ประมวลภาพกิจกรรม

23 พฤศจิกายน, 2020 / News Activities

โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 19

วานนี้ (22 พฤศจิกายน 2563) บัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ได้จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 19
Read More
12 พฤศจิกายน, 2020 / News Activities

Coaching การจัดโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

🌴🌴 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.63 นางศุภัจฉรีย์ นวกิจไพฑูรย์ ผอ.กองกลาง พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง ดำเนินงาน Coaching บัณฑิตวิทยาลัย ในการจัดโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเ...
Read More
18 กรกฎาคม, 2020 / News Activities

กำหนดการประชุมนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2563) บัณฑิตวิทยาลัย มรส. ได้มีการประชุมนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และห้อง GA104 มีการประชุมนักศึกษาใหม่ด้วยระบบอ...
Read More
5 กรกฎาคม, 2020 / News Activities

สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563

สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563
Read More
4 กรกฎาคม, 2020 / News Activities

สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2563) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...
Read More
27 มิถุนายน, 2020 / News Activities

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563

วันนี้ (27 มิถุนายน 2563) บัณฑิตวิทยาลัย มรส.จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ช่วงเช้าเป็นสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาที่สมัครเรีย...
Read More
21 มิถุนายน, 2020 / News Activities

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันนี้(21 มิถุนายน 2563) ที่หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) บัณฑิตวิทยาลัย มรส.จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ...
Read More
20 มิถุนายน, 2020 / News Activities

สอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2563

วันนี้(20 มิถุนายน 2563) ที่หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) บัณฑิตวิทยาลัย มรส.จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัด...
Read More
1 พฤษภาคม, 2020 / News Activities

ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (1 พ.ค. 63)

วันนี้ (วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) คณะกรรมการประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Read More
21 เมษายน, 2020 / News Activities

สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (การบริหารการศึกษา) 21 เม.ย. 63

วันนี้ (วันที่ 21 เมษายน 2563) บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้...
Read More
1 2 3 10