : นฤมล จิตราภิรมย์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดกระบี่ /ผู้วิจัย : นพพร ภูเก้าล้วน /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มรังนกนางแอ่นของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : นุชรี ปานรงค์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจติดตั้งกล้องวงจรปิดของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ณัฐพล ภูรีสารศัพท์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : นาควรรณ ผลิวรรณ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พฤติกรรมการใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : นิพนธ์ ยอดศรี /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประกันชีวิตของตัวแทนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : อรอุมา รักษาเพชร /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน กรณีศึกษาในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ว่าที่ร้อยโทพร้อม เจริญทรัพย์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : พัชยา ศิลปพรหมมาศ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การเสริมสร้างการดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองของประชาชนหมู่ที่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : พรรำไพ ดาราสุวรรณ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การจัดทำแผนพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : ประภาศรี แดงละอุ่น /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : เพ็ญวดี ภักดีคำ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนของสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : พรพนิต ทุมเพ็ญ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 จังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : ผาสุก รักสกุลนิตย์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : พัฒนกิจ วงค์ลาศ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
  ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพการดำเนินงานกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน สังกัดเทศบาลนคร
 • สุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : พิศิษฎ์ เนียมกุล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของโรงเรียนอนุบาลเอกชนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปกครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 /ผู้วิจัย : เพ็ญพักตร์ แซ่เลี้ยง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 /ผู้วิจัย : ประจวบ ปานดี /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : รูปแบบการจัดการความรู้การพัฒนางานบริการของพนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : ภทรธร โกยทอง /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้นำของสมาชิกสภาเทศบาลในเขตอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : พิศาล นิลยกานนท์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนวดแผนไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองจัน /ผู้วิจัย : พัชรินทร์ ตันตรา /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การสร้างชุดการเรียนรู้ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหินลาด /ผู้วิจัย : พรทิพย์ แต้มประเสริฐ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดการสอนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารเคมีในชีวิตประจำวัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /ผู้วิจัย : ผ่องศรี ดวงประทุม /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันการพลศึกษาภาคใต้ /ผู้วิจัย : พรฤดี แก้วเวหา /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาโรงแรมในจังหวัดกระบี่ /ผู้วิจัย : ภาณุวัฒน์ ยาวศิริ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของพนักงานการบินไทยต่อสถานพยาบาลของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) /ผู้วิจัย : พวงเพ็ญ อัตชู /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการห้างโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ประภัสรา สุภัทรประทีป /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อศูนย์บริการลูกค้า ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) /ผู้วิจัย : ปานฤดี อัตถากรโกวิท /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ปานทิพย์ วรรณดี /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความรู้และทัศนคติต่อการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ ISO 9001 : 2000 ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) /ผู้วิจัย : พิมล พูลเกษ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความต้องการของผุ้บริโภคค่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าและบริการในจังหวัดกระบี่ /ผู้วิจัย : ไพสิฐ ตระกูลสุข /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคลากรสำนักงานที่ดินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : พรทิพย์ ทองอ่อน /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : พัชรา พัฒนเวคิน /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พฤติกรรมการใช้บริการสถานบันเทิงของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ภัทรยุทธ คงไล่ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่การตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : พิเษฐ์ กนกธร /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการที่อยู่อาศัยของผู้สูงวัยในเขตอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ผ่องศรี ชูรอด /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งทางน้ำ ท่าเรือ บริษัท พี.เค.มารีนเทรดดิ้ง จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ประกิต ประสิทธิศุภผล /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การตัดสินใจสร้างที่อยู่อาศัยของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ปภัสร์ ล่องประเสริฐ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พฤติกรรมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้บริการคลีนิกนอกเวลาราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ภิรมย์ นวลแก้ว /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การจัดการความรู้ในการดำเนินงานชมชรมสร้างสุขภาพของแกนนำชุมชน ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : รุ่งนภา หนูม่วง /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความคาดหวังของครูและผู้ปกครองต่การบริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด /ผู้วิจัย : เรืองชัย นุชพานิช /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมการวิจัยชั้นเรียนของครุในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 /ผู้วิจัย : โรจนา สุวัฒนชน /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 /ผู้วิจัย : รังสิมา กีรยากุล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การใช้เกมเพื่อฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมพร /ผู้วิจัย : รุจินารถ กาลปักษ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพการนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : รื่นฤดี แจ่มใส /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโรงเรียนเพื่อนเด็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : เรณา ประสิทธิ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเด็กเยาวชนเร่ร่อนในเทศบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต /ผู้วิจัย : รัชนีกร ประสิทธิ์วัธนะ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอก ตามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 /ผู้วิจัย : รวิวรรณ ธรรมรัต /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : รัตนา หทัยวสีวงศ์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรอบรมพัฒนาคุณธรรมตามหลักมงคลสูตรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ไสว สงศิริ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สมพร ชูนาวา /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวห้วยกลั้ง สำกัดเรือนจำอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : สุพจน์ พรหมรักษ์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านธารน้ำร้อน ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สุมิตร อังคโชติพันธ์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : รูปแบบการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำของผู้บริหารเทศบาลในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สมบูรณ์ สุวรรณบุตร /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนในอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : สัญชาติ จันพรัด /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัญหาการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 /ผู้วิจัย : สุทธิพันธ์ แสงขำ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาแผนการเรียนรู้บูรณาการ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ศุภวัลย์ โสภาพ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 /ผู้วิจัย : ศิริมา แสงมณี /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : บทบาทของครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู : กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศกึษาสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สุทธิพัฒน์ อมรกุล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร /ผู้วิจัย : สารภี บัวทอง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ที่ศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 /ผู้วิจัย : สุเทพ บุญแก้ว /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาความพร้อมการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : สาธิต สร้างสกุล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 /ผู้วิจัย : ศิมารัฐ มีฉิม /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา /ผู้วิจัย : สิรินภัส โพชนาธาร /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนากิจกรรมดนตรีไทยของโรงเรียนบ้านไทรงาม อำเภอพุนพิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 /ผู้วิจัย : สุนทร กล่อมเมือง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาความพอใจในการให้บริการของกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : สมลักษณ์ ชูเชื้อ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัญหาในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สมพร ณ พัทลุง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาความต้องการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : ศิริวิมล เสือแก้ว /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาคู่มือครูในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ /ผู้วิจัย : สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัญหาการบริหารงานโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ในสังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ /ผู้วิจัย : สนอง เสลาคุณ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สิริมา งามศุภกร /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : สุมน เกิดเนตร /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านหัวถนน ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : สำราญ ชูสิงห์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1 – 2 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ศรัณย์ ศรีท้วม /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง โรคเอสด์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธิดาแม่พระ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สุชาดา แซ่หลี /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่ออุปกรณ์บริการบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) /ผู้วิจัย : สิริพันธ์ เพ็ชรไทย /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกยางพารางพันธุ์ RRIM 600 ในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สาวิตรี ดำทรัพย์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายการบริการสนามบิน สังกัดฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) /ผู้วิจัย : สุภัทรา พรหมคุณ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความต้องการการเลือกใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ /ผู้วิจัย : ษมาวดี ชูเมือง /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวีดกระบี่ /ผู้วิจัย : เสาวนีย์ เกษศิริ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาในการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สิริพรรณ เมฆศรีวิไล /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้จัดการประจำเที่ยวบินในบริษัทการบิน จำกัด (มหาชน) /ผู้วิจัย : สุโชค สินธุรส /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินในความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สุกิจจ์ โมรา /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาความผูกพันต่ององค์การของพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) /ผู้วิจัย : สุวลี อเนกวิทยากิจ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การจัดการลดต้นทุนก่ผลิตกุ้งโดยแนวทางการใช้สารอินทรีย์พื้นบ่อ สร้างสัตว์หน้าดินเพื่อเป็นอาหารกุ้ง /ผู้วิจัย : สุธี ประเสริฐเมฆ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สยุมภู โสมสุข /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อร้านอาหารในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สุจิรา วุฒิชาติปรีชา /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : เสกสรรค์ ชูช่วย /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจันที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานเสริมความงามและลดน้ำหนักในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สมเจตน์ สุขานนท์สวัสดิ์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทประกันวินาสภัยในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สมชาย เสือนาค /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้สถานบริการน้ำมันในเส้นทางชุมพร-สุราษฎร์ธานี ทางหลวง 41 (สายเอเซีย) /ผู้วิจัย : สุดา โกประพัฒน์พงศ์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการซื้อแบตเตอร์รี่ของร้าน ส.ทักษิณอะไหล่ยนต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สมบัติ บุญมี /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกลุ่มโรงเรียนรัชมังคลาภิเษกในเขตภาคใต้ /ผู้วิจัย : เสาวณี หนูรักษา /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ศรัญย์ นาคกุล /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พฤติกรรมการบริโภคข้าวสารของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ศิริรัตน์ เอกจงวัฒนา /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สุรเดช จวนศรี /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สุกัญญา จงจิตต์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมกฎฟมายสำหรับประชาชน ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ธรรศ ทองคง /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ถวัลย์วิชย์ คะตะโต /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช /ผู้วิจัย : ทวีศักดิ์ พรหมรักษา /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนามย่อมในจังหวัดภูเก็ต /ผู้วิจัย : ธีระ เอี่ยมขำ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : สภาพแวดล้อมในองค์การและขวัญในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดกองกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ /ผู้วิจัย : ธชาพัฒน์ สุวรรณคชพงศ์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอุปโภคของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ธเนศ ขวยไพบูลย์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ทวีรัตน์ อยู่เหมาะ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของลูค้าที่มีต่อการใช้บริการของบริษัทเฟอร์เพคโอเอ จำกัด (สุราษฎร์ธานี) /ผู้วิจัย : ทวีโชติ ชีพเวสารัช /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยื่นแบบและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านอินเตอร์เน็ตของผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ทัศนีย์ มุขรัษฎา /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : สภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : อุราวรรณ ผู้วานิช /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การปนเปื้อนของโลหะหลักในหอยนางรมบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงอำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : อัญชลี ฤกษ์ดี /หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การใช้ช่องทางการสื่อสารภายในของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) /ผู้วิจัย : วัลลดา ดุรงค์เดช /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อแผนกปฏิบัติการสินค้าขาเข้าก่บินไทยสายสายการบินพันธมิตร ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) /ผู้วิจัย : วิสูตร์ ยุกิจภูติ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดของผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : วิเชียร สุวรรณสิทธิ์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้อบบบูรณาการ เรื่อง ปาล์มน้ำมัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 /ผู้วิจัย : วิเชียร เสียงใส /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนีคติของครูช่วงชั้นที่ 3 – 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 /ผู้วิจัย : วรรณา มณีรัตน์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การมีส่วนร่วมในการรบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : วณาเพ็ญ ปรีชารัตน์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : วุฒนา ทับแบน /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : วิภาสกร ดงราษี /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 /ผู้วิจัย : วรวิทย์ ช่วงชุณห์ส่อง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนโมดูลวิชาเคมีเรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : วาสนา จันทร์อยู่ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในเขตพเทศบาลตอบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : วราภรณ์ เจริญธรรม /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความคิดเห็นของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีต่อการปฏิบัติตามคู่มือการบริการผู้โดยสาร : กรณีศึกษา บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) /ผู้วิจัย : วัชรี บุณยทรรพ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : วรรณิสา เจริญธรรม /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ความต้องการของสถานประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีต่อคุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา /ผู้วิจัย : วีระชัย จับปรั่ง /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขายฝากทองคำของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : วิวัฒน์ ตู้บรรเทิง /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : วนิดา อินนาวา /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) /ผู้วิจัย : วนิดา อยู่แสง /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบันของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : วิภา แซ่ชี /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางค์บนใบหน้าของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : วรรณภา วิทยา /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของบริษัทปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชยการ จำกัด /ผู้วิจัย : วิทวัฒน์ กาญจนะ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ประสิทธิผลการบริหารงานของวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : วิชญา อุปลา /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : วันดี ประชุม /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีที่มีต่อพราราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : วรรณี บุญวันนา /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดการเรียนรู้รายวิชาหลักกการประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : เยาวลักษณ์ กากแก้ว /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2552
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อบุคคลของลูกค้าสถานบันการเงินที่ไม่ใช้ธนาคารพาณิชย์ในจังหหวัดสุราษฎรธ์านี /ผู้วิจัย : ยุวดี ดิฐกัญจน์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2552