ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค

คณะกรรมการประจำหลักสูตร

MESSAGE ME

0

COURSES

0

RATING

ประวัติการศึกษา
  • Doctor of Philosophy (Ph.D.) In Accounting and Finance Accounting and Finance The University of Newcastle, NSW, Australia February, 2014
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ: ระบบสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย May, 2007
  • บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย May, 2002
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย March, 1997
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี-การสอบบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ, ประเทศไทย March, 1998
วุฒิการศึกษาอื่น
  • Endorsed Internal Auditing Program The Institute of Internal Auditors (IIA) Via Chulalongkorn University; October 2006.
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ Since 2008
  • Certificate of Proficiency in English, The University of Newcastle, Australia, 2010
ประวัติการทำงาน
 • ประวัติการทำงานในด้านงานสอนในฐานะอาจารย์ประจำ
  • ปี 2537 อาจารย์สอนวิชาการบัญชี โรงเรียนพงษ์สวัสดิพณิชยการนนทบุรี
  • ปี 2538 ครูช่วยสอนคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
  • ปี 2540 อาจารย์ สอนวิชาการบัญชี โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
  • ปี 2541 อาจารย์ ระดับ 3 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
  • ปี 2543 อาจารย์ ระดับ 4 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
  • ปี 2545 อาจารย์ ระดับ 5 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
  • ปี 2547 อาจารย์ ระดับ 6 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
  • ปี 2548 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • ปี 2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • ปี 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปี 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • ปี 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • ปี 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • ประวัติการทำงานในด้านงานสอนในฐานะอาจารย์พิเศษ
  • ปี 2544 – 2545 คณะวิทยาการจัดการโปรแกรมวิชาการบัญชี สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
  • ปี 2545 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปี 2545 – 2547 คณะวิทยาการจัดการโปรแกรมวิชาการบัญชี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
  • ปี 2547 – 2549 คณะวิทยาการจัดการโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • ปี 2545 – 2550 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ปี 2550 – ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ปี 2557 – 2558 คณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปี 2558 – ปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ปี 2558 – ปัจจุบัน คณะพณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
  • ปี 2558 – ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • ปี 2558 – ปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัยและคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชี่ยวชาญและชำนาญการในการสอน
  • การบัญชีนิติเวชศาสตร์ การสอบบัญชี การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
  • การบัญชีต้นทุน การจัดการต้นทุน การบัญชีเพื่อการจัดการ การควบคุมต้นทุนในโรงแรมและที่พัก การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
  • ประเด็นปัจจุบันของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทฤษฎีบัญชี สัมมนาการบัญชี การบัญชีธนาคาร การวิเคราะห์และการรายงานทางการเงิน
  • การบัญชีการเงิน การบัญชีขั้นต้น หลักการบัญชี
  • การเงินธุรกิจ การจัดการการเงิน การบริหารโครงการ การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย
  • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบการจัดการฐานข้อมูลสำหรับบัญชี โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ
  • การบริหารธุรกิจ การจัดการองค์ความรู้และองค์กร วิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการขนส่ง
  • การตรวจสอบเชิงการทุจริตและคอรัปชั่นการประเมินการมีธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ
งานวิจัยที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
  • การปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี; งบเงินอุดหนุนรายได้เพื่องานวิจัยปี 2560 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี;การปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี; งบเงินอุดหนุนรายได้เพื่องานวิจัยปี 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี; ผู้รับผิดชอบงานวิจัย: ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค และ ดร.พิมพ์แพร พุทธิชีวิน
  • แนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลกำแพง จังหวัดสตูล; งบประมาณเงินทุนจากโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายต้นแบบบูรณาการพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับชุมชนท้องถิ่นและภาคี (สสส.) ผู้รับผิดชอบงานวิจัย: ผศ.ดร.อรุษคงรุ่งโชค และ ดร.พิมพ์แพร พุทธิชีวิน
  • แนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลนาทอน จังหวัดสตูล; งบประมาณเงินทุนจากโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายต้นแบบบูรณาการพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับชุมชนท้องถิ่นและภาคี (สสส.) ผู้รับผิดชอบงานวิจัย: ผศ.ดร.อรุษคงรุ่งโชค และ ดร.พิมพ์แพร พุทธิชีวิน
  • แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพภายใต้บริบทเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียวอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ งบประมาณเงินทุนจากโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายต้นแบบบูรณาการพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับชุมชนท้องถิ่นและภาคี (สสส.) ผู้รับผิดชอบงานวิจัย: ดร.พิมพ์แพร พุทธิชีวิน และ ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  • Kongrungchok, A. (2016, Supplement Issue). The Accomplishment of Students’ Learning on Accounting Information System Course. Thammasat International Journal of Science and Technology (TIJSAT),TCI Tier 1, 21(5), 101-110.
  • Kongrungchok, A. & Sonthong, W. (2016, June). The Financial Return Analysis with Decision-Making for Selling Rubber Tree of Thai Southern Rubber Plantation Agriculturists. Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University, TCI Tier 1, 8(1), 55-71.
  • Kaewsarn, P. & Kongrungchok, A. (2015, Supplement Issue). The Decision Making Using the Services of Accounting Firms for Limited Companies in Suratthani. Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University, TCI Tier 1, 7(Supplement Issue), 88-100.
  • Kongrungchok, A. (2015, January-June). Revelation of Weak Northern Thai Local Administration Internal Auditing in Detecting Risks. HATYAI ACADEMIC JOURNAL, TCI TIER 2, 13(1), 63-73.
  • อรุษ คงรุ่งโชค. (2557, มกราคม-มิถุนายน). พฤติกรรมการฉ้อราษฎร์บังหลวงส่งผลต่อความเสื่อมของเครื่องมือควบคุมหลักธรรมาภิบาล: มุมมองของผู้ตรวจสอบภายในองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ของไทย. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, TCI กลุ่ม 2, 1(1), 63-84.
  • พุฒิยา เพชรคง พวงเพ็ญ ชูรินทร์ และ อรุษ คงรุ่งโชค. (2561, มกราคม-มิถุนายน). ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กับต้นทุนของธุรกิจการผลิตในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . วารสารวิทยาการมหาวิทยาลัย– ราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 5(1), TCI กลุ่ม 2.
  • Kongrungchok, A. (2014, March). The Effectiveness of Thai Local Government Internal Auditing. Global Business & Economics Anthology: Business & Economics Society International, (1), 64-72.
  • Kongrungchok, A. & Buddhichiwin, P. (2016, December). The Achievement of Students’ Learning on Auditing Course. Oral Presentation & Proceedings: International Conference on Education (ICED) 2016, The Philippines.
  • Churintr, P. & Kongrungchok, A. (2016, December). A Comparison of Ethical Theories in Budget Slack for Thai Business Managers. Oral presentation & Proceeding: International Conference on Education (ICED) 2016, The Philippines.
  • Kongrungchok, A. (2016, September). The Effectiveness of Personal Financial Planning of Rubber Farmers in Thailand: Case Study of Suratthani Province. Oral Presentation & Proceedings: IISES’s 25th International Academic Conference, OECD Headquarters, Paris, France, DOI: 20472/IAC.2016.025.033; ISBN: 978-80-87927-27-4.
  • Kongrungchok, A. (2015, March). The Illegal Risks with Competency and Independence in Auditing of Thai Local Administration Internal Auditors. Oral Presentation & Proceedings: The International Research Conference on Business, Economics and Social Sciences, in Istanbul, Turkey,Paper ID. IRC420.
  • Kongrungchok, A. (2014, August). Limitations of Thai Local Government Internal Auditing in Detecting Risks. Oral Presentation & Proceedings: The First Asia Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences Conference, Singapore, Paper ID. S454.
  • Kongrungchok, A. (2010, May). Factors Influencing to Success of Risk Management Process in the Southern Local Administration of Thailand. Toward Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, Environment and Health for the GMS and Asia-Pacific, Mumbai, India, (1).
ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  • Kongrungchok, A. (2016, Supplement Issue). The Accomplishment of Students’ Learning on Accounting Information System Course. Thammasat International Journal of Science and Technology (TIJSAT),TCI Tier 1, 21(5), 101-110.
  • Kongrungchok, A. & Sonthong, W. (2016, June). The Financial Return Analysis with Decision-Making for Selling Rubber Tree of Thai Southern Rubber Plantation Agriculturists. Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University, TCI Tier 1, 8(1), 55-71.
  • Kaewsarn, P. & Kongrungchok, A. (2015, Supplement Issue). The Decision Making Using the Services of Accounting Firms for Limited Companies in Suratthani. Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University, TCI Tier 1, 7(Supplement Issue), 88-100.
  • Kongrungchok, A. (2015, January-June). Revelation of Weak Northern Thai Local Administration Internal Auditing in Detecting Risks. HATYAI ACADEMIC JOURNAL, TCI TIER 2, 13(1), 63-73.
  • Kongrungchok, A. (2014, March). The Effectiveness of Thai Local Government Internal Auditing. Global Business & Economics Anthology: Business & Economics Society International, (1), 64-72.
