คณะผู้บริหาร

💼 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

เป็นองค์คณะที่เกิดขึ้นตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2550 ประกอบด้วย

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฯ ฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ
3. คณบดีทุกคณะ กรรมการ
4. ประธานกรรมการประจำหลักสูตรฯ ระดับบัณฑิตศึกษา กรรมการ
5. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ
6. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
7. หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่  ดังนี้

  1. กำหนดนโยบายและพัฒนาการดำเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยฯ
  2. ร่างระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและดำเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ
  3. พิจารณาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ
  4. ควบคุมการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ระเบียบและนโยบาย
  5. เสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อดำเนินการเสนอให้สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติการให้ปริญญามหาบัณฑิต  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
  6. พิจารณาเสนอและจัดงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  7. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  8. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหลักสูตร กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระ
  9. ให้คำปรึกษาให้ความเห็นต่อมหาวิทยาลัยฯ ให้กิจการของบัณฑิตวิทยาลัย

💼 คณะกรรมการประจำหลักสูตร

เป็นองค์คณะบุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร ตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. เสนอโครงการเปิดสอนตามรูปแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  2. จัดทำแผนศึกษาตลอดหลักสูตร
  3. จัดผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา
  4. กำหนดแนวทางในการจัดทำวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาในหลักสูตร
  5. พิจารณาให้ความเห็นชอบ หัวข้อวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร
  6. เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
  7. ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยในการจัดสอบประมวลความรอบรู้และสอบวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร
  8. ให้คำปรึกษาแนะนำและติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร
  9. เสนอโครงการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมประสบการณ์ และเสริมทักษะทางวิชาการให้กับนักศึกษาในหลักสูตร
  10. งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร