ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์

คณะกรรมการประจำหลักสูตร

MESSAGE ME

1

COURSES

0

RATING

ประวัติการศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนา (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ประเทศไทย 2011
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 2010
  • บัญชีมหาบัณฑิต บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 1991
  • บัญชีบัณฑิต การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 1983

ประวัติการทำงาน

  • 2540-ปัจจุบัน อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผลงานวิจัยที่ทำมาแล้วหลังจบปริญญาเอก

  • พวงเพ็ญ ชูรินทร์. (2555). การศึกษาประสิทธิภาพของการจัดทำงบประมาณฐานกิจกรรม: กรณีศึกษาสถานีอนามัยนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี.

บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

Churintr, P. (2010). Perceived organizational culture, stress, and job-satisfaction affecting 
     on hotel employee retention: a comparison study between management and operational 
     levels. Employment Relations Record, EBSCO.
Churintr, P. (2012). A Study of the Efficiency of Activity-Based Budgeting: A Case Study of 
     Thai Health Center. Oral Presentation & Proceeding: Eurasia Business and Economics 
     Society (EBES) 2012 Conference, Istanbul, Turkey.
Churintr, P. & Kongrungchok, A. (2016). A Comparison of Ethical Theories in Budget Slack for 
     Thai Business Managers. Oral presentation & Proceeding: International Conference on 
     Education (ICED) 2016, The Philippines.
เสาวรส เกตุกัณฑ์ พวงเพ็ญ ชูรินทร์ และ ธนายุ ภู่วิทยาธร. (2560, มีนาคม-สิงหาคม). ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
     ปฏิบัติงานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้. 
     วารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 19(1).
พุฒิยา เพชรคง พวงเพ็ญ ชูรินทร์ และ อรุษ คงรุ่งโชค. (2561, มกราคม-มิถุนายน). ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงาน
     ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กับต้นทุนของธุรกิจการผลิตในจังหวัด สุราษฎร์ธานี. วารสารวิทยาการ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 5(1), TCI กลุ่ม 2.
Any review founded
COURSE
PRICE

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Baht 23,000.-

VIEW

Mail : ppchurintr@hotmail.com

Location : คณะวิทยาการจัดการ

Contact Me

[contact-form-7 404 "Not Found"]