• header001.jpg
  • header002.jpg
  • header003.jpg
  • header004.jpg
  • header005.jpg
 
 

    

มีปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มุ่งมั่น ประสานคนและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

การจัดทำฐานข้อมูลผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา
  05-04-2557   การจัดทำฐานข้อมูลผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา
เรียน ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา            ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย...
 
ขอข้อมูลผลงานวิจัย (เพิ่มเติม)
  05-04-2557   ขอข้อมูลผลงานวิจัย (เพิ่มเติม)
เรียน ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา            ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย...
 
โครงการอบรม «หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์» โดย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย (26-27 มีนาคม 2557)
  28-03-2557   โครงการอบรม «หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์» โดย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย (26-27 มีนาคม 2557)
โครงการอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" โดย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย (26-27 มีนาคม 2557)  20140328...
 
ประกาศผลการสอบภาษอังกฤษเพิ่มเติม (Language Examination)
  26-03-2557   ประกาศผลการสอบภาษอังกฤษเพิ่มเติม (Language Examination)
Download : รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การสอบผ่านภาษอังกฤษเพิ่มเติม (Language Examination) 19 มี.ค. 2557...
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557
  24-03-2557   ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557
Download : ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 ...
 
รายชื่อหัวข้องานวิจัย ป.โท รุ่น 3 การบริหารการศึกษา (เกาะสมุย)
  03-01-2557   รายชื่อหัวข้องานวิจัย ป.โท รุ่น 3 การบริหารการศึกษา (เกาะสมุย)
Download : รายชื่อหัวข้องานวิจัย ป.โท รุ่น 3 การบริหารการศึกษา (เกาะสมุย)...
 

28-03-2557   โครงการอบรม «หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์» โดย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย (26-27 มีนาคม 2557)
10-02-2557   กาารสอบงานวิจัย โดยนายชูศักดิ์ ชูช่วย นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา (7 ก.พ. 2557)
25-01-2557   โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (23 - 24 มกราคม 2557)
24-11-2556   ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในงานราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9
04-11-2556   การรับรายงานตัวลงทะเบียนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 (2 พ.ย. 56)
09-10-2556   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ศึกษาดูงาน ณ บัณฑิควิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (08 ต.ค. 56)
อ่านทั้งหมด :  gallery