มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด นวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างกว้างขวาง
พร้อมด้วยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเนชั่น และวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
โดยจัดให้มีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยอัน จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้
ผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นเวทีทาง
วิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้ผู้สนใจได้นำไปประยุกต์ใช้และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์วิจัยให้กับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจต่อไป ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่
https://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research

กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  ระยะเวลา

1. กำหนดการลงทะเบียน และชำระเงิน
2. กำหนดการส่งบทความ/ฉบับแก้ไข
3. ประกาศรายชื่อ
4. นำเสนอบทความ
วันที่ 1 สิงหาคม – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563