การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53 (ออนไลน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กำหนดการเปิดรับบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53

กำหนดการ

 1. เปิดรับบทความวิจัย (Full paper) 1 เมษายน 2564 – 31 สิงหาคม 2564
 2. ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 5 พฤศจิกายน 2564
 3. ประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ 29 พฤศจิกายน 2564
 4. จัดประชุมวิชาการ 18 ธันวาคม 2564
 5. เผยแพร่รายงานสืบเนื่องจากการประชุม 10 มกราคม 2564

กลุ่มการนำเสนอผลงาน

 1. กลุ่มการศึกษา
 2. กลุ่มการบริหารและการจัดการ
 3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 5. กลุ่มอื่น ๆ เช่น ศาสตร์พระราชา วิจัยสถาบัน

รูปแบบการนำเสนอ

 1. ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
 2. ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

https://ngrc53.cmru.ac.th/
โทร 09 7263 9181
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่