ผู้ชม
86
เนื้อหา
376
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
868151
มีปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มุ่งมั่น ประสานคนและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัณฑิตวิชาชีพครู 1/2560


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 //19 ส.ค. 59
  30.09.2559   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 //19 ส.ค. 59
 
คณะศึกษามาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง //17 ส.ค. 59
  30.09.2559   คณะศึกษามาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง //17 ส.ค. 59
 
ปฐมนิเทศและรายงานตัวนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท //6 ส.ค. 59
  30.09.2559   ปฐมนิเทศและรายงานตัวนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท //6 ส.ค. 59
 
แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 //15 ก.ค. 59
  30.09.2559   แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 //15 ก.ค. 59
 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน (3-4 มี.ค. 59)
  16.03.2559   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน (3-4 มี.ค. 59)
 
การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (17-19 ก.พ. 59)
  16.03.2559   การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (17-19 ก.พ. 59)
 
The Creativity of Pedagogues & Innovations (20 Dec. 2015)
  23.12.2558   The Creativity of Pedagogues & Innovations (20 Dec. 2015)
 
โครงการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
  04.12.2558   โครงการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
 
โครงการการบริการวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้นำ : ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (20 - 21 พ.ย. 2558)
  23.11.2558   โครงการการบริการวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้นำ : ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (20 - 21 พ.ย. 2558)
 
โครงการ Research Alliance cละ Academic Tea Time (18 พฤศจิกายน 2558)
  23.11.2558   โครงการ Research Alliance cละ Academic Tea Time (18 พฤศจิกายน 2558)