ผศ.ดร.จิตดารมย์ รัตนวุฒิ

คณะกรรมการประจำหลักสูตร

MESSAGE ME

1

COURSES

0

RATING

  • พ.ศ. 2560 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • พ.ศ. 2546 นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • พ.ศ. 2540 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • พ.ศ. 2544 เนติบัณฑิตไทย สาขาวิชานิติศาสตร์ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • พ.ศ. 2542 ประกาศนียบัตรทนายความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรม ราชูปถัมภ์
  • จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ อัคคกร ไชยพงษ์ นิรมล ยินดี และวชิรวิชญ์ อิทธิธนาศุภวิชญ์. (2560). แนวทางการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (จำนวน 160 หน้า). ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,5(2),(มีหนังสือตอบรับ/รอตีพิมพ์)
  • จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ อัคคกร ไชยพงษ์ นิรมล ยินดี และวชิรวิชญ์ อิทธิธนาศุภวิชญ์. (2560). แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำ : กรณีศึกษาเทศบาลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานีร่วมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (จำนวน 110 หน้า). ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสาร International Journal of Crime, Law and Social Issues (ISCLSI),5(2) (มีหนังสือตอบรับ/รอตีพิมพ์)
  • จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ. (2556). ประวัติศาสตร์กฎหมาย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 243 หน้า.
หนังสือ
  • จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ. (2561). ความสงบเรียบร้อยในกระบวนอนุญาโตตุลาการ. มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 304 หน้า
Any review founded
COURSE
PRICE

สาขาวิชานิติศาสตร์

Baht 23,000.-

VIEW

Location : คณะนิติศาสตร์

Contact Me

[contact-form-7 404 "Not Found"]