การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน ประกอบด้วย รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม ประธานกรรมการ ผศ.สุรินทร์ สมณะ ผศ.ดร.ชมพูนุช ชัยรัตนะ อาจารย์จุฑามาศ กระจ่างศรี กรรมการ และนางเสาวลักษณ์ ปักษธรสันติ กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา