ดร.สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม

  • ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Any review founded
COURSE
PRICE

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

Baht 23,000.-

VIEW

Contact Me