ประมวลภาพกิจกรรม

27 กุมภาพันธ์, 2020 / News Activities

ประชุมวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2563

ในวันนี้ (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) กองบรรณาธิการวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมกองบรรณาธิการวารสาร ณ ห้อง G903 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาบทความส...
Read More
23 กุมภาพันธ์, 2020 / News Activities

สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (22 – 23 ก.พ. 63)

เมื่อในวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ นักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิท...
Read More
21 กุมภาพันธ์, 2020 / News Activities

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Read More
16 กุมภาพันธ์, 2020 / News Activities

โครงการพัฒนาโจทย์การวิจัยในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาโจทย์การวิจัยในศตวรรษที่ 21
Read More
15 กุมภาพันธ์, 2020 / News Activities

ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรม “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรม “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์
Read More
8 กุมภาพันธ์, 2020 / News Activities

โครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา

คณะบุคลากรประจำสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการศึกษา...
Read More
7 กุมภาพันธ์, 2020 / News Activities

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาดูงานบริหารการศึกษาและการจัดการประกันคุณภาพในสถานศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้ร่วมศึกษาดูงานบริหารการศึกษา การจัดการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี สิ่งที่ได้คือโมเดลบร...
Read More
3 กุมภาพันธ์, 2020 / News Activities

สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (2 ก.พ. 63)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดให้นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 24 แผน ก 3 คน แผน ข 3 คน
Read More
7 มกราคม, 2020 / News Activities

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย

เมื่อว้นที่ 7 มกราคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
Read More
4 ธันวาคม, 2019 / News Activities

กิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาสถานศึกษา

บุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาสถานศึกษา
Read More