ระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ

📄 กระทรวงการอดุมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม/กระทรวงศึกษาธิการ

*** หากแบบฟอร์มใดไม่สามารถ Download ได้กรุณาแจ้งกลับมาที่ Email : graduate@sru.ac.th เพื่อจะได้ทำการปรับปรุง/แก้ไขต่อไป

📄 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

*** หากแบบฟอร์มใดไม่สามารถ Download ได้กรุณาแจ้งกลับมาที่ Email : graduate@sru.ac.th เพื่อจะได้ทำการปรับปรุง/แก้ไขต่อไป

📄 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

*** หากแบบฟอร์มใดไม่สามารถ Download ได้กรุณาแจ้งกลับมาที่ Email : graduate@sru.ac.th เพื่อจะได้ทำการปรับปรุง/แก้ไขต่อไป

📄 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

*** หากแบบฟอร์มใดไม่สามารถ Download ได้กรุณาแจ้งกลับมาที่ Email : graduate@sru.ac.th เพื่อจะได้ทำการปรับปรุง/แก้ไขต่อไป