ความสำเร็จของสำนักงานสีเขียว หนึ่งสิ่งที่ควรมีบรรจุในนโยบายของสำนักงานคือ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว จัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งบประมาณในการจัดซื้อ (ควบคุมงบประมาณ) มีการตรวจสอบในการเบิกจ่าย (ความถี่และปริมาณ) มีทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย ไม่ stock สินค้าเกินความจำเป็น (ใกล้หมดค่อยซื้อ) กำหนดเป้าหมายในการซื้อค้าสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำข้อตกลงโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมก่อนการจัดจ้าง