หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ดำเนินการสอบงานวิจัยของนักศึกษา จำนวน 3 ราย

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้ดำเนินการสอบงานวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตรฯ ซึ่่งประกอบด้วย

  • การค้นคว้าอิสระ เรื่อง ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของ ร้อยตำรวจเอก ธวัชชัย ศักดิ์อำนวย
  • เค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการชุมชนสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของ นางสาววรารัตน์ เทือกทิพย์
  • เค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง การยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในยุค Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ของ นางสาวเจนจิรา แซ่เตี่ยว