ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)

สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ เรื่อง กฎหมายต้นแบบในการคุ้มครองสิทธิด้านการศึกษาของคนพิการระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ นางสาวรัชฎาภรณ์ จงจิตร ในวันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. โดยระบบออนไลน์ https://sru.webex.com /meet/julalux.sae หรือ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี