เลื่อน!! การประชุมวิชาการด้านหลักสูตรและการสอนฯ

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโวรัส COVID-19 นั้น เพื่อการป้องกัน การเผยแพร่ของเชื้อโรคการจากการชุมนุมหรือการรวมกลุ่มบุคคลจำนวนมาก ผู้จัดงานขอเลื่อนงานการจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 6 จากเดิม 25 – 26 เมษายน 2563 โดยไม่มีกำหนด