ผู้ชม
42
เนื้อหา
358
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
738883
มีปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มุ่งมั่น ประสานคนและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

พีธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตร ป.บัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
  16.08.2559   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตร ป.บัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตร ป.บัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
  09.08.2559   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตร ป.บัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559
  30.07.2559   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
  23.07.2559   ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559
  01.07.2559   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) และมหาบัณฑิต (ป.โท)
  29.06.2559   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) และมหาบัณฑิต (ป.โท)
 

โครงการการบริการวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้นำ : ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (20 - 21 พ.ย. 2558)
  23.11.2558   โครงการการบริการวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้นำ : ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (20 - 21 พ.ย. 2558)
 
โครงการ Research Alliance cละ Academic Tea Time (18 พฤศจิกายน 2558)
  23.11.2558   โครงการ Research Alliance cละ Academic Tea Time (18 พฤศจิกายน 2558)
 
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (13 ต.ค. 58)
  14.10.2558   โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (13 ต.ค. 58)
 
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
  27.09.2558   พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
 
การเสวนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (8 ก.ย. 58)
  08.09.2558   การเสวนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (8 ก.ย. 58)
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ร่วมสืบสานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558   ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ สำนักศิลปะวัฒนธรรม
  29.07.2558   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมสืบสานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ สำนักศิลปะวัฒนธรรม
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร [11 กรกฎาคม 2558]
  13.07.2558   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร [11 กรกฎาคม 2558]
 
โครงการเสวนาประเด็นปัญหาในการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา [8 กรกฎาคม 2558 ]
  08.07.2558   โครงการเสวนาประเด็นปัญหาในการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา [8 กรกฎาคม 2558 ]
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร” [7 กรกฎาคม 2558 ]
  08.07.2558   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร” [7 กรกฎาคม 2558 ]
 
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ [27 มิถุนายน 2558]
  08.07.2558   พิธีทำบุญเลี้ยงพระ [27 มิถุนายน 2558]