ผู้ชม
6
เนื้อหา
343
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
630460
มีปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มุ่งมั่น ประสานคนและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

โครงการบริการวิชาการ

The Creativity of Pedagogues & Innovations (20 Dec. 2015)
  23-12-2558   The Creativity of Pedagogues & Innovations (20 Dec. 2015)
          เมื่อวันที่ 20 ธัน...
 
โครงการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
  04-12-2558   โครงการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
               เมื่อวันที่ 1...
 
โครงการการบริการวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้นำ : ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (20 - 21 พ.ย. 2558)
  23-11-2558   โครงการการบริการวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้นำ : ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (20 - 21 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤศจิกาย...
 
โครงการ Research Alliance cละ Academic Tea Time (18 พฤศจิกายน 2558)
  23-11-2558   โครงการ Research Alliance cละ Academic Tea Time (18 พฤศจิกายน 2558)
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 บ...
 
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (13 ต.ค. 58)
  14-10-2558   โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (13 ต.ค. 58)
       เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2...
 
แต่งตั้งอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  23-08-2558   แต่งตั้งอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
             ตามมติการประชุม...
 
การอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
  07-08-2558   การอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
          ** การอบรมตา...
 
การจัดสรรทุนวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 งวดที่ 1
  04-11-2557   การจัดสรรทุนวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 งวดที่ 1
...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ม...
 

17/11/2558   ประกาศปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2554 - 2556 ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและกําลังดําเนินการจัดทําดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และภาคนิพนธ์ ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (จ.-ศ.) ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ส.-อา.)...
12/05/2558   ประกาศปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับ นศ.ภาคพิเศษ มีรายวิชาลงทะเบียนศึกษาในชั้นเรียน) (เปลี่ยนแปลง) ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับ นศ.ภาคปกติ) (เปลี่ยนแปลง) ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับนักศึกษาที่กำลังดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์) (เปลี่ยนแปลง)...
อ่านทั้งหมด : 
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
  27/09/2558   พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
 
การเสวนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (8 ก.ย. 58)
  08/09/2558   การเสวนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (8 ก.ย. 58)
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ร่วมสืบสานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558   ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ สำนักศิลปะวัฒนธรรม
  29/07/2558   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมสืบสานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ สำนักศิลปะวัฒนธรรม
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร [11 กรกฎาคม 2558]
  13/07/2558   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร [11 กรกฎาคม 2558]
 
โครงการเสวนาประเด็นปัญหาในการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา [8 กรกฎาคม 2558 ]
  08/07/2558   โครงการเสวนาประเด็นปัญหาในการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา [8 กรกฎาคม 2558 ]
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร” [7 กรกฎาคม 2558 ]
  08/07/2558   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร” [7 กรกฎาคม 2558 ]
 
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ [27 มิถุนายน 2558]
  08/07/2558   พิธีทำบุญเลี้ยงพระ [27 มิถุนายน 2558]
 
คณะศึกษาดูงาน (แม่โจ้) 26 มิ.ย. 58
  08/07/2558   คณะศึกษาดูงาน (แม่โจ้) 26 มิ.ย. 58
 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อ "มุมมองวิชาการบัณฑิตศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน [29-30 เมษายน 2558]
  01/05/2558   การประชุมวิชาการระดับนานาชาติในหัวข้อ "มุมมองวิชาการบัณฑิตศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน [29-30 เมษายน 2558]
 
ประมวลภาพ งานราชภัฏวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย
  12/02/2558   ประมวลภาพ งานราชภัฏวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย