หลักการและเหตุผล

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติหัวข้อ “บทบาทของหลักสูตรและการเรียนการสอนในการศึกษายุค Disruption” เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ผู้บริหาร และผู้แทนจากประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ ทักษะและมุมมอง แนวปฏิบัติที่ดี และเป็นการรวมตัวด้านการศึกษาเพื่อเป็นการเสริมสร้างและสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาอันเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องให้ความสำคัญร่วมกัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอนและสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ
 2. เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอนและสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ
 3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอนและสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพไปสู่องค์ความรู้ใหม่
 4. เพื่อให้เกิดการนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

วิธีการดำเนินงาน

 1. การบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote lecture)
 2. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
 3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

กำหนดการส่งบทความ

 • Deadline of abstract/full paper submission/ กำหนดส่งบทความ — 1 Feb. – 15 Mar. 2020 (1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2563)
 • Notification of abstract acceptance /ประกาศผล การพิจารณาบทความ — 30 Mar. 2020 (30 มีนาคม 2563)
 • Notification of full paper acceptance/ ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ — 6 – 10 Apr. 2020 (6 – 10 เมษายน 2563)
 • Submission Research/ การส่งบทความฉบับสมบูรณ์ — E-mail : graduate@sru.ac.th
 • Contract us : Graduate School SRU. (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) Dr. Krissanee Songsawat (ดร.กฤษณี สงสัวัสดิ์)
 • Telephone — +6677913381, +66817871144, +66817872020

ค่าใช้จ่ายในลงทะเบียน

 1. (1) ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งบทความ/ ผู้เข้าร่วมงาน (ชำระเงิน ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2563) 2,000 บาท /
 2. (2) ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงาน (ชำระเงินหลังวันที่ 15 มี.ค. แต่ไม่เกินวันที่ 10 เม.ย. 2563) 2,500 บาท

รายละเอียดโครงการ