ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อและแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม (บริหารธุรกิจ)

ประกาศผลการพิจารณาหัวข้องานวิจัย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และแต่่งตั้งคณะกรรมการควบคุม