วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
92
เนื้อหา
387
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
854257
มีปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มุ่งมั่น ประสานคนและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

ร่วมใจประหยัดพลังงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  15.06.2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11
  15.06.2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11
 
ประกาศผลการเทียบโอนเพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษฯ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
  13.06.2560   ประกาศผลการเทียบโอนเพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษฯ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  10.06.2560   การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560
  10.06.2560   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
  10.06.2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
  10.06.2560   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
 
กรมสุขภาพจิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14
  08.06.2560   กรมสุขภาพจิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14
 
ขอเชิญร่วมโครงการ «เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus» ครั้งที่ 5
  02.06.2560   ขอเชิญร่วมโครงการ «เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus» ครั้งที่ 5
 
โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา
  01.06.2560   โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา
 

โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
  26.05.2560   โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 
โครงการบริการวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
  25.03.2560   โครงการบริการวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (2 มีนาคม 2560)
  24.03.2560   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (2 มีนาคม 2560)
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 //19 ส.ค. 59
  30.09.2559   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 //19 ส.ค. 59
 
คณะศึกษามาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง //17 ส.ค. 59
  30.09.2559   คณะศึกษามาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง //17 ส.ค. 59
 
ปฐมนิเทศและรายงานตัวนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท //6 ส.ค. 59
  30.09.2559   ปฐมนิเทศและรายงานตัวนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท //6 ส.ค. 59
 
แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 //15 ก.ค. 59
  30.09.2559   แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 //15 ก.ค. 59
 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน (3-4 มี.ค. 59)
  16.03.2559   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน (3-4 มี.ค. 59)
 
การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (17-19 ก.พ. 59)
  16.03.2559   การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (17-19 ก.พ. 59)
 
The Creativity of Pedagogues & Innovations (20 Dec. 2015)
  23.12.2558   The Creativity of Pedagogues & Innovations (20 Dec. 2015)