ดร.พิมพ์แแพร ศรีสวัสดิ์

คณะกรรมการประจำหลักสูตร

MESSAGE ME

1

COURSES

0

RATING

 • วุฒิการศึกษา DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D.) IN Management Studies Management Studies The University of Exeter, England 2013
 • Master of Business Administration International Business The University of Technology Sydney, Australia 2004
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย 1999
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
 • อุตสาหกรรมบริการ
ประวัติการทำงาน
 • 2548-ปัจจุบัน อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผลงานวิจัยที่ทำมาแล้วหลังจบปริญญาเอก
 • พิมพ์แพร พุทธิชีวิน. (2559). กลยุทธ์การตลาดและส่วนประสมการตลาดของโรงแรมขนาดเล็กในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
  • งานวิจัยที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
   • เรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีในเขตจังหวัด สุราษฎร์ธานี; งบเงินอุดหนุนรายได้ เพื่องานวิจัยปี 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี; ผู้รับผิดชอบงานวิจัย: ผศ.ดร.อรุษคงรุ่งโชค และ ดร.พิมพ์แพร พุทธิชีวิน
   • แนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลกำแพง จังหวัดสตูล; งบประมาณเงินทุนจากโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายต้นแบบบูรณาการพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับชุมชนท้องถิ่นและภาคี (สสส.); ผู้รับผิดชอบงานวิจัย: ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค และ ดร.พิมพ์แพร พุทธิชีวิน
   • แนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลนาทอน จังหวัดสตูล; งบประมาณเงินทุนจากโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายต้นแบบบูรณาการพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับชุมชนท้องถิ่นและภาคี (สสส.); ผู้รับผิดชอบงานวิจัย: ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค และ ดร.พิมพ์แพร พุทธิชีวิน
   • แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพภายใต้บริบทเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียวอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ งบประมาณเงินทุนจากโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายต้นแบบบูรณาการพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับชุมชนท้องถิ่นและภาคี (สสส.); ผู้รับผิดชอบงานวิจัย: ดร.พิมพ์แพร พุทธิชีวิน และ ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค
  • ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
   • Buddhichiwin, P. (2015, March). Marketing Mix in Small Hotels: Koh Samui. Oral Presentation & Proceedings: The International Research Conference on Business, Economics and Social Sciences (IRC-2015 held in Istanbul Conference), Turkey.
   • Kongrungchok, A. & Buddhichiwin, P. (2016, December). The Achievement of Students’ Learning on Auditing Course. Oral Presentation & Proceedings: International Conference on Education (ICED) 2016, The Philippines.
   • จารุณีย์ หมั่นถนอม นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี และ พิมพ์แพร พุทธิชีวิน. (2559, ตุลาคม). กลยุทธ์การมุ่งเน้นการตลาดที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย.
   • ฤทัยชนก หนูสอน วรรณวิชณีย์ และ พิมพ์แพร พุทธิชีวิน. (2560, มีนาคม). อุปสงค์ต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ, มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต, ประเทศไทย.
Any review founded
COURSE
PRICE

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Baht 23,000.-

VIEW

Mail : praebuddhi@gmail.com

Location : คณะวิทยาการจัดการ

Contact Me

[contact-form-7 404 "Not Found"]