โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563 (ผ่านระบบออนไลน์))

หมายเหตุ :

  1. 1. บทความจะได้รับการตีพิมพ์Full Paperลงใน Proceeding online ของการประชุมวิชาการ
  2. 2. มีการคัดเลือกบทความวิจัย ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการครุศาสตร์สวนสุนันทา
  3. 3. คุณมณีเนตร รวมภักดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์0216010612ต่อ 133 หรือ 082-553-9535 Email maneenet.ru@ssru.ac.th, ID-Line : maneenet.o
  4. คุณพีรพล เชื่อมแก้ว (Admin) เจ้าหน้าที่ITโทรศัพท์ 02-1601061-2 ต่อ 200 หรือ 063-038-5996 E-mail : edu@ssru.ac.th ID-Line : armlucker
  5. วิธีการนำเสนอและการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ดูได้ที่