ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ สมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง ฯลฯ ระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท และปริญญาเอก ทุนละ 100,000 บาท รายละเอียดตามประกาศการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) https://www.constitutionalcourt.or.th/

ประกาศผล

ประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

ขอให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยดำเนินการ ดังนี้ ทำสัญญากับบัณฑิตวิทยาาลัย ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่ 20-27 ธันวาคม 2564 (ผู้ไม่มาทำสัญญาถือว่าสละสิทธิ์) รายงานความก้าวต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รายงานผลการวิจัยขั้นสุดท้าย โดย 1) ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ 2) ใบรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

หมดเขต : ประกาศ ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2022-2023

ประกาศทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2022-2023 รัฐบาลฮังการีกำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2022-2023เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครได้แก่ มีสัญชาติไทย เกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2547 และไม่เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อนยกเว้นผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้และผู้ที่เคยได้รับทุนเพ Read more

(ขยายเวลา) การจัดสรรทุนวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2565

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กําหนดการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ 2565 โดยมี วัตถุประสงค์ในการจัดสรรทุนวิจัยให้กับนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การจัดสรรและ พิจารณาทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บัณฑิตวิทยาลัยจึงกําหนดรายละเอียดการจัดสรรและพิจารณาทุนวิจัย ดังนี้ 1. เกณฑ์การจัดสรร 1.1 เป็นโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 1.2 ผู้ขอรับทุนต้องเรียนครบในรายวิชาและผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยได Read more

Expired: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ด่วน!!!! โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. เปิดรับข้อเสนอทุนปี 2565 ในระบบ NRIIS ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564 ปิดระบบรับสมัครเวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ประเด็นหัวข้อวิจัยประจำปี 2565 (เลือกสมัครประเด็นใดประเด็นหนึ่งเท่านั้น) สุนทรียภาพข้ามศาสตร์ – มนุษยชาติข้ามศิลป์: การแปลงทุนทางวัฒนธรรมกับการแก้ปัญหาสังคมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อมนุษยศาสตร์คือการประดิษฐ์: Digital Humanities กับการสร้างนวัตกรรมทางภาษา วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม ‘ฤาจะคือความเสื่อม’: ทัศนะเชิ Read more

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอเชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานรัฐธรรมนูญ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยสามารถยืนขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยดำเนินการได้ตามเอกสารที่แนบ – ขอเชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งท Read more

👜 การจัดสรรทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรให้กับนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การจัดสรรและพิจารณาทุนเป็นไปอย่างทั่วถึง บัณฑิตวิทยาลัยจึงกำหนดรายละเอียด ดังนี้ เกณฑ์การจัดสรร เป็นโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ขอรับทุนต้องเรียนครบในรายวิชาและผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานควบคุมวิทยานิพนธ์ เนื้อหาสาระของงาน Read more