การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14

การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14
The 14th Research Administration Network Conference 2021 (14th# RANC 2021)
หัวข้อ: “รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาไทยเพื่อสร้างเสริมพลังสังคมสู่รากแก้วของแผ่นดิน”
วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา, กรุงเทพมหานคร
Deadline submission: 2 พฤษภาคม 2564
======================
สาขาการนำเสนอ:
1. กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. กลุ่มการศึกษา
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี
4. กลุ่มนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
5. กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
6. กลุ่มพัฒนาชุมชนและสังคม
======================
จะมีการคัดเลือกผลงานวิจัยที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ ไปตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต หรือ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) หรือ วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
======================
ติดต่อสอบถาม:
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมายเลขโทรศัพท์: 02-649-5000 ต่อ 11017, 11018
————————————–
หรือ ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย หมายเลขโทรศัพท์: 02-649-5000 ต่อ 11018, 11019
หมายเลขโทรสาร: 02-259-1822
Email: swuresearch2019@gmail.com