แบบฟอร์ม มคอ.

ที่เรื่องไฟล์ WORD ไฟล์ PDF
1.แบบฟอร์ม (มคอ.2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 2565📝Word File📥PDF File
2.แบบเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี📝Word File📥PDF File
3.แบบ มคอ. 5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา📥PDF File
4.ตัวอย่างการกรอกแบบ มคอ. 5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา📥PDF File
5.แบบฟอร์ม มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา📝Word File
6.แบบฟอร์ม มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม📝 Word File
7.แบบฟอร์ม มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา📝 Word File
8.แบบฟอร์ม มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม📝 Word File
9.แบบฟอร์ม มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร📝 Word File