ประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

ขอให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยดำเนินการ ดังนี้

  1. ทำสัญญากับบัณฑิตวิทยาาลัย ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่ 20-27 ธันวาคม 2564 (ผู้ไม่มาทำสัญญาถือว่าสละสิทธิ์)
  2. รายงานความก้าวต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
  3. รายงานผลการวิจัยขั้นสุดท้าย โดย 1) ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ 2) ใบรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย