มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”

ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Call for Abstracts/Full Papers) เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ประจำปี 2563 (NCAME 2020) ในหัวข้อ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม” ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม

Website : https://rcim-ncame.rmutr.ac.th/

กำหนดการส่งบทความเข้ารับการคัดเลือก