ประกาศผลสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ด้วยวิธีการสอบออนไลน์

ประกาศผลสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีการจัดสอบออนไลน์

การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 👩‍🎓 ปริญญาโท 👩‍💼 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ที่ประสงค์จะรับบัตรประจำนักศึกษาให้ติดต่อเพื่อรับบัตรได้ที่ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในวันที่ 23 พ.ย. 2564 (Online)

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน” วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ด้วยระบบออนไลน์) การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 08.30 น. &#8211 Read more

ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ด้วยวิธีการสอบออนไลน์

ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีการจัดสอบออนไลน์ Download รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีการจัดสอบออนไลน์ Download

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภูมิยุทธศาสตร์ไทย : อดีต ปัจจุบน และอนาคต”

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภูมิยุทธศาสตร์ไทย : อดีต ปัจจุบน และอนาคต” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในการศึกษารัฐศาสตร์มากยิ่งขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยระบบออนไลน์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์  เผือกคง หมายเลขโทรศัพท์ 0860165926 เป็นผู้ประสานงาน

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการ เทคนิค วิธีเขียนวิทยานิพนธ์และบทความวิจัยทางรัฐศาสตร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ด้วยระบบออนไลน์

ด้วยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ได้จัดโครงการ เทคนิค วิธีเขียนวิทยานิพนธ์และบทความวิจัยทางรัฐศาสตร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรเข้าใจถึงการเขียนวิทยานิพนธ์และบทความทางวิชาการ เพื่อสร้างคุณภาพทาง วิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ตลอดจนการเผยแพร่ผลงาน วิชาการที่มีคุณภาพต่อสาธารณะ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ซึ่งท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ ทางด Read more

ประชุมเพื่อพบปะประธานและผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ WebEx

วันนี้ (19 ตุลาคม 2564) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยกับประธานและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร.อมร หวังอัครางกูร รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวิกา ภักษา และอาจารย์ ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ประจำบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ทางโปรแกรม Cisco Webex Meetings เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทา Read more

ขยายเวลาการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขยายเวลาการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ หากเลยกำหนดการชำระ จะไม่ได้รับสิทธิ์ส่วนลด 50% ทุกประการ

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วันนี้ (12 ตุลาคม 2564) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ และได้แนะนำแนวทางการบริหารและพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป