ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บริหารธุรกิจ)

ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

title mba p1

ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

title mba p2