รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร

คณะกรรมการประจำหลักสูตร

MESSAGE ME

2

COURSES

0

RATING

ประวัติการศึกษา
  • พ.ศ. 2519 การศึกษาบัณฑิต (สาขาภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา (เกียรตินิยม)
  • พ.ศ. 2529 รัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • พ.ศ. 2535 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2535 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการบริหารอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ประวัติการทำงาน
  • พ.ศ. 2527-2534 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันราชภัฏ สุราษร์ธานี
  • พ.ศ. 2541-2545 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันราชภัฏสุราษร์ธานี
  • พ.ศ. 2547 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏสุราษร์ธานี
  • พ.ศ. 2560 รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Any review founded
COURSE
PRICE

สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา

Baht 0

VIEW

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Baht 21,000.-

VIEW

Mail : graduate@sru.ac.th

Phone : 077913381

Location : คณะครุศาสตร์

Contact Me