เปิดรับสมัครสอบนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

รายละเอียดการรับสมัครระดับปริญญาโท

 • ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ภาคพิเศษ)
  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
   • สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (แผน ก) จำนวน 15 คน
   • สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (แผน ข) จำนวน 15 คน
   • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก) จำนวน 30 คน
   • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข) จำนวน 30 คน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผน ก) จำนวน 10 คน
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผน ข) จำนวน 40 คน
  • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   • สาขาวิชานิติศาสตร์ (แผน ก) จำนวน 10 คน
   • สาขาวิชานิติศาสตร์ (แผน ข) จำนวน 30 คน
  • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
   • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (แผน ก) จำนวน 20 คน
   • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (แผน ข) จำนวน 20 คน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
   • สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น (แผน ก) จำนวน 20 คน
   • สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น (แผน ข) จำนวน 20 คน
 • ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ภาคปกติ)
  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผน ก) จำนวน 10 คน

กำหนดการรับสมัคร

 1. สมัครทางอินเตอร์เน็ต (Online) เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 เมษายน 2564
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา (ทุกสาขาวิชา) 30 เมษายน 2564
 3. สอบคัดเลือกเข้าศึกษา (ทุกสาขาวิชา) 8 พฤษภาคม 2564
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 12 พฤษภาคม 2564
 5. สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 16 พฤษภาคม 2564
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ทุกสาขาวิชา) 21 พฤษภาคม 2564
 7. รายงานตัวและปฐมนิเทศ 29 พฤษภาคม 2564
 8. เปิดเรียนภาคปกติ 28 มิถุนายน 2564
 9. เปิดเรียนภาคพิเศษ 26 มิถุนายน 2564

Dowload file ประกาศและรายละเอียดการรับสมัคร