ทุกวันที่เปิดทำการ เวลา 08.30 – 16.00 น.

 1. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
 2. นักศึกษาต้องตรวจสอบการลงทะเบียนรายวิชากับโครงสร้างหลักสูตรที่ศึกษาด้วยตนเองอย่างรอบคอบ หากพบปัญหาต้องรีบแจ้งฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตวิทยาลัยทันที

 1. นักศึกษารับปฏิทินวิชาการและใบแจ้งการชำระเงินแล้วนำไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน หรือชำระเงินผ่านธนาคารแล้วแต่กรณี หลังจากนักศึกษาชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้เก็บใบเสร็จและหลักฐานใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีรายวิชาการลงทะเบียนให้เก็บจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา เพื่อจะได้ตรวจสอบ ในกรณีที่มีปัญหาหรือเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของการลงทะเบียน
 2. นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการลงทะเบียนให้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการลงทะเบียน โดยชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนล่าช้า วันละ 50.- บาท แต่ไม่เกิน 1,500.- บาท (เริ่มตั้งแต่วันสิ้นสุดวันกำหนดการชำระเงินลงทะเบียนตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด)

การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ

 1. นักศึกษาเข้าใหม่ นักศึกษาจะต้องส่งรูปถ่ายสวมชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
 2. กรณีบัตรประจำตัวนักศึกษาหาย ให้ดำเนินการขอบัตรใหม่ โดยยื่นคำร้องเพื่อขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 100.- บาท ที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

 Download แบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

 • การโอนผลการเรียน หมายความว่า การนำหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
 • การยกเว้นการเรียน หมายความว่า การนำหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย ราชภัฏ และให้หมายความรวมถึงการนำเนื้อหาของรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษาแล้ว และ/หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ การทำงาน ซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏและอยู่ในระดับเดียวกันมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
 • รายวิชาที่จะนำมาโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียน ต้องสอบได้หรือเคยศึกษาฝึกอบรม มีประสบการณ์มาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสำเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียนหรือวันสุดท้ายที่ศึกษา อบรม หรือมีประสบการณ์

 Download แบบฟอร์มขอโอนผลการเรียนและยกเว้นรายวิชา

 1. ต้องเป็นรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า B หรือเทียบเท่า
 2. การขอยกเว้นการเรียนจากผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยการฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงาน ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเว้นการเรียน โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
 3. จำนวนหน่วยกิตที่ยกเว้นรวมแล้วต้องไม่เกินหนึ่งในสามสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของหน่วยกิตขั้นต่ำ ซึ่งกำหนดไว้ในสาขาวิชาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเมื่อได้รับการยกเว้นแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
 4. รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษรย่อ P ในช่องระดับคะแนน

* การยกเว้นจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการยกเว้น หน่วยกิตละ 300 บาท

 1. การขอถอน เพิ่มและยกเลิกรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
 2. การขอถอน เพิ่มรายวิชาต้องกระทำภายใน 15 วันนับจากวันเปิดภาคเรียน
 3. การขอยกเลิกรายวิชาต้องกระทำภายใน 60 วันนับจากวันเปิดภาคเรียน และนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ขอรับคืนเงินค่าลงทะเบียน

 1. กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามข้อกำหนดของหลักสูตร แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาหรือที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียนหรือถูกพักการเรียน ต้องชำระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา โดยชำระค่าบำรุงมหาวิทยาลัยฯ และค่าธรรมเนียมอื่นให้ครบถ้วนตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ กำหนด ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคเรียนที่ประสงค์จะรักษาสภาพ
 2. นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน และไม่ชำระเงินเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามข้อ 1 ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 • นักศึกษาที่ประสงค์จะเปลี่ยนคำนำหน้านาม/ยศ/ชื่อ/นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานต่างๆ ดังนี้
  • – คำร้องขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านาม/ยศ/ชื่อ/นามสกุล ตามแบบของมหาวิทยาลัย
  • – ใบสำคัญการเปลี่ยนคำนำหน้านาม/ยศ/ชื่อ/นามสกุล พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  • – ใบสำคัญการสมรส พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีสมรส)
  • – สำเนาทะเบียนบ้านที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 • การขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดที่ผิดพลาด จะต้องนำหลักฐาน เช่น สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาหรือสูติบัตร ยื่นพร้อมบันทึกข้อความขอแก้วัน เดือน ปีเกิด ที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล บัณฑิตวิทยาลัย

 Download แบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อสกุล

 1. ขอรับคำร้องและบัตรแก้เกรด I จากฝ่ายทะเบียนและวัดผล บัณฑิตวิทยาลัย
 2. นำคำร้องและบัตรแก้ I ติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่ติด I ด้วยตนเอง
 3. ติดตามรับบัตรเปลี่ยนเกรด I จากอาจารย์ผู้สอนเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน

 Download แบบฟอร์มขอแก้เกรด I

 1. อนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียนได้ครั้งละ 1 ภาคเรียน โดยนักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องภายใน 20 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนนั้น
 2. เวลาของการพักการเรียนให้นับอยู่ในระยะเวลาของการศึกษาตามหลักสูตร

 Download แบบฟอร์มขอลาพักการเรียน

 • การลาออกนักศึกษาที่ประสงค์จะลาออก ให้ยื่นคำร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจำหลักสูตรตามลำดับ  การลาออกจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ

 Download แบบฟอร์มขอลาออก

นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ต้องสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

 1. บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำประกาศให้มีการสอบ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
 2. ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องเป็นผู้ที่เรียนรายวิชาในภาคเรียนสุดท้าย หรือเรียนครบรายวิชาเนื้อหาแล้ว
 3. นักศึกษาจะต้องสอบผ่านทั้ง 2 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาสัมพันธ์ จึงถือว่าสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ในกรณีที่ไม่ผ่านหมวดวิชาใด นักศึกษามีสิทธิ์สอบแก้ตัวใหม่ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตร และสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ดุษฎีนิพนธ์แล้ว ในภาคเรียนสุดท้ายที่นักศึกษาจะจบการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. นักศึกษาเขียนรายละเอียดคําร้องตามแบบฟอร์ม พร้อมกับรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สวมชุดครุยวิทยฐานะตามคุณวุฒิที่ได้รับ)
 3. ชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต (1,000.- บาท)
 4. นักศึกษานําแบบฟอร์มคําร้องขอสําเร็จการศึกษาและใบเสร็จชําระเงิน มายื่นที่ฝ่ายะเบียนและวัดผลของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดําเนินการต่อไป

นักศึกษาจะเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์เมื่อสภาวิชาการอนุมัติผลการศึกษา และ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรแล้วเท่านั้น

 1. เมื่อสภาวิชาการอนุมัติผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษา และเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิให้
 2. สำหรับใบประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยจะจ่ายให้ได้หลังจากที่สภาประจำมหาวิทยาลัย อนุมัติแล้วประมาณ 60 วัน ส่วนปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรให้ต่อไป

 Download แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา

 • ยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ต่อบัณฑิตวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
 • บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอนุมัติผลการศึกษา ดังนี้
  1. การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
   • มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน
   • สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร
   • ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  2. การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
   • มีคุณสมบัติตามข้อ (1)
   • สอบรายวิชาเสริม “ผ่าน”
   • สอบประมวลความรู้ “ผ่าน”
   • สำหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สอบภาษาอังกฤษ “ผ่าน”
   • ผู้ศึกษาปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ต้องสอบผ่านการประเมินดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ส่งเล่มงานนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมไฟล์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติการศึกษา
 • นำเสนอรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติผลการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร

12 ขั้นตอนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นลำดับการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นตามกำหนดเวลาที่ทำการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดภายระยะที่ทำการศึกษา ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.