ผลงานวิชาการอื่น เช่นตำรา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ
  • หลักการบัญชีขั้นต้น สำนักพิมพ์ Top Publishing 2550 2552 (ปรับปรุง)
  • การบัญชีการเงิน  สำนักพิมพ์ Top Publishing 2550 2552 (ปรับปรุง)
  • การบัญชีชั้นต้น 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2547 การบัญชีต้นทุน สำนักพิมพ์ Top Publishing 2551
  • การบัญชีเพื่อการจัดการ สำนักพิมพ์ Top Publishing 2551
  • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี สำนักพิมพ์ Top Publishing 2551 (ปรับปรุง) (กำลังปรับปรุงใหม่2559)
ประสบการณ์ด้านการให้บริการต่อชุมชนและสังคม
  • 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • 2558 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ คณะพณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
  • 2558 วิทยาการบรรยายพิเศษ เรื่อง Extensible Business Reporting Language <XBRL> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • 2558 วิทยาการบรรยายพิเศษ เรื่อง Extensible Business Reporting Language <XBRL> คณะพณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
  • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต โครงการผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • 2557 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการประเมินผลสัมฤทธิ์ต่อรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • 2557 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการประเมินผลสัมฤทธิ์ต่อรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
  • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
  • 2557 – 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาอนุมัติทุนวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • 2557 – 2558 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายวางแผนคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • 2557 – 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • 2557 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
  • 2557 วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง Thai Financial Reporting Standard for SMEs คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  • 2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาการบัญชี
  • 2552 – 2554 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานวิชาการระดับคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • 2551 – 2552 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาอนุมัติทุนวิจัย กระทรวงอุตสาหกรรม
  • 2550 – 2551 กรรมการผู้ประเมินวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • 2549 – 2550 หัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • 2549 – 2550 หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • 2549 – 2550 กรรมการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • 2549 – 2550 หัวหน้าฝ่ายบัญชีและงบประมาณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • 2549 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการตรวจสอบภายในเฉพาะเรื่อง หน่วยตรวจสอบภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2548 – ปัจจุบัน สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • 2548 – 2550 รองผู้อำนวยการ สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • 2548 – 2551 กรรมการเทียบโอนหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • 2548 – 2551 วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคและวิธีการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น
  • 2548 – 2551 วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การควบคุมและการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น
  • 2548 – 2551 วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การได้มาซึ่งหลักฐานการตรวจสอบภายในการจัดทำกระดาษทำการเพื่อการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น
  • 2548 – 2551 วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น
  • 2547 – 2548 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
  • 2548 วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การควบคุมและการตรวจสอบภายใน สถาบันในเครือพณิชยการตั้งตรงจิตรและวิมล
  • 2546 – 2547 กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
  • 2544 – 2547 กรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  • 2544 – 2545 วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง มาตรฐานการบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • 2543 วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การป้องกันและรักษาความปลอดภัยสำหรับรายการค้าที่ประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์กลางสถาบัน
ประสบการณ์ทำงานด้านอื่น ๆ
  • ทำงานที่ Sypsum International Company Limited in Thailand ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีสินค้าคงคลัง
  • ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจำกัดสำนักงานตรวจสอบบัญชี เอ เอ็ม ซี
  • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการจัดทำ การนำเสนอ และการเปิดเผยข้อมูล สำหรับรายงานทางการเงินให้กับ Sanersak Accounting Company Limited.
Any review founded
Any courses assigned

Mail : knop.poo@gmail.com

Location : คณะวิทยาการจัดการ

Contact Me

[contact-form-7 404 "Not Found"]