ดร.อัศว์ศิริ ลาปีอี

  • ร.ด. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Any review founded
COURSE
PRICE

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

Baht 23,000.-

VIEW

Contact Me