เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ร่วมมือจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ทุก 2 ปี เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่สาธารณชน งานวิจัย โดย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ รวมถึงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคม และต่อยอดกาพัฒนางานวิจัยที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปีที่กำหนดวิสัยทัศน์ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์มีคุณภาพ มีสมรรถนะและเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่ นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น มีประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประการ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ…. อ่านต่อ