ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อและแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม (หลักสูตรและการเรียนการสอน)

ประกาศผลการพิจารณาหัวข้องานวิจัย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน และแต่่งตั้งคณะกรรมการควบคุม