• header000.jpg
  • header001.jpg
  • header002.jpg
  • header003.jpg
  • header004.jpg
ผู้ชม
3
เนื้อหา
311
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
342869
มีปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มุ่งมั่น ประสานคนและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

กำหนดการกิจกรรมงานราชภัฏวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย
  25-01-2558   กำหนดการกิจกรรมงานราชภัฏวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย
กำหนดการกิจกรรมงานราชภัฏ...
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
  16-01-2558   ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาล...
 
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียน 1/2557
  15-01-2558   ประกาศผลการสอบประมวลความรู้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียน 1/2557
>> ตรวจสอบรายชื่อผู้สอ...
 
ประกาศผลการสอบยกเว้นการเรียนระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
  13-01-2558   ประกาศผลการสอบยกเว้นการเรียนระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
>> ตรวจสอบรายชื่อผู้สอ...
 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33
  25-12-2557   รายงานสืบเนื่องจากการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม ...
 
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
  21-12-2557   ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
>> ตรวจสอบรายชื่อผู้สอ...
 
การจัดสรรทุนวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 งวดที่ 1
  04-11-2557   การจัดสรรทุนวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 งวดที่ 1
...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ม...
 
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ M.B.A.
  01-08-2557   กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ M.B.A.
M.B.A. รุ่น 12 แผน ก และ ข...
 

01/10/2557   ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 2/2557) ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2553-2556 ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาที่เข้าปี 2557 ...
10/09/2557   ปฏิทินวิชาการหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
  * ปฏิทินวิชาการหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 1/2557...
15/05/2557   ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่1/57)* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2552-2556* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ทั้งนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน...
อ่านทั้งหมด : 
โครงการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ ( Excellence Service )
  28/11/2557   โครงการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ ( Excellence Service )
 
โครงการสัมมนา "มาตรฐานวารสามรไทย : ระดับชาติและนานาชาติ"  (26 ก.ย. 2557)
  29/09/2557   โครงการสัมมนา "มาตรฐานวารสามรไทย : ระดับชาติและนานาชาติ" (26 ก.ย. 2557)
 
โครงการสัมมนา "มาตรฐานวารสารไทย : ระดับชาติและนานาชาติ"  (26 ก.ย. 2557)
  29/09/2557   โครงการสัมมนา "มาตรฐานวารสารไทย : ระดับชาติและนานาชาติ" (26 ก.ย. 2557)
 
การเปิดระบบอักขราวิสุทธิ์ให้ท่านสามารถใช้งานตรวจสอบผลงานวิทยานิพนธ์
  19/09/2557   การเปิดระบบอักขราวิสุทธิ์ให้ท่านสามารถใช้งานตรวจสอบผลงานวิทยานิพนธ์
 
โครงการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ 2548
  16/09/2557   โครงการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ 2548
 
การรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนีบบีตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557
  02/09/2557   การรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนีบบีตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ณ บัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557
  02/09/2557   การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ณ บัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557
 
English for Work ในวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557
  02/09/2557   English for Work ในวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557
 
บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 23 สิงหาคม 2557
  02/09/2557   บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 23 สิงหาคม 2557
 
การเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ ผศ.ดร. สุดาพร ลัษณียนาวิน 16-17สิงหาคม 57
  02/09/2557   การเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ ผศ.ดร. สุดาพร ลัษณียนาวิน 16-17สิงหาคม 57