วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ขอเชิญร่วมฟังการสอบการค้นคว้าอิสระนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ณ ห้องประชุม 1ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เวลาชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระนักศึกษา
13.30 น. การพัฒนาระบบทนายความในคดีอาญาเพื่อช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนนายฤทธิชัย เศวตพันธิกุล
14.30 น.เรื่อง มาตรการทางกฎหมาย ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในดคียาเสพติดพันตำรวจตรี สิทธิพร ขันธ์พระแสง  
15.30 น.เรื่อง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับบุคคลสูญหายจากการควบคุมตัวของเจ้าพนักงานปราบปรามยาเสพติด ในคดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดพันตำรวจโทหญิง ขวัญฤดี วัฒนกุล

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เวลาสอบชื่อนักศึกษาชื่อเรื่อง
10.00 น.นางสาวโสมพิสุทธิ์ ทองเจิม การพัฒนาความสามารถการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ร่วมกับแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         
11.00 น.นางสาวกัณฐิกาญจน์ คุ้มหอยกันการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อดิจิทัล เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสาร เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านคลองงา

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เวลาสอบชื่อนักศึกษาชื่อเรื่อง
09.00 น.นางสาววิลาวรรณ วิเชียรครุฑ การจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อความสำเร็จของเกษตรกรผู้ปลูกเงาะโรงเรียน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10.00 น.นางสาวนริศรา มณีสาร ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
11.00 น.นางสาวชุติกาญจน์ รุณแสง ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบการค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  • เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ของนางสาวมีนา บัวสงค์ เวลา 13.00 น.
  • เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของครู กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเขาตากุน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ของนางสาววรรณรท เอี่ยมสะอาด  เวลา 14.00 น.
  • เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ของนายพันธวัธน์ เพชรศิวานนท์ 
    เวลา 15.00 น.