ดร.นพดล ทัดระเบียบ

คณะกรรมการประจำหลักสูตร

MESSAGE ME

1

COURSES

0

RATING

ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.) (Doctor of Laws program) (LL.D) - นิติศาสตรมหาบัณทิต (น.ม.) (Master of Laws)(LL.M.)
  • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (LL.B)
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับกลาง รุ่นที่ 10
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และ การดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ 12
  • ประกาศนียบัตร การเป็นผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับ สมบูรณ์
  • ประกาศนียบัตร การพัฒนาผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร. รุ่นที่ 20)

การฝึกอบรม

  • หลักสูตรพนักงานประนอมข้อพิพาทรุ่นที่ 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • หลักสูตรการว่าความในศาลแรงงาน รุ่นที่ 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • หลักสูตรเทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • หลักสูตรวิทยากรฝึกอบรมด้านคุ้มครองแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  • สัมมนาหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวปฏิบัติงานคุ้มครองแรงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • หลักสูตรแนวทางการตรวจแรงงานและการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • หลักสูตร โครงการอบรมพนักงานตรวจแรงงานขั้นพื้นฐาน สำนักความปลอดภัย กรมสวัสดิการฯ
  • หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน สำนักคุ้มครองกรมสวัสดิการฯ
  • หลักสูตรการเป็นผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์(บุคลากรภาครัฐ) สำนักงานพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการฯ
  • หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร. รุ่นที่ 20 ) กองการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการฯ
  • หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรมโดยใช้ WISE TECHNIGUE กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization)
  • หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำนักความปลอดภัย กรมสวัสดิการฯ
  • หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประสบการณ์ทำงาน

  • ข้าราชการพลเรือน สังกัด กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย
  • ข้าราชการพลเรือน สังกัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  • อาจารย์พิเศษ สอนวิชากฎหมายแรงงานและการแรงงานสัมพันธ์/ วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ /วิชากฎหมายมหาชน /วิชากฎหมายปกครอง/ มหาวิทยาลัยราชฏักจังหวัดภูเก็ต/ มหาวิทยาลัยราชฏักจังหวัดนครศรีธรรมราช/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สาขาหาดใหญ่/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สาขา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี่ภาคใต้ (SCT) จังหวัดนครศรีธรรมราช
Any review founded
COURSE
PRICE

สาขาวิชานิติศาสตร์

Baht 23,000.-

VIEW

Location : คณะนิติศาสตร์

Contact Me