• header000.jpg
  • header001.jpg
  • header002.jpg
  • header003.jpg
  • header004.jpg
ผู้ชม
3
เนื้อหา
320
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
411479
มีปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มุ่งมั่น ประสานคนและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

ประกาศ - สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) -
  17-04-2558   ประกาศ - สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) -
             การสอบวัดคุณสมบั...
 
ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
  09-03-2558   ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
            ตามที่บัณฑิตวิทย...
 
ขั้นตอนการขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  02-03-2558   ขั้นตอนการขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  ดาวน์โหลด ประกาศขั้น...
 
ประกาศ ระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
  02-03-2558   ประกาศ ระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
* ดาวน์โหลดประกาศระยะเวลาดำเ...
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
  23-02-2558   ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
  * อ่านรายละเอียดและดา...
 
ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
  23-02-2558   ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
* อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการ...
 
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (31 ม.ค. - 1 ก.พ. 2553)
  03-02-2558   โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (31 ม.ค. - 1 ก.พ. 2553)
           บัณฑิตวิทยาลัย ได...
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
  16-01-2558   ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาล...
 

09/03/2558   ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2557
* ประกาศปฏิทินวิชาการ 3-57 (สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 53 - 56)* ประกาศปฏิทินวิชาการ 3-57 (สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 57)...
01/10/2557   ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 2/2557) ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2553-2556 ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาที่เข้าปี 2557 ...
10/09/2557   ปฏิทินวิชาการหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
  * ปฏิทินวิชาการหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 1/2557...
15/05/2557   ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่1/57)* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2552-2556* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ทั้งนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน...
อ่านทั้งหมด : 
ประมวลภาพ งานราชภัฏวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย
  12/02/2558   ประมวลภาพ งานราชภัฏวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย
 
โครงการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ ( Excellence Service )
  28/11/2557   โครงการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ ( Excellence Service )
 
โครงการสัมมนา "มาตรฐานวารสามรไทย : ระดับชาติและนานาชาติ"  (26 ก.ย. 2557)
  29/09/2557   โครงการสัมมนา "มาตรฐานวารสามรไทย : ระดับชาติและนานาชาติ" (26 ก.ย. 2557)
 
โครงการสัมมนา "มาตรฐานวารสารไทย : ระดับชาติและนานาชาติ"  (26 ก.ย. 2557)
  29/09/2557   โครงการสัมมนา "มาตรฐานวารสารไทย : ระดับชาติและนานาชาติ" (26 ก.ย. 2557)
 
การเปิดระบบอักขราวิสุทธิ์ให้ท่านสามารถใช้งานตรวจสอบผลงานวิทยานิพนธ์
  19/09/2557   การเปิดระบบอักขราวิสุทธิ์ให้ท่านสามารถใช้งานตรวจสอบผลงานวิทยานิพนธ์
 
โครงการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ 2548
  16/09/2557   โครงการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ 2548
 
การรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนีบบีตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557
  02/09/2557   การรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนีบบีตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ณ บัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557
  02/09/2557   การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ณ บัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557
 
English for Work ในวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557
  02/09/2557   English for Work ในวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557
 
บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 23 สิงหาคม 2557
  02/09/2557   บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 23 สิงหาคม 2557