• header001.jpg
  • header002.jpg
  • header003.jpg
  • header004.jpg
  • header005.jpg
 
 

    

มีปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มุ่งมั่น ประสานคนและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

	ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
  18-07-2557   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
* ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....
 
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
  03-07-2557   ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....
 
ขอเชิญสมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
  03-07-2557   ขอเชิญสมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุน สควค. ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
  30-06-2557   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุน สควค. ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
 
รายชือเรื่องภาคนิพนธ์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 20)
  30-06-2557   รายชือเรื่องภาคนิพนธ์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 20)
   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
  29-06-2557   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....
 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10
  12-05-2557   ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10
   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....
 
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา  (สำหรับผู้สอนใหม่)
  05-04-2557   การจัดทำฐานข้อมูลผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับผู้สอนใหม่)
     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....
 

15/05/2557   ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่1/57)* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2552-2556* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ทั้งนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน...
14/01/2557   ปฏิทินวิชาการประจำภาคเรียนที่ 3/2556 (ภาคฤดูร้อน)
Download : ปฏิทินวิชาการประจำภาคเรียนที่ 3/2556 (ภาคฤดูร้อน)...
30/09/2556   ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556
  * * ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ* * ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ภาคพิเศษ...
อ่านทั้งหมด : 
ประมวลภาพ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ (12-14 มิ.ย.2557)
  03/06/2557   ประมวลภาพ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ (12-14 มิ.ย.2557)
 
ประมวลภาพ : โครงการการใช้ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการท้องถิ่น [28-29 พ.ค. 57]
  30/05/2557   ประมวลภาพ : โครงการการใช้ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการท้องถิ่น [28-29 พ.ค. 57]
 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา (24 - 25 เมษายน 2557)
  28/04/2557   การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา (24 - 25 เมษายน 2557)
 
โครงการอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" โดย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย (26-27 มีนาคม 2557)
  28/03/2557   โครงการอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" โดย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย (26-27 มีนาคม 2557)
 
กาารสอบงานวิจัย โดยนายชูศักดิ์ ชูช่วย นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา (7 ก.พ. 2557)
  10/02/2557   กาารสอบงานวิจัย โดยนายชูศักดิ์ ชูช่วย นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา (7 ก.พ. 2557)
 
โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (23 - 24 มกราคม 2557)
  25/01/2557   โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (23 - 24 มกราคม 2557)
 
ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในงานราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9
  24/11/2556   ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในงานราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9
 
การรับรายงานตัวลงทะเบียนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 (2 พ.ย. 56)
  04/11/2556   การรับรายงานตัวลงทะเบียนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 (2 พ.ย. 56)
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ศึกษาดูงาน ณ บัณฑิควิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (08 ต.ค. 56)
  09/10/2556   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ศึกษาดูงาน ณ บัณฑิควิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (08 ต.ค. 56)
 
คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (2 ต.ค. 2556) ณ ห้อง G807 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  02/10/2556   คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (2 ต.ค. 2556) ณ ห้อง G807 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี