• header000.jpg
  • header001.jpg
  • header002.jpg
  • header003.jpg
  • header004.jpg
ผู้ชม
6
เนื้อหา
321
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
479764
มีปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มุ่งมั่น ประสานคนและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

ประกาศผลสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 3/2557
  04-07-2558   ประกาศผลสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 3/2557
*ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่าน...
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558
  08-06-2558   ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สม...
 
ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น
  25-05-2558   ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น
          มหาวิทยาลัยราชภัฏน...
 
ประกาศ - ผลสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) -
  16-05-2558   ประกาศ - ผลสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) -
             การสอบวัดคุณสมบั...
 
ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 3/2557
  12-05-2558   ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 3/2557
*อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ...
 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อ "มุมมองวิชาการบัณฑิตศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
  01-05-2558   การประชุมวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อ "มุมมองวิชาการบัณฑิตศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
             ผศ.ดร.ประโยชน์...
 
ขั้นตอนการขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  02-03-2558   ขั้นตอนการขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  ดาวน์โหลด ประกาศขั้น...
 
ประกาศ ระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
  02-03-2558   ประกาศ ระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
* ดาวน์โหลดประกาศระยะเวลาดำเ...
 

12/05/2558   ประกาศปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับ นศ.ภาคพิเศษ มีรายวิชาลงทะเบียนศึกษาในชั้นเรียน) (เปลี่ยนแปลง) ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับ นศ.ภาคปกติ) (เปลี่ยนแปลง) ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับนักศึกษาที่กำลังดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์) (เปลี่ยนแปลง)...
09/03/2558   ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศปฏิทินวิชาการ 3-57 (สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 53 - 56) ประกาศปฏิทินวิชาการ 3-57 (สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 57) *(เปลี่ยนแปลง)...
อ่านทั้งหมด : 
ประมวลภาพ งานราชภัฏวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย
  12/02/2558   ประมวลภาพ งานราชภัฏวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย
 
โครงการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ ( Excellence Service )
  28/11/2557   โครงการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ ( Excellence Service )
 
โครงการสัมมนา "มาตรฐานวารสามรไทย : ระดับชาติและนานาชาติ"  (26 ก.ย. 2557)
  29/09/2557   โครงการสัมมนา "มาตรฐานวารสามรไทย : ระดับชาติและนานาชาติ" (26 ก.ย. 2557)
 
โครงการสัมมนา "มาตรฐานวารสารไทย : ระดับชาติและนานาชาติ"  (26 ก.ย. 2557)
  29/09/2557   โครงการสัมมนา "มาตรฐานวารสารไทย : ระดับชาติและนานาชาติ" (26 ก.ย. 2557)
 
การเปิดระบบอักขราวิสุทธิ์ให้ท่านสามารถใช้งานตรวจสอบผลงานวิทยานิพนธ์
  19/09/2557   การเปิดระบบอักขราวิสุทธิ์ให้ท่านสามารถใช้งานตรวจสอบผลงานวิทยานิพนธ์
 
โครงการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ 2548
  16/09/2557   โครงการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ 2548
 
การรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนีบบีตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557
  02/09/2557   การรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนีบบีตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ณ บัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557
  02/09/2557   การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ณ บัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557
 
English for Work ในวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557
  02/09/2557   English for Work ในวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557
 
บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 23 สิงหาคม 2557
  02/09/2557   บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 23 สิงหาคม 2557