ขอเชิญชวนส่งบทความแบบออนไลน์ สำหรับงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6

เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ร่วมมือจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ทุก 2 ปี เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่สาธารณชน งานวิจัย โดย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ รวมถึงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคม และต่อยอดกาพัฒนางานวิจัยที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปีที่กำหนดวิสัยทัศน์ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์มีคุณภาพ มีสมรรถนะและเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่ นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น มีประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

โดยกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ภายใต้ชื่อ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์:สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ขึ้นระหว่าง วันที่ 8 – 15 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว