ผู้ชม
2
เนื้อหา
307
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
317515
มีปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มุ่งมั่น ประสานคนและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
  21-12-2557   ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
ประกาศผลการสอบประมวล ...รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
  18-12-2557   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
* อ่านรายละเอียดและต ...รายละเอียดเพิ่มเติม
 
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา
  10-12-2557   รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา
         เปิดรับสม ...รายละเอียดเพิ่มเติม
 
โครงการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ ( Excellence Service )
  28-11-2557   โครงการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ ( Excellence Service )
       บัณฑิตวิทยา ...รายละเอียดเพิ่มเติม
 
การจัดสรรทุนวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 งวดที่ 1
  04-11-2557   การจัดสรรทุนวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 งวดที่ 1
ประกาศบัณฑิตวิทยาล ...รายละเอียดเพิ่มเติม
 
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ M.B.A.
  01-08-2557   กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ M.B.A.
M.B.A. รุ่น 12 แ ...รายละเอียดเพิ่มเติม
 
รายชื่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (การค้นคว้าอิสระ) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  30-06-2557   รายชื่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (การค้นคว้าอิสระ) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  รายชื่อการค้น ...รายละเอียดเพิ่มเติม
 
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา  (สำหรับผู้สอนใหม่)
  05-04-2557   การจัดทำฐานข้อมูลผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับผู้สอนใหม่)
           เรียน ผู้ ...รายละเอียดเพิ่มเติม
 

01/10/2557   ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 2/2557) ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2553-2556 ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาที่เข้าปี 2557 ...
10/09/2557   ปฏิทินวิชาการหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
  * ปฏิทินวิชาการหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 1/2557...
15/05/2557   ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่1/57)* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2552-2556* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ทั้งนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน...
อ่านทั้งหมด : 
โครงการสัมมนา "มาตรฐานวารสามรไทย : ระดับชาติและนานาชาติ"  (26 ก.ย. 2557)
  29/09/2557   โครงการสัมมนา "มาตรฐานวารสามรไทย : ระดับชาติและนานาชาติ" (26 ก.ย. 2557)
 
โครงการสัมมนา "มาตรฐานวารสารไทย : ระดับชาติและนานาชาติ"  (26 ก.ย. 2557)
  29/09/2557   โครงการสัมมนา "มาตรฐานวารสารไทย : ระดับชาติและนานาชาติ" (26 ก.ย. 2557)
 
การเปิดระบบอักขราวิสุทธิ์ให้ท่านสามารถใช้งานตรวจสอบผลงานวิทยานิพนธ์
  19/09/2557   การเปิดระบบอักขราวิสุทธิ์ให้ท่านสามารถใช้งานตรวจสอบผลงานวิทยานิพนธ์
 
โครงการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ 2548
  16/09/2557   โครงการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ 2548
 
การรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนีบบีตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557
  02/09/2557   การรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนีบบีตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ณ บัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557
  02/09/2557   การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ณ บัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557
 
English for Work ในวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557
  02/09/2557   English for Work ในวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557
 
บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 23 สิงหาคม 2557
  02/09/2557   บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 23 สิงหาคม 2557
 
การเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ ผศ.ดร. สุดาพร ลัษณียนาวิน 16-17สิงหาคม 57
  02/09/2557   การเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ ผศ.ดร. สุดาพร ลัษณียนาวิน 16-17สิงหาคม 57
 
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ [01 Aug. 2014]
  02/08/2557   งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ [01 Aug. 2014]