• header001.jpg
  • header002.jpg
  • header003.jpg
  • header004.jpg
  • header005.jpg
 
 

    

มีปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มุ่งมั่น ประสานคนและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
  20-08-2557   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี-->> รายละเอียดเพิ่มเติม
 
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ [01 Aug. 2014]
  02-08-2557   งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ [01 Aug. 2014]
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่  20140801-->> รายละเอียดเพิ่มเติม
 
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ M.B.A.
  01-08-2557   กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ M.B.A.
M.B.A. รุ่น-->> รายละเอียดเพิ่มเติม
 
รายชื่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (การค้นคว้าอิสระ) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  30-06-2557   รายชื่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (การค้นคว้าอิสระ) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  รายชือเรื่องภาคนิพนธ์ รุ่นที่ 20... กลุ่มที่-->> รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10
  12-05-2557   ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10
   -->> รายละเอียดเพิ่มเติม
 
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา  (สำหรับผู้สอนใหม่)
  05-04-2557   การจัดทำฐานข้อมูลผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับผู้สอนใหม่)
   -->> รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ขอข้อมูลผลงานวิจัย (เพิ่มเติม)
  05-04-2557   ขอข้อมูลผลงานวิจัย (เพิ่มเติม)
   -->> รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ทดลองใช้ฐานข้อมูล และ Streaming Video ALEXANDER STREET PRESS ครอบคลุมสาขาวิชาการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์
  14-01-2556   ทดลองใช้ฐานข้อมูล และ Streaming Video ALEXANDER STREET PRESS ครอบคลุมสาขาวิชาการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์
1. ฐานข้อมูล-->> รายละเอียดเพิ่มเติม
 

15/05/2557   ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่1/57)* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2552-2556* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ทั้งนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน...
14/01/2557   ปฏิทินวิชาการประจำภาคเรียนที่ 3/2556 (ภาคฤดูร้อน)
Download : ปฏิทินวิชาการประจำภาคเรียนที่ 3/2556 (ภาคฤดูร้อน)...
30/09/2556   ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556
  * * ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ* * ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ภาคพิเศษ...
อ่านทั้งหมด : 
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ [01 Aug. 2014]
  02/08/2557   งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ [01 Aug. 2014]
 
ประมวลภาพ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ (12-14 มิ.ย.2557)
  03/06/2557   ประมวลภาพ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ (12-14 มิ.ย.2557)
 
ประมวลภาพ : โครงการการใช้ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการท้องถิ่น [28-29 พ.ค. 57]
  30/05/2557   ประมวลภาพ : โครงการการใช้ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการท้องถิ่น [28-29 พ.ค. 57]
 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา (24 - 25 เมษายน 2557)
  28/04/2557   การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา (24 - 25 เมษายน 2557)
 
โครงการอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" โดย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย (26-27 มีนาคม 2557)
  28/03/2557   โครงการอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" โดย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย (26-27 มีนาคม 2557)
 
กาารสอบงานวิจัย โดยนายชูศักดิ์ ชูช่วย นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา (7 ก.พ. 2557)
  10/02/2557   กาารสอบงานวิจัย โดยนายชูศักดิ์ ชูช่วย นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา (7 ก.พ. 2557)
 
โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (23 - 24 มกราคม 2557)
  25/01/2557   โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (23 - 24 มกราคม 2557)
 
ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในงานราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9
  24/11/2556   ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในงานราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9
 
การรับรายงานตัวลงทะเบียนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 (2 พ.ย. 56)
  04/11/2556   การรับรายงานตัวลงทะเบียนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 (2 พ.ย. 56)
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ศึกษาดูงาน ณ บัณฑิควิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (08 ต.ค. 56)
  09/10/2556   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ศึกษาดูงาน ณ บัณฑิควิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (08 ต.ค. 56)