💼 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

เป็นองค์คณะที่เกิดขึ้นตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2550 ประกอบด้วย

ที่คณะกรรมการตำแหน่ง
1.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประธรรมกรรมการ
2.รองอธิการบดีฯ ฝ่ายวิชาการกรรมการ
3.คณบดีทุกคณะกรรมการ
4.ประธานกรรมการประจำหลักสูตรฯ ระดับบัณฑิตศึกษากรรมการ
5.ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกรรมการ
6.คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
7.หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

💼 คณะกรรมการประจำหลักสูตร

มีหน้าที่  ดังนี้

 1. กำหนดนโยบายและพัฒนาการดำเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยฯ
 2. ร่างระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและดำเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ
 3. พิจารณาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ
 4. ควบคุมการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ระเบียบและนโยบาย
 5. เสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อดำเนินการเสนอให้สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติการให้ปริญญามหาบัณฑิต  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
 6. พิจารณาเสนอและจัดงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 7. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 8. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหลักสูตร กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระ
 9. ให้คำปรึกษาให้ความเห็นต่อมหาวิทยาลัยฯ ให้กิจการของบัณฑิตวิทยาลัย

เป็นองค์คณะบุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร ตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. เสนอโครงการเปิดสอนตามรูปแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. จัดทำแผนศึกษาตลอดหลักสูตร
 3. จัดผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา
 4. กำหนดแนวทางในการจัดทำวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาในหลักสูตร
 5. พิจารณาให้ความเห็นชอบ หัวข้อวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร
 6. เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
 7. ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยในการจัดสอบประมวลความรอบรู้และสอบวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร
 8. ให้คำปรึกษาแนะนำและติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร
 9. เสนอโครงการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมประสบการณ์ และเสริมทักษะทางวิชาการให้กับนักศึกษาในหลักสูตร
 10. งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร