คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นองค์คณะที่เกิดขึ้นตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2550 ประกอบด้วย

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฯ ฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ
3. คณบดีทุกคณะ กรรมการ
4. ประธานกรรมการประจำหลักสูตรฯ ระดับบัณฑิตศึกษา กรรมการ
5. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ
6. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
7. หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่  ดังนี้

  1. กำหนดนโยบายและพัฒนาการดำเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยฯ
  2. ร่างระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและดำเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ
  3. พิจารณาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ
  4. ควบคุมการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ระเบียบและนโยบาย
  5. เสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อดำเนินการเสนอให้สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติการให้ปริญญามหาบัณฑิต  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
  6. พิจารณาเสนอและจัดงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  7. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  8. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหลักสูตร กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมการควบคุมภาคนิพนธ์
  9. ให้คำปรึกษาให้ความเห็นต่อมหาวิทยาลัยฯ ให้กิจการของบัณฑิตวิทยาลัย