ผู้ชม
27
เนื้อหา
355
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
723171
มีปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มุ่งมั่น ประสานคนและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

พีธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2559


โครงการการบริการวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้นำ : ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (20 - 21 พ.ย. 2558)
  23.11.2558   โครงการการบริการวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้นำ : ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (20 - 21 พ.ย. 2558)
 
โครงการ Research Alliance cละ Academic Tea Time (18 พฤศจิกายน 2558)
  23.11.2558   โครงการ Research Alliance cละ Academic Tea Time (18 พฤศจิกายน 2558)
 
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (13 ต.ค. 58)
  14.10.2558   โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (13 ต.ค. 58)
 
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
  27.09.2558   พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
 
การเสวนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (8 ก.ย. 58)
  08.09.2558   การเสวนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (8 ก.ย. 58)
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ร่วมสืบสานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558   ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ สำนักศิลปะวัฒนธรรม
  29.07.2558   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมสืบสานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ สำนักศิลปะวัฒนธรรม
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร [11 กรกฎาคม 2558]
  13.07.2558   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร [11 กรกฎาคม 2558]
 
โครงการเสวนาประเด็นปัญหาในการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา [8 กรกฎาคม 2558 ]
  08.07.2558   โครงการเสวนาประเด็นปัญหาในการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา [8 กรกฎาคม 2558 ]
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร” [7 กรกฎาคม 2558 ]
  08.07.2558   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร” [7 กรกฎาคม 2558 ]
 
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ [27 มิถุนายน 2558]
  08.07.2558   พิธีทำบุญเลี้ยงพระ [27 มิถุนายน 2558